Családsegítő-esetmenedzser munkaköri leírása, Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) és járulékai, mint közérdekű adatok

Az igénylés sikeres volt.

Antal Béla újságíró

Tisztelt Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Gyermekjóléti Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

1.: XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Gyermekjóléti Központban jelenleg hatályos [közfeladatot ellátó] családsegítő-esetmenedzser munkaköri leírását,

2.: A hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatot (SZMSZ-t - honlapjukon nincs publikálva),

3.: XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Gyermekjóléti Központ által alkalmazott módszertani útmutatót,

4.: 2012. május 10. napjától számított, jelen keltezésig, 2017. május 10-ig bezárólag:

4/1: Hány alkalommal kezdeményeztek kk. gyermek vonatkozásában védelembe vételt elhanyagolás,

valamint:

4/2: Gondozószülő általi kapcsolattartás akadályozása vonatkozásában?

4/3.: Hány alkalommal tettek büntető-feljelentést kiskorú veszélyeztetése tárgyában?

5.: Milyen szakmai továbbképzéseken, s milyen rendszerességgel vesznek részt a XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Gyermekjóléti Központjának családgondozói-esetmenedzserei? A szakmai továbbképzéseket ki folytatja le?

6.: XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Gyermekjóléti Központja milyen - szakmai jellegű - szupervíziót alkalmaz?

7.: Szíveskedjenek megküldeni a XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Gyermekjóléti Központja által elfogadott, alkalmazott Szakmai Etikai Kódexét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. május 10.

Üdvözlettel:

Antal Béla újságíró

Betéri Éva - Rákosmenti Család- és Gyermekjóléti Központ,

1 Attachment

Tisztelt Antal Úr!

 

Mellékelten megküldöm Önnek az intézmény SzMSz-ét. Ez a szabályzat
foglalja magában a kért munkakörök feladat- és hatáskörét is, amely
alapján a munkaköri leírások elkészülnek.

 

Üdvözlettel:

Tanácsné Betéri Éva

Intézményvezető

 

Betéri Éva - Rákosmenti Család- és Gyermekjóléti Központ,

5 Attachments

Központilag kiadott módszertani útmutatók, protokollok, amelyeket az
intézmény alkalmazni köteles.

 

Üdvözlettel:

Tanácsné Betéri Éva

Intézményvezető

 

Betéri Éva - Rákosmenti Család- és Gyermekjóléti Központ,

1 Attachment

Az intézménynél nyilvántartott és a kötelező KSH adatszolgáltatáshoz
összeállított anyagból kivonatot készítettünk a kérdése vonatkozásában.

 

Üdvözlettel:

Tanácsné Betéri Éva

Intézményvezető

 

Betéri Éva - Rákosmenti Család- és Gyermekjóléti Központ,

Tisztelt Antal Úr!

A büntető-feljelentés kiskorú veszélyeztetése vonatkozásában c.  kérdése a
gyermekjóléti alapellátást végző intézmények esetében nem releváns. Ezek
az intézmények kötelesek minden tudomásukra jutott súlyos veszélyeztetés
esetén jelzéssel élni a Gyámhatóság felé, aki hivatalból feljelentést
tehet. Az alapellátás intézményeinek (a köznapi értelemben használt
kifejezéssel élve) feljelentési kötelezettsége rendőrség felé nincs.

 

Üdvözlettel:

Tanácsné Betéri Éva

Intézményvezető

 

Betéri Éva - Rákosmenti Család- és Gyermekjóléti Központ,

1 Attachment

2016-ban a csatolt dokumentumban szereplő  képzőhelyeken, ill. ezek
képzésein vettek részt a kollégáim.

 

Üdvözlettel:

Tanácsné Betéri Éva

Intézményvezető

 

Betéri Éva - Rákosmenti Család- és Gyermekjóléti Központ,

1 Attachment

A szociális szakma rendszeresen felülvizsgálja az ágazat működését, amely
során megfogalmazza sajátos elveit. Ezek mentén haladunk mi is és
alkalmazzuk a szakma etikai szabályait.

 

Üdvözlettel:

Tanácsné Betéri Éva

Intézményvezető

 

Antal Béla újságíró

Tisztelt Asszonyom,

Köszönöm gyors válaszát. Az SzMSz mentén elkészített, a családgondozók és az esetmenedzserek által aláírandó munkaköri leírást szíveskedjen elküldeni - lásd a kunszentmiklósi kollégáik által nyilvánosságra hozott munkaköri leírást: https://goo.gl/97m3UG

Üdvözlettel:

Antal Béla újságíró

Betéri Éva - Rákosmenti Család- és Gyermekjóléti Központ,

2 Attachments

Tisztelt Antal úr!
Csatoltan küldöm a kért dokumentumokat.

Üdvözlettel:
Tanácsné Betéri Éva
Intézményvezető

idézett részek megjelenítése