A Pénztárak Garancia Alapja működésének törvényességét alátámasztó felügyeleti dokumentumok

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (Mpt.) 87. § (6) bekezdése szerint a Magyar Nemzeti Bank (Felügyelet) látja el a Pénztárak Garancia Alapja (Alap) működésének törvényességi felügyeletét.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Magyar Nemzeti Banknál 2013. október 1-je óta az Alap működése törvényességi felügyeletével kapcsolatban keletkezett dokumentumokat, amelyekből megállapítható, hogy
- a törvényességi felügyelet ellátása milyen jellegű és gyakoriságú ellenőrzések, vizsgálatok, egyéb felügyeleti tevékenység útján valósul meg;
- az ellenőrzések, vizsgálatok keretén belül vagy kívül az Alap működésének törvényességére vonatkozóan a Felügyelet milyen megállapításokat tett, milyen intézkedéseket hozott.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. augusztus 24.

Üdvözlettel:

Jinda Balázs

Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

Köszönettel vettem a https://kimittud.atlatszo.hu/request/a_p... linken található adatigénylésem kapcsán a 2018. szeptember 10-én kapott üzenetet, mely szerint a Pénztárak Garancia Alapjával kapcsolatos megkereséseimmel a Magyar Nemzeti Bank érdemben foglalkozik, és a reményeik szerint hamarosan esedékes válaszadásig türelmemet kérik.

33 nappal az eredeti adatigénylés benyújtása óta türelmem még kitart, de ezzel együtt szeretném felhívni figyelmüket egyrészt arra a tényre, hogy az Infotv. rendelkezései szerint legfeljebb 15+15 napon belül meg kell születnie a válasznak, másrészt arra, hogy milyen benyomást kelt a Pénztárak Garancia Alapjával kapcsolatos felügyeleti tevékenységet firtató kérdések indokolatlanul hosszú ideig megválaszolatlanul hagyása: azt a benyomást, mely szerint az Alap külső szemlélő számára némileg igénytelennek és hanyagnak, némileg - különösen a minőséggel összevetve - pazarlónak tűnő feladatellátása azért folyhat háborítatlanul, mert a felügyeleti ellenőrzés hiánya vagy nem elég alapos volta ezt lehetővé teszi. Remélem, hamarosan megszülető válaszuk legalább a benyomás utóbbi részét cáfolni tudja, vagy cáfolat hiányában a folyamatok olyan irányt vesznek, amelyek az ellenőrzés szigorításán keresztül az Alapnál is elérik az igényesebb, pontosabb, az erőforrások hatékonyabb felhasználásával történő feladatellátást.

Kelt: 2018. szeptember 26.

Üdvözlettel:

Jinda Balázs

MNB Kommunikáció/Információ, Magyar Nemzeti Bank

10 Melléklet

Tisztelt Jinda Balázs Úr!

A Magyar Nemzeti Banknak (MNB) címzett, 2018. augusztus 24-én érkezett beadványaiban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján két közérdekű adatigényléssel fordult az MNB-hez.

Ezekben a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (Mpt.) alapján kötelezően létrehozott Pénztárak Garancia Alapja (Alap) működésével, illetve annak törvényességi felügyelete ellátásával kapcsolatos dokumentumokat igényelt, amelyekből megállapítható, hogy
• a törvényességi felügyelet ellátása milyen jellegű és gyakoriságú ellenőrzések, vizsgálatok, egyéb felügyeleti tevékenység útján valósul meg;
• az ellenőrzések, vizsgálatok keretén belül vagy kívül az Alap működésének törvényességére vonatkozóan a Felügyelet milyen megállapításokat tett, milyen intézkedéseket hozott.

A fentieken túl kérte az Alap igazgatósága által az Mpt. 95. § (1) bekezdés i) pontja értelmében 2018. első és második negyedéve vonatkozásában megküldött jelentést, megjelölve a jelentések MNB általi kézhezvételének dátumát, valamint az Alap igazgatósága által az Mpt. 95. § (1) bekezdés j) pontja értelmében 2017. év vonatkozásában megküldött jelentést, megjelölve a jelentés MNB általi kézhezvételének dátumát, melynek megküldésére egyébként a jogszabály nem ír elő határidőt. Az adatigénylésben megjelölt jelentésekkel kapcsolatos kérdéseire válaszul mellékelten megküldjük az Mpt. által előírt, az Alap által az MNB részére megküldött jelentéseket (részletesebben megjelölve lentebb).

Az Alap működésével, illetve annak törvényességi felügyelete ellátásával kapcsolatos kérdéseire vonatkozóan az alábbiakról tájékoztatjuk.

Az Mpt. 87. § (6) bekezdése alapján az Alap működésének törvényességi felügyeletét a Felügyelet, azaz a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró MNB látja el. Ennek terjedelme az MNB felügyeleti hatósági jog és hatásköréhez képest szűkebb körű, de konkrétan nem meghatározott kötelezettség, így amennyiben az Alap nem tett eleget valamely jogszabályban előírt kötelezettségének az MNB és korábban a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete felszólította az Alapot, amely minden esetben elegendő súlyú és eredményes eszköz volt. Az Mpt. 87.- 99 §-ainak egyes rendelkezései határozzák meg azon feladatok körét is, amelyek a Felügyeletet az Alap tevékenységével összefüggésben terhelik. Ennek körében az MNB az Alap által benyújtott iratokat áttekinti, azok jogszabályi megfelelőségét megvizsgálja, az igazgatósági üléseken - tanácskozási joggal - részt vesz, szükség esetén javaslatot tesz az igazgatósági és ellenőrző bizottsági tagok kinevezésére.

Az Mpt. 88. § (2) bekezdése alapján az Alap az Alaphoz benyújtott igényekről tájékoztatja a Felügyeletet, a 90. § (1) bekezdés alapján pedig amennyiben az Alap kifizetést teljesített, az Alap a Felügyeletnél hivatalból kezdeményezi a személyes felelősség megállapítását. Az Mpt. 94. § (8) bekezdése alapján a Felügyelet képviselője és az Alap ügyvezető igazgatója az igazgatóság ülésein tanácskozási joggal vesz részt, amely kötelezettségének az MNB az alábbiak szerint eleget tett.

A fenti jogszabályhelyek mentén végzett törvényességi felügyeleti tevékenysége keretében a Felügyelet kijelölt munkatársai az Alap Igazgatósági ülésein tanácskozási joggal részt vettek, arról beszámoltak a Felügyelet vezetésének. Az Alap igazgatósága ezeken az üléseken beszámolt tevékenységéről, ami döntően az Alap saját gazdálkodására vonatkozott. Az üléseken a vagyonkezelők rendszeresen beszámoltak a vagyonkezelési tevékenységükről és javaslatot tettek a következő időszakra vonatkozó befektetésekre. A megtartott ülésekről készült jegyzőkönyvek képezték a negyedéves jelentések alapját, amelyeket az Alap ügyvezető igazgatója megküldött az MNB-nek, illetve amennyiben ez elmaradt, abban az esetben az MNB intézkedést tett, felszólította az Alapot ennek haladéktalan pótlására, illetve folyamatban van a Pénzügyminisztériummal és a jelöltekkel az egyeztetés az új igazgatósági és ellenőrző bizottsági tagok kinevezése érdekében.
Mindezek kapcsán mellékelten megküldjük az Alap ügyvezető igazgatója által az MNB részére megküldött:
• 2016. évi I-II. negyedéves jelentést,
• 2016. évi I-III. negyedéves jelentést,
• 2016. évi I-IV. negyedéves jelentést,
• 2017. évi I. negyedéves jelentést,
• 2017. évi I-II. negyedéves jelentést,
• 2017. évi I-III. negyedéves jelentést,
• 2017. évi I-IV. negyedéves jelentést,
• 2018. évi I. negyedéves jelentést,
• 2018. évi I-II. negyedéves jelentést.

Kérésére megküldjük az Alap ügyvezető igazgatója által az MNB részére megküldött 2017. évi jelentést.

Az Alap vagyonának kezelését az MNB a rendszeres felügyeleti adatszolgáltatás alapján ellenőrzi, különös tekintettel az Alap befektetéseinek hozamára.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét.

MAGYAR NEMZETI BANK
Kommunikáció
KOMMUNIKÁCIÓS ÉS PÉNZÜGYI ISMERETTERJESZTÉSI
IGAZGATÓSÁG
1054 Bp., Szabadság tér 9.
Telefon: +36 (1) 428 2751
Fax: +36 (1) 428 8000
Email: [email address]

idézett részek megjelenítése

Tisztelt MNB Kommunikáció/Információ!

Köszönöm a válaszokat.
Az új igazgatósági és ellenőrző bizottsági tagok kinevezése remélhetőleg hamarosan megtörténik, és erről a PGA honlapján az érdeklődők tudomást is szerezhetnek (jelenleg a vonatkozó aloldalak csak a "Feltöltés alatt..." üzenetet adják).

Üdvözlettel:

Jinda Balázs