A nagykátai bölcsőde létesítésére beadott pályázati anyag megismerése

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Nagykáta Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a nagykátai bölcsődére leadott, Európai Uniós pályázattal kapcsolatos anyagokat, mely pályázat a VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00041 azonosítószámmal nyilvántartott.

Szeretném megismerni a benyújtott pályázati anyagot, főképpen a részletes megvalósíthatósági tanulmányt (Swot, marketing és üzleti terv, célcsoportok, megvalósítási terv, cselekvési ütemtervet, együttműködések stb.) Kiemelten fontos számomra a pénzügyi tervet tartalmazó rész (pénzügyi táblázatokat, elemzések, cash-flow, költségek, pénzügyi fenntarthatóság stb...) Valamint a pályázat előrehaladási jelentéseit, továbbá a megvalósulási folyamattal kapcsolatos változásokat, és teljesüléseket ismertető jelentés.

Ezen adatok az általam elvégzendő pénzügyi-számviteli képzéshez szükségesek, ezek semmilyen formában nem kerülnek nyilvánosságra, rajtam kívül a tanáraim és a vizsgabizottság fogja áttekinteni az általam készített esettanulmányt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. május 12.

Üdvözlettel:

Major Krisztina

Karsainé Magyar Ildikó, Nagykáta Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

35 Attachments

Tisztelt Major Krisztina!

 

Csatoltan megküldöm a közérdekű adatigénylésére a kért adatokat.

 

Tisztelettel:

 

Karsainé Magyar Ildikó

jegyző

 

Nagykáta Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.

Telefon: 06 29/641-105

E-mail: [1][email address]

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]