Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a következő dokumentumokat

1. 2023. december 3. napján Érdről indított, „Mikulásvonat” elnevezéssel közlekedtetett vonatjárat megrendelésére vonatkozó szerződés, a szerződés valamennyi melléklete, valamint a szerződés teljesítésével összefüggésben keletkezett iratok másolatát;

2. amennyiben az 1. pontban hivatkozott vonatjárat utasai részére menetdíj-kedvezményt biztosítottak, a kedvezmény igénybevételére vonatkozó jogosultság ellenőrzésére vonatkozó jogszabályok, társasági szabályok, belső utasítások, egyéb kötelező normák.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. május 1.

Üdvözlettel:

Gutai Zsolt

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 29. § (2) bekezdése alapján Társaságunkhoz 2024.05.01. napján beérkezett közérdekű adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az adatigénylés teljesítésére nyitva álló határidőt 15 nappal meghosszabbítjuk.

Budapest, 2024. május

Üdvözlettel:
MÁV-START Zrt.

idézett részek megjelenítése

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

2 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján Társaságunkhoz 2024. 05. 01. napján beérkezett közérdekű
adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk[1][1].

 

Tájékoztatjuk, hogy a Társaságunknál 2024. március 12. napján
előterjesztett és 2024. április 15. napján teljesített adatigénylés
keretében a Nagycsaládosok Országos Egyesületének Chartervonatra vonatkozó
2023. november 6-án és november 24-én kelt megrendelő lapjait már
rendelkezésre bocsátottuk. Az Infotv. 29.§ (1a) bekezdése alapján
Társaságunk a már megküldött megrendelőlapok ismételt megküldésére nem
köteles.

A „MÁV-START Díjszabás” elnevezésű melléklet 2.2. pontja foglalja magában
a Nagycsaládosok utazási kedvezmény igénybevételére vonatkozó szabályokat.
Az „Üzletpolitikai kedvezmények..” elnevezésű dokumentum a folyamatosan
igénybe vehető, de nem jogszabály által elrendelt kedvezményeket
tartalmazza.

A jogszabályban meghatározott kedvezményeket az akkor hatályos 85/2007.
Korm. rendelet szabályozta, ennek a vonat közlekedésekor hatályos állapota
elérhető többek között az alábbi elérhetőségen:
[2]https://njt.hu/jogszabaly/2007-85-20-22....

Budapest, 2024. június

 

 

Üdvözlettel:

MÁV-START Zrt.

 

idézett részek megjelenítése