Külföldön ovisok, iskolások száma?

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Oktatási Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Oktatási Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a KIR közhiteles nyilvántartásból azoknak az
1. óvodásoknak,
2. tanköteles tanulóknak és
3. nem tanköteles tanulóknak a számát,
akiknek a jogviszonya szünetelt és szünetel, az adat nyilvántartásának kezdetétől az adatigénylés teljesítése napjáig évenként vagy tanévenként, és
4. a külföldi óvodáztatás és külföldi tanulmányok országait és az ott óvodás, iskolás, egyidejűleg magyarországi szünetelő jogviszonyúak számát az adat nyilvántartásának kezdetétől az adatigénylés teljesítése napjáig évenként vagy tanévenként.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. március 24.

Üdvözlettel:

Kiss László

Adatvédelem, Oktatási Hivatal

1 Attachment

Tárgy: Tájékoztatás, adatok megküldése

Tisztelt Kiss László!

Az Oktatási Hivatalhoz 2023. március 24-én érkezett megkeresésére hivatkozva csatoltan küldöm a külföldi tanulmányok miatt szünetelő jogviszonnyal rendelkező tanulók számát tanévenkénti bontásban a 2020-2022. évi köznevelési statisztika alapján, illetve a jelenleg érvényes halasztással rendelkező, az óvodakötelezettséget, tankötelezettséget külföldön teljesítő gyermekekre, tanulókra vonatkozó bejelentések számát a teljesítés országa szerint az óvodaköteles gyermekek, tanköteles tanulók központi nyilvántartása alapján.

Tájékoztatom, hogy a köznevelési statisztika kizárólag az iskolai feladatokra vonatkozóan tartalmazza a külföldi tanulmányok miatt szünetelő jogviszonyra vonatkozó adatokat.

Tájékoztatom továbbá, hogy az Oktatási Hivatal a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45. § (8) bekezdés, valamint az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 15/F. § értelmében 2020. január 1-jétől vezeti az óvodaköteles gyermekek és tanköteles tanulók nyilvántartását.

Tájékoztatom továbbá, hogy az Oktatási Hivatal az óvodakötelezettséget, tankötelezettséget külföldön teljesítő gyermekre, tanulókra vonatkozóan 2021. szeptember 1 -je óta tartja nyilván arra az országra vonatkozó adatot, ahol a gyermek, tanuló az óvodakötelezettségét, tankötelezettségét teljesíti.

Tisztelettel:

Oktatási Hivatal

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Oktatási Nyilvántartásra Kijelölt Szerv!

Várom az alábbi, kötelezően nyilvántartott és igényelt adatokat:
1. az Onytv. 1. melléklete I. alcíme c) pontja és a törvény hatályosulása napja alapján nyilvántartott külföldi tanulmányok miatt szünetelő jogviszonyú tanulók számát 2019. január 1-től naptári évenként az adatigénylés teljesítéséig,
2. az 1.-ben foglaltak alapján nyilvántartott külföldi tanulmányok miatt szünetelő jogviszonyú nem tanköteles tanulók számát 2019. január 1-től naptári évenként az adatigénylés teljesítéséig,
3. az Onytv. 1. melléklete XIV. alcíme c) pontja és a hatályosulás napja alapján nyilvántartott az óvodáztatási kötelezettségét külföldön teljesítő gyermekek számát 2021. V. 28-tól 2021. XII. 31-ig és naptári évenként az adatigénylés teljesítéséig,
4. a 3. pontban igényelt gyermekek számát egyes országonként, ahol a gyermekek az óvodáztatási kötelezettségüket teljesítik 2021. V. 28-tól 2021. XII. 31-ig és naptári évenként az adatigénylés teljesítéséig,
5. az Onytv. 1. melléklete XV. alcíme e) pontja és a hatályosulás napja alapján nyilvántartott tankötelezettségét külföldön teljesítő tanköteles gyermekek, tanulók számát 2021. V. 28-tól 2021. XII. 31-ig és naptári évenként az adatigénylés teljesítéséig,
6. az 5. pontban igényelt gyermekek, tanulók számát egyes országonként, ahol a gyermekek, tanulók a tankötelezettségüket teljesítették, teljesítik 2021. V. 28-tól 2021. XII. 31-ig és naptári évenként az adatigénylés teljesítéséig.

Üdvözlettel:

Kiss László

Tisztelt Közhiteles Nyilvántartási Feladatot Ellátó!

1. Kérem a 'Külföldön ovisok, iskolások száma?' közadatigénylésem kezelésének szíves vizsgálatát. Annak iratai itt találhatóak: http://kimittud.hu/request/kulfoldon_ovi...
2. Intézkedése nyomán pontosítanom kell adatigénylésemet, amelyben a tárgyi adatokat azok nyilvántartása kezdetétől igényeltem, azonban válaszában erre nem volt figyelemmel.
A 2011. évi CXC. törvény 44. §-a , a 44. § (5) k) pontjában foglaltak, és a törvény hatályosulása alapján az igényelt adatokat 2012. szeptember 1-től volt köteles nyilvántartani. Az igényelt - pl. a külföldi tanulmányok miatt szünetelő jogviszonyú nem tanköteles tanulók száma - adatokat pontosan 2012. szeptember 1.-től december 31-ig, 2013. január 1-től 2018. december 31-ig naptári évenként kérem.

Üdvözlettel:

Kiss László

Adatvédelem, Oktatási Hivatal

1 Attachment

Tárgy: Tájékoztatás, adatok megküldése

Tisztelt Kiss László!

Az Oktatási Hivatalhoz érkezett megkeresésére hivatkozva csatoltan küldöm a külföldi tanulmányok miatt szünetelő jogviszonnyal rendelkező tanulók számát tanévenkénti bontásban a 2012-2019. évi köznevelési statisztika alapján.

Tájékoztatjuk, hogy tekintettel arra, hogy a köznevelési statisztika életkori bontásban nem tartalmazza a külföldi tanulmányok miatt szünetelő jogviszonnyal rendelkező tanulók számát, így az igényelt adat külön bontásban a tanköteles és a nem tanköteles korú tanulókra vonatkozóan nem áll rendelkezésre.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy korábbi levelünkben megküldtük az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 1. melléklet XIV. és XV. pontja alapján az igényelt adatokat.

Tisztelettel:

Oktatási Hivatal

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Címzett!

Adatigénylésemre -
4. a külföldi óvodáztatás és külföldi tanulmányok országait és az ott óvodás, iskolás, egyidejűleg magyarországi szünetelő jogviszonyúak számát az adat nyilvántartásának kezdetétől az adatigénylés teljesítése napjáig évenként vagy tanévenként. -
és adatigénylésem pontosítására -
3. az Onytv. 1. melléklete XIV. alcíme c) pontja és a hatályosulás napja alapján nyilvántartott az óvodáztatási kötelezettségét külföldön teljesítő gyermekek számát 2021. V. 28-tól 2021. XII. 31-ig és naptári évenként az adatigénylés teljesítéséig,
4. a 3. pontban igényelt gyermekek számát egyes országonként, ahol a gyermekek az óvodáztatási kötelezettségüket teljesítik 2021. V. 28-tól 2021. XII. 31-ig és naptári évenként az adatigénylés teljesítéséig,
5. az Onytv. 1. melléklete XV. alcíme e) pontja és a hatályosulás napja alapján nyilvántartott tankötelezettségét külföldön teljesítő tanköteles gyermekek, tanulók számát 2021. V. 28-tól 2021. XII. 31-ig és naptári évenként az adatigénylés teljesítéséig,
6. az 5. pontban igényelt gyermekek, tanulók számát egyes országonként, ahol a gyermekek, tanulók a tankötelezettségüket teljesítették, teljesítik 2021. V. 28-tól 2021. XII. 31-ig és naptári évenként az adatigénylés teljesítéséig. -

a) várom az adatok megismerésének a pontosításban megjelölt 3., 4., 5., 6. pontonkénti biztosítását, vagy
b) a pontosításban megjelölt 3., 4., 5., 6. teljesíthetetlensége vagy elutasítása, megtagadása és annak indokának pontonkénti közlését.

Adatigénylés pontosítása:
Intézkedése alapján és mert az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól törvény alapján nyilvántartást vezet, igényelem még

1. a https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku... nyilvános forrásban a 2021. és 2022. évekre vonatkozóan hozzáférhető adatokon kívül
a nyilvántartott, elutasított kérelmek számát a nyilvántartási kötelezettsége kezdetétől 2020. évig évenként és 2023. évben az adatigénylés teljesítéséig, és

2. az elutasítás indokait elutasításonként a nyilvántartási kötelezettsége kezdetétől - a 2021. és 2022. évek indokait is - az adatigénylés teljesítéséig évenkénti bontásban.

Adatigénylésem alapja többek között:

Info. törvény: Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt e törvény alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, az igény beérkezését követő 15 napon belül írásban vagy - ha az igényben elektronikus levelezési címét közölte - elektronikus levélben értesíteni kell az igénylőt. Az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól az adatkezelő nyilvántartást vezet, és az abban foglaltakról minden évben január 31-éig tájékoztatja a Hatóságot.

és a https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku... nyilvános forrásban közzétett, jelenleg hozzáférhető közadatok:
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás
2023. január 31.
2021. január 1. és 2021. december 31. között a Hivatal által elutasított közérdekű adatigénylések száma: 14 db.

2022. január 1. és 2022. december 31. között a Hivatal által elutasított közérdekű adatigénylések száma: 16 db.

Üdvözlettel:

Kiss László

Tisztelt Oktatási Hivatal!

Elnézését kérem, a XIV. XV. szerinti, országokra vonatkozó adatokat a melléklet letöltésekor nem láttam.
Kérem, ezt a pontosításomat szíveskedjen tárgytalannak tekinteni, mert az adatokat csatoltan megkaptam, és meg is tudtam nyitni.

Üdvözlettel:

Kiss László

Adatvédelem, Oktatási Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Kiss László!

Figyelemmel 2023. április 25-én érkezett levelére, melyben azt írja, hogy

„Elnézését kérem, a XIV. XV. szerinti, országokra vonatkozó adatokat a melléklet letöltésekor nem láttam.

Kérem, ezt a pontosításomat szíveskedjen tárgytalannak tekinteni, mert az adatokat csatoltan megkaptam, és meg is tudtam nyitni.” ,

lenti, 2023. április 24-én érkezett megkeresésének első részében foglalt pontosítási kérését – utóbb érkezett levelében foglaltaknak megfelelően – tárgytalannak tekintjük.

2023. április 24-i levelének második részében foglalt adatigénylés pontosítása iránti kérésére az alábbi választ adjuk.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 30. § (3) bekezdés második fordulata alapján az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól az adatkezelő nyilvántartást vezet, és az abban foglaltakról minden évben január 31-éig tájékoztatja a Hatóságot.

Az Infotv. 37. § (1) bekezdése alapján az Infotv. 33. § (2)-(4) bekezdésében meghatározott szervek (a továbbiakban együtt: közzétételre kötelezett szerv) - a (4) és (4a) bekezdésben meghatározott kivétellel - tevékenységükhöz kapcsolódóan az 1. melléklet szerinti általános közzétételi listában meghatározott adatokat az 1. mellékletben foglaltak szerint közzéteszik.

Az Infotv. 1. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 15. pontja értelmében a közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai esetében ezen közzétételi egységet a közzétételre kötelezett szerv az előző állapot 1 évig archívumban tartásával köteles megőrizni.

Az Infotv. előzőekben hivatkozott szakaszaiban foglaltakra tekintettel az Oktatás Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a 2021. és 2022. évekre nézve köteles közzétenni a közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adatait, amely közérdekű adatok jelenleg is elérhetők az alábbi linken:

https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku... .

Kérésének megfelelően mellékelten megküldjük a Hivatal által a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére az Infotv. 30. § (3) bekezdés második fordulata alapján megküldött éves jelentést a 2021. és 2022. évek vonatkozásában.

Kérjük a fenti tájékoztatás szíves tudomásul vételét.

Üdvözlettel,
Oktatási Hivatal

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Hivatal!

Kérem a törvényben foglaltak szerinti, "az elutasítások indokai" szíves megküldését, mert ezek a nyilvántartott adatok nem hozzáférhetőek a megadott weboldalon.

Üdvözlettel:

Kiss László