Vasúti sebességkorlátozások

Az igénylést elutasította a(z) Magyar Államvasutak Zrt..

Gyöngyösi Máté

Tisztelt MÁV Magyar Államvasutak Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen .xls, .xlsx vagy .csv formátumban megküldeni részemre az Önök által üzemeltetett teljes vasúti pályahálózaton jelenleg hatályban lévő összes, ideiglenes ÉS állandó sebességkorlátozás (lassújel)…
• típusát (ideiglenes vagy állandó)
• által érintett vasútvonal számát
• kezdő és befejező állomását
• által érintett vágány(ok) leírását (pl.: 'jobb átmenő fővágány')
• által érintett vágány(ok) és/vagy kitérő(k) számát és részletes megnevezését (pl.: 'X. Lyra 43. sz. kitérő kitérő iránya' vagy 'III. vágány')
• kezdetének és végének hektoszelvényszámát (pl.: 1416,25)
• hosszát méterben
• által engedélyezett sebességet km/h-ban
• bevezetése előtt, eredetileg engedélyezett sebességet km/h-ban
• által okozott menetidőtöbbletet percben
• sorszámát (csak ideiglenes sebességkorlátozás esetén)
• elrendelésének dátumát (év, hó, nap) és időpontját (óra, perc)
• okát (pl.: a kitérő keresztezési középrészében kitöredezés keletkezett)
• megszüntetésének tervezett idejét (pl.: '2020. III. negyedév')
• megszüntetésének tényleges dátumát (év, hó, nap) és időpontját (óra, perc), amennyiben már megszüntették
• kimutatásba való megjegyzését (pl.: 'csak páratlan számú vonatok részére').

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. július 19.

Üdvözlettel:
Gyöngyösi Máté

MÁV Zrt. közadat, Magyar Államvasutak Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

 

Hivatkozással a tárgyban megjelölt adatigénylésében foglaltakra, az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) 29. § (1) bekezdése alapján
szíves tájékoztatására jelezzük az alábbiakat.

 

Az Ön által kért információk üzleti titoknak minősülnek, ezért –
figyelemmel az Infotv. 27. §- ának (3) bekezdésében foglaltakra – azok
megismerésére Ön nem jogosult. A MÁV Zrt. hatályos hálózati
üzletszabályzata alapján kizárólag a MÁV Zrt.-vel szerződésben álló
vállalkozó vasúti társaságok munkavállalói részére tesszük elérhetővé az
Ön által igényelt adatokat.

 

Tájékoztatjuk, hogy az Infotv. 31. § és 52. § rendelkezései szerint van
lehetősége az adatszolgáltatással kapcsolatban jogorvoslattal élni.

 

Tisztelettel:

MÁV Zrt.

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt MÁV Magyar Államvasutak Zrt.!

Az Infotv. 27. § (3) bekezdésében, melyre hivatkoznak, az is szerepel, hogy "Közérdekből nyilvános adatként nem minősül üzleti titoknak [...] az állami és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával [...] kapcsolatos adat". Önök márpedig a Magyar Állam vagyonát kezelik a pályahálózatuk működtetésekor, az ezzel kapcsolatos adatok így nem minősülhetnek üzleti titoknak az Infotv. szerint.

Az Önök által említett, a '2021/2022. menetrendi időszakra vonatkozó hálózati üzletszabályzat a MÁV Zrt. és GySEV Zrt. nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózata igénybevételének feltételeiről' című dokumentum sem az adatigénylésem elküldésekor hatályos, 27-es ( https://www2.vpe.hu/document/8560/HÜSZ%2... ), sem a jelenleg hatályos, 29A ( https://www2.vpe.hu/document/8610/HÜSZ%2... ) változatának 2.3.7 pontja nem tiltja, hogy annak 1.1.1 e) pontjában felsoroltakon kívül mások számára is elérhetővé tegyék az általam igényelt adatokat.

Az üzleti titokra való hivatkozásuk továbbá azért sem állja meg a helyét, mivel az efféle, a kimittud.hu oldalon szereplő közérdekűadatigényléseket – azaz a 2018. április 17-én ( https://kimittud.hu/request/lassujelek_a... ), a 2019. május 29-én ( https://kimittud.hu/request/sebessegkorl... ), a 2019. augusztus 1-jén ( https://kimittud.hu/request/sebessegkorl... ), a 2019. december 18-án ( https://kimittud.hu/request/vasuti_sebes... ), a 2020. október 9-én ( https://kimittud.hu/request/vasuti_sebes... ), a 2021. május 30-án ( https://kimittud.hu/request/vasuti_sebes... ) és a 2022. február 2-án ( https://kimittud.hu/request/vasuti_sebes... ) benyújtott közérdekűadatigénylést is – Önök eddig minden egyes alkalommal, azaz hétből hétszer, teljesítették.

A fentiek alapján, kérem, teljesítsék közérdekűadatigénylésemet!

(Üzenetem a 2022. július 19-én benyújtott adatigénylésemmel kapcsolatos: http://kimittud.hu/request/vasuti_sebess... )

Kelt: 2022. augusztus 10.

Üdvözlettel:
Gyöngyösi Máté