Gyöngyösi Máté

Tisztelt MÁV Magyar Államvasutak Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen .xls, .xlsx vagy .csv formátumban megküldeni részemre az Önök által üzemeltetett teljes vasúti pályahálózaton jelenleg hatályban lévő összes, ideiglenes ÉS állandó sebességkorlátozás (lassújel)…
• típusát (ideiglenes vagy állandó)
• által érintett vasútvonal számát
• kezdő és befejező állomását
• által érintett vágány(ok) leírását (pl.: 'jobb átmenő fővágány')
• által érintett vágány(ok) és/vagy kitérő(k) számát és részletes megnevezését (pl.: 'X. Lyra 43. sz. kitérő kitérő iránya' vagy 'III. vágány')
• kezdetének és végének hektoszelvényszámát (pl.: 1416,25)
• hosszát méterben
• által engedélyezett sebességet km/h-ban
• bevezetése előtt, eredetileg engedélyezett sebességet km/h-ban
• által okozott menetidőtöbbletet percben
• sorszámát (csak ideiglenes sebességkorlátozás esetén)
• elrendelésének dátumát (év, hó, nap) és időpontját (óra, perc)
• okát (pl.: a kitérő keresztezési középrészében kitöredezés keletkezett)
• megszüntetésének tervezett idejét (pl.: '2020. III. negyedév')
• megszüntetésének tényleges dátumát (év, hó, nap) és időpontját (óra, perc), amennyiben már megszüntették
• kimutatásba való megjegyzését (pl.: 'csak páratlan számú vonatok részére').

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. július 19.

Üdvözlettel:
Gyöngyösi Máté

MÁV Zrt. közadat, Magyar Államvasutak Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

 

Hivatkozással a tárgyban megjelölt adatigénylésében foglaltakra, az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) 29. § (1) bekezdése alapján
szíves tájékoztatására jelezzük az alábbiakat.

 

Az Ön által kért információk üzleti titoknak minősülnek, ezért –
figyelemmel az Infotv. 27. §- ának (3) bekezdésében foglaltakra – azok
megismerésére Ön nem jogosult. A MÁV Zrt. hatályos hálózati
üzletszabályzata alapján kizárólag a MÁV Zrt.-vel szerződésben álló
vállalkozó vasúti társaságok munkavállalói részére tesszük elérhetővé az
Ön által igényelt adatokat.

 

Tájékoztatjuk, hogy az Infotv. 31. § és 52. § rendelkezései szerint van
lehetősége az adatszolgáltatással kapcsolatban jogorvoslattal élni.

 

Tisztelettel:

MÁV Zrt.

 

 

idézett részek megjelenítése