Vasúti sebességkorlátozások

Gyöngyösi Máté made this Közérdekűadat request to Magyar Államvasutak Zrt.

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés részben sikeres volt.

Gyöngyösi Máté

Tisztelt Magyar Államvasutak Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban, .xls, .xlsx vagy .csv formátumban megküldeni részemre az Önök által üzemeltetett teljes vasúti pályahálózaton jelenleg hatályban lévő összes, ideiglenes ÉS állandó sebességkorlátozás (lassújel)…
– által érintett vasútvonal számát
– kezdő és befejező állomását
– által érintett vágány(ok) leírását (pl.: jobb átmenő fővágány)
– által érintett vágány(ok) és/vagy kitérő(k) számát és részletes megnevezését (pl.: X. Lyra 43. sz. kitérő kitérő iránya VAGY III. vágány)
– kezdetének hektoszelvényszámát (pl.: 1416,25)
– végének hektoszelvényszámát (pl.: 1419,22)
– hosszát méterben
– által engedélyezett sebességet km/h-ban
– bevezetése előtt, eredetileg engedélyezett sebességet km/h-ban
– által okozott menetidőtöbbletet percben
– sorszámát
– havi jegyzékét
– elrendelésének dátumát (év, hó, nap) és időpontját (óra, perc)
– okát (pl.: a kitérő keresztezési középrészében kitöredezés keletkezett)
– megszüntetésének tervezett idejét (pl.: 2020. III. negyedév)
– megszüntetésének tényleges dátumát (év, hó, nap) és időpontját (óra, perc), amennyiben már megszüntették
– kimutatásba való megjegyzését (pl.: csak páratlan számú vonatok részére).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. február 2.

Üdvözlettel:
Gyöngyösi Máté

MÁV Zrt. közadat, Magyar Államvasutak Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

Hivatkozással a tárgyban megjelölt adatigénylésében foglaltakra, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) 29. § (1) bekezdése alapján szíves tájékoztatására mellékelten küldjük a kért adatokat tartalmazó táblázatot.

Szíves tájékoztatására közöljük, hogy a kérelmében megjelölt, de a mellékelt táblázatban nem szereplő adatokkal Társaságunk nem rendelkezik, és nem létező statisztikai adatsor előállítására nem kötelezhető. Mindezeken túlmenően szíves tájékoztatására jelezzük azt is, hogy figyelemmel arra, hogy az adatigénylésében megjelölt sebességkorlátozás „megszüntetésének tervezett ideje”, mint adat egyelőre nem létezik, ezért nem is minősülhet közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatnak.

Tájékoztatjuk, hogy az Infotv. 31. § és 52. § rendelkezései szerint van lehetősége az adatszolgáltatással kapcsolatban jogorvoslattal élni.

Tisztelettel:
MÁV Zrt.

idézett részek megjelenítése

Gyöngyösi Máté

Tisztelt MÁV Magyar Államvasutak Zrt.!

Adatigénylésemben az Önök által üzemeltetett teljes vasúti pályahálózaton jelenleg hatályban lévő »összes« sebességkorlátozás megküldését kértem Önöktől. A válaszukhoz csatolt mellékletben azonban csak a nyíltvonali és az állomási átmenő fővágányokon található lassújelek szerepelnek.

Önök továbbá azt állítják, hogy nem rendelkeznek az egyes lassújelek:
– sorszámával
– havi jegyzékével
– megszüntetésének tervezett idejével (pl.: 2020. III. negyedév)
– megszüntetésének tényleges dátumával (év, hó, nap) és időpontjával (óra, perc).

Mindezt azonban egy Önök által készített táblázat (http://kimittud.hu/request/lassujelek_az...) cáfolja meg, melyet a Közlekedő Tömeg Egyesület 2018. április 17-ei, ‘Lassújelek az 1-es vonalon’ tárgyú adatigénylésére adott 2018. május 2-ai válaszukhoz csatoltak. Abban ugyanis feltüntették
– számos lassújel megszüntetésének tervezett idejét
– számos lassújel megszüntetésének tényleges dátumát és idejét (a karbantartások miatti lassújeleknél, hiszen gyakran előre ismert a karbantartások időtartama)
– a lassújelek sorszámának és havi jegyzékének oszlopát
is, tehát ezekkel az adatokkal Önök valójában rendelkeznek.

Kérem, küldjék meg ismét a lassújelek táblázatát, immár szerepeltetve a valamennyi állomási (vonatfogadó és egyéb) vágányon található lassújeleket (szürke háttérrel szokták őket jelölni), továbbá az egyes lassújelek:
– sorszámát
– havi jegyzékét
– megszüntetésének tervezett idejét (pl.: 2020. III. negyedév)

– amennyiben már előre ismert, azok megszüntetésének tényleges dátumát (év, hó, nap) és időpontját (óra, perc)
is.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

Kelt: 2022. február 21.

Üdvözlettel:
Gyöngyösi Máté

MÁV Zrt. közadat, Magyar Államvasutak Zrt.

2 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!

Hivatkozással a tárgyban megjelölt adatigénylésében foglaltakra, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) 29. § (1) bekezdése alapján szíves tájékoztatására mellékelten küldjük a 2022. február 21-i állapotnak megfelelő sebességkorlátozási adatokat, amelyek tartalmazzák a nyíltvonali pályaszakaszokon, illetve az állomási, átmenő, valamint fő- mellék és egyéb célú vágányokon érvényben lévő sebességkorlátozásokat (állandó és ideiglenes).

Az Infotv. 3. § 5. pontja szerint közérdekű adat „az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.”

A fentiekre tekintettel szíves tájékoztatására közöljük, hogy megkeresése egyebekben olyan információk megismerésére irányult, amellyel kapcsolatban Társaságunknál közérdekű adat nem keletkezett.

Tájékoztatjuk, hogy az Infotv. 31. § és 52. § rendelkezései szerint van lehetősége az adatszolgáltatással kapcsolatban jogorvoslattal élni.

Tisztelettel:
MÁV Zrt.

idézett részek megjelenítése

Gyöngyösi Máté

Tisztelt MÁV Magyar Államvasutak Zrt.!

Válaszukhoz két mellékletet csatoltak.

A 'Sebess gkorl toz s Lista1.pdf' mellékletben továbbra is csak a nyíltvonali és az állomási átmenő fővágányokon található lassújelek szerepelnek, ám immár feltüntették az egyes lassújelek:
– sorszámát
– amennyiben már előre ismert, azok megszüntetésének tényleges dátumát (év, hó, nap) és időpontját (óra, perc).
Ezt köszönöm szépen.

A másik, 'Sebess gkorl toz s Lista2.pdf' mellékletben pedig immár feltüntették a valamennyi állomási (vonatfogadó és egyéb) vágányon található lassújeleket is, illetve az egyes lassújelek megszüntetésének tényleges dátumát (év, hó, nap) és időpontját (óra, perc).
Ezt is köszönöm.

Azonban a 'Sebess gkorl toz s Lista1.pdf' mellékletben továbbra sem tüntették fel az egyes lassújelek:
– havi jegyzékét
– megszüntetésének tervezett idejét (pl.: 2020. III. negyedév)
.

A 'Sebess gkorl toz s Lista2.pdf' mellékletben pedig továbbra sem tüntették fel az egyes lassújelek:
– sorszámát (az oszlop szerepel a táblázatban, de minden cellája üres)
– havi jegyzékét
– megszüntetésének tervezett idejét (pl.: 2020. III. negyedév)
.

Önök azt állítják, hogy ezekkel az adatokkal nem rendelkeznek.

Mindezt azonban két, Önök által készített táblázat cáfolja meg:

1) A legutóbbi válaszukhoz csatolt, 'Sebess gkorl toz s Lista1.pdf' melléklet, melyben feltüntették az egyes lassújelek sorszámát.
2) A Közlekedő Tömeg Egyesület 2018. április 17-ei, ‘Lassújelek az 1-es vonalon’ tárgyú adatigénylésére adott 2018. május 2-ai válaszukhoz (https://kimittud.hu/request/lassujelek_a...) csatolt melléklet, melyben feltüntették:
– a lassújelek havi jegyzékének oszlopát
– számos lassújel megszüntetésének tervezett idejét.

Tehát ezekkel az adatokkal Önök valójában rendelkeznek.

Kérem, küldjék meg ismét a lassújelek táblázatát, immár szerepeltetve az összes lassújel:
– sorszámát
– havi jegyzékét
– megszüntetésének tervezett idejét (pl.: 2020. III. negyedév)
.

(Üzenetem erre az adatigénylésre vonatkozik: http://kimittud.hu/request/vasuti_sebess...)

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

Kelt: 2022. március 22.

Üdvözlettel:
Gyöngyösi Máté

Gyöngyösi Máté

Tisztelt MÁV Magyar Államvasutak Zrt.!

Várom válaszukat a 2022. március 22-én küldött levelemre!

(Üzenetem a 2022. február 2-án benyújtott adatigénylésemmel kapcsolatos: https://kimittud.hu/request/vasuti_sebes...)

Üdvözlettel:
Gyöngyösi Máté

MÁV Zrt. közadat, Magyar Államvasutak Zrt.

Tisztelt Gyöngyösi Úr!

Tájékoztatjuk, hogy a sebességkorlátozások adatok kezelésére szolgáló informatikai rendszerben az állandó sebességkorlátozások külön sorszámmal nem jelöltek. A korlátozások egy menetrendi időszakra kerülnek bevezetésre – azaz ezen időszakon belül egyben menetrendi alapadatok is, módosításukra tervezetten ezen időszakon belül nem kerül sor - ezért külön bármely felhasználó által kiexportálható azonosítószámmal nem rendelkeznek.

A MÁV Zrt. által jelenleg alkalmazott lassújel nyilvántartó informatikai rendszerben a lekérdezési riportok elkészítésének felgyorsítása érdekében állandó és ideiglenes listázási lehetőségekből – sebességkorlátozás lista – az azonosítószámos lekérdezés lehetősége kivételre került az alábbi okokból:
• az egyes lekérdezések kezelhetősége érdekében a program a felgyorsítása,
• továbbá az a tény, hogy állandó lassújelek amelyek a összes lassújelek több mint 80 %- t teszik ki – amely az ideigleneshez hasonló klasszikus azonosítószámmal nem rendelkeznek – ezért ezen lekérdezési lehetőség „a sebességkorlátozás lista” nézetből elhagyásra került a programban.

A rendelkezésünkre álló listákat már megküldtük az Ön részére.

A korábbi tájékoztatásunkban is jeleztük Ön felé, hogy lassújel havi jegyzéket és ehhez kapcsolódó havi jegyzék számot biztosítani nem tudunk. Ennek oka az, hogy 2015. évtől a MÁV Zrt. és a GYSEV Zrt. havi lassújel jegyzék készítését elhagyta és áttért napi jegyzék előállítására.

A naponta előállításra kerülő KIMUTATÁS A LASSÚMENETEKRŐL viszonylatokra készül, ezt a fáljlok darabszáma miatt – egy viszonylat több vonal/vonalrész és irányonként is különböző, ami nagy (több ezres) darabszámot generál – nem tudunk Ön részére megküldeni a teljes hálózatra vonatkozóan elektronikusan.

A nagy darabszámok bemutatására egy rövid adatsort szeretnék az Ön részére szemléltetésként közölni: 2022. március 23. napra vonatkozóan, valamennyi viszonylat vonatkozásában, valamennyi irány figyelembevételével összességében 3945 db kimutatás készült. Ami 3945 db dokumentumot jelent, dokumentumonként legalább 1, hosszabb viszonylatok esetében 20-30 oldal tartalommal.

Tisztelettel:
MÁV Zrt.

idézett részek megjelenítése

Gyöngyösi Máté

Tisztelt MÁV Magyar Államvasutak Zrt.!

Köszönöm részletes tájékoztatásukat az azonosítószámokra és a havi jegyzékekre vonatkozólag!

Azonban ismét kérem, hogy küldjék meg újból a lassújelek táblázatát, immár szerepeltetve az összes lassújel:
• megszüntetésének tervezett idejét (pl.: '2020. III. negyedév').

Önök korábban azt állították, hogy nem rendelkeznek ezekkel az adatokkal, ám mindezt egy Önök által készített táblázat (https://kimittud.hu/request/lassujelek_a...) cáfolja meg, melyet a Közlekedő Tömeg Egyesület 2018. április 17-ei, ‘Lassújelek az 1-es vonalon’ tárgyú adatigénylésére adott 2018. május 2-ai válaszukhoz csatoltak. Abban ugyanis feltüntették számos lassújel megszüntetésének tervezett idejét.

Továbbá kérem, hogy – ahogy az eredeti igénylésemben is szerepelt – az összes adatot .xls, .xlsx vagy .csv formátumban küldjék meg részemre.

(Üzenetem a 2022. február 2-án benyújtott adatigénylésemmel kapcsolatos: https://kimittud.hu/request/vasuti_sebes...)

Üdvözlettel:
Gyöngyösi Máté

Gyöngyösi Máté

Tisztelt MÁV Magyar Államvasutak Zrt.!

Várom válaszukat a 2022. május 12-én küldött levelemre!

(Üzenetem a 2022. február 2-án benyújtott adatigénylésemmel kapcsolatos: https://kimittud.hu/request/vasuti_sebes... )

Üdvözlettel:
Gyöngyösi Máté