Sebességkorlátozások (lassújelek) listája

Az igénylés részben sikeres volt.

Közlekedő Tömeg Egyesület

Tisztelt MÁV Magyar Államvasutak Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre 2018. május 29-éig visszamenőleg az Önök által üzemeltetett teljes vasúti pályahálózaton hatályban volt vagy jelenleg hatályban lévő összes (állandó és ideiglenes) sebességkorlátozás (lassújel)…
– által érintett vasútvonal számát
– kezdő és befejező állomását
– által érintett vágány(ok) és/vagy kitérő(k) számát és részletes megnevezését (pl.: X. Lyra 43. sz. kitérő kitérő iránya VAGY jobb átmenő fővágány, III. vágány)
– kezdetének szelvényszámát (pl.: 1416,25)
– végének szelvényszámát (pl.: 1419,22)
– hosszát méterben
– által engedélyezett sebességet km/h-ban
– bevezetése előtt, eredetileg engedélyezett sebességet km/h-ban
– által okozott menetidőtöbbletet percben
– bevezetésének dátumát (év, hó, nap) és időpontját (óra, perc)
– okát (pl.: a kitérő keresztezési középrészében kitöredezés keletkezett)
– megszüntetésének tervezett idejét (pl.: 2020. III. negyedév)
– megszüntetésének tényleges dátumát (év, hó, nap) és időpontját (óra, perc), amennyiben már megszüntették
– lassújelkimutatásba szánt egyéb megjegyzését.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a kért információk közérdekű adatnak minősülnek, így a 2018. április 17-én ugyanezen témában Önöknek benyújtott adatigénylésünknek 2018. május 2-án ennek megfelelően, ugyanezen adattípusok feltüntetésével eleget tettek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. május 29.

Üdvözlettel:
Gyöngyösi Máté
Közlekedő Tömeg Egyesület

MÁV Zrt. közadat, Magyar Államvasutak Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

 

A MÁV Zrt. részére küldött megkeresésében az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(Infotv.) 28. § (1) bekezdésére hivatkozással közérdekű adatigénylést
terjesztett elő. A feltett kérdésekkel kapcsolatban a MÁV Zrt. az alábbi –
kezelésében lévő vagy közfeladatával összefüggésben keletkezett –
adatokról tájékoztatja.

 

A kért adatokat tartalmazó táblázat hálózatunk teljes egészére érvényes,
az átmenő és nyíltvonali vágányszakaszokon érvényben lévő, állandó és
ideiglenes sebességkorlátozásokat tartalmazza vonali bontásban.

A táblázat – mérete miatt – az alábbi hivatkozásról tölthető le (az ott
feltüntetett határideig):

[1]https://download.mav.hu/03NeI7DZm8IXUteS...

A táblázat tartalmának értelmezéséhez az alábbi jelmagyarázatot adjuk:

o Ideiglenes sebességkorlátozások:

o  minden esetben félkövér és dőlt betűvel vannak megjelölve:

1 Ferencváros - Kelenföld jobb vágány 87 88 100 60 (80)

 

 

o állandó sebességkorlátozások:

o Azok a sebességkorlátozások melyek minden esetben pálya
paraméterként is szolgálnak a menetrendszerkesztés során.
o normál betűtípussal szerepelnek a táblázatban:

 

1 Ferencváros - Kelenföld jobb vágány 118 123 500 60 (80)

 

o A sebességek minden esetben, hektószelvényben vannak megadva. 1
hektószelvény = 100 m

1 Ferencváros - Kelenföld jobb vágány 87 88 100 60 (80)

 

 

o Sebességkorlátozás mértékét jelenti.

1 Ferencváros - Kelenföld jobb vágány 87 88 100 60 (80)

 

 

o () sebesség érték minden esetben a pályasebességre utal

1 Ferencváros - Kelenföld jobb vágány 87 88 100 60 (80)

 

 

Üdvözlettel:

 

MÁV Zrt.

 

References

Visible links
1. https://download.mav.hu/03NeI7DZm8IXUteS...