Tisztelt Nyugat-magyarországi Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy az egyetem által elnyert TÁMOP 4.1.1/C-12/1/KONV-2012-001 jelű projekt révén szerzett források összegszerűen mire kerültek felhasználásra. Az NymE SKK Informatikai és Gazdasági Intézetben milyen projekt került megvalósításra az elnyert összegből, milyen eredménnyel?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. augusztus 29.

Üdvözlettel:

Kovács Ákos

Barkó Péter, Nyugat-magyarországi Egyetem

3 Melléklet

Iktatószám: RH 33-20/2016. 

Tisztelt Adatigénylő!

2016. augusztus 29. napján e-mailen érkezett közérdekű adatigénylését az
alábbiakban válaszoljuk meg. 

Mellékeljük a TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0010. sz.  projektre vonatkozó
kérdésére összeállított válaszunkat. 

Tájékoztatjuk, hogy jelen adatkérésért költségtérítést nem számítunk fel.
Esetleges további adatkérés esetében azonban az Infotv. biztosította jogi
keretek között kénytelenek leszünk költségtérítést felszámolni. 

Tisztelettel:

dr. Barkó Péter

jogtanácsos

Nyugat-magyarországi Egyetem Kancellári Hivatal

9400 Sopron, Bajcsy-Zs. 4.

+36-99-518-229; +36-30-65-20-674

Tisztelt Barkó Péter!

Sajnos a válasz a kért információkat nem tartalmazza, így megnyugtató, hogy nem volt kénytelen költségtérítést felszámolni.
Erre a kérdésre a csatolt dokumentumok egyike sem ad kielégítő választ:
"Az NymE SKK Informatikai és Gazdasági Intézetben
milyen projekt került megvalósításra az elnyert összegből, milyen
eredménnyel?"

A "kénytelen" szót nem tudom értelmezni válaszában, hiszen tudtommal az Infotv. nem az egy személy részére elküldött válaszlevelek száma alapján határozza meg a költségtérítés mértékét.

Válaszát várom!

Üdvözlettel:

Kovács Ákos