Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Imre András, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Munkabéren felüli juttatások 2021-ben

We're waiting for Imre András to read a recent response and update the status.

Tisztelt Fővárosi Főügyészség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen megadni részemre a Közigazgatási Jogi Osztály nem vezető beosztású munkatársait tekintve a következő számadatokat:
- a 2021-ben kifizetett kifizetett jutalmak vagy jutalom jellegű juttatások (prémium, szabadságmegváltás stb.) végösszegét
- a fentiekből részesült, nem vezető beosztású munkatársak számát
- a fentiekből nem részesült, nem vezető beosztású munkatársak számát

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Főügyészség (azaz nem csak a fenti osztály) vezető beosztású munkatársait tekintve személyek szerinti bontásban a 2021-ben adott munkabéren felüli juttatások (nem csak pénzbeli, hanem az összes) kapcsán a következő adatokat:
- név
- beosztás
- felügyeli vagy irányítja-e a Közigazgatási Jogi Osztályt (igen/nem)
- vezetői kinevezés időpontja
- kapott-e bármilyen juttatást, vagy sem

A juttatás(oka)t kapott minden egyes vezető beosztású munkatárs esetében az általa kapott juttatásokat is kérem kapcsoltan megadni, juttatásonként az alábbi bontás szerint listázva:
- juttatás pontos megnevezése
- juttatás pénzbeli értéke (ha ez értelmezhető)
- juttatás megítélésének indoklása
- a juttatást megítélő személy vagy szerv megnevezése
- a juttatás folyósításának vagy átadásának dátuma

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. december 31.

Üdvözlettel:

Imre András

Fővárosi Főügyészség

A Fővárosi Főügyészség tájékoztatja, hogy a(z) [FOI #19446 email] címről küldött "Közérdekű adatigénylés - Munkabéren felüli juttatások 2021-ben - Fővárosi Főügyészség" tárgy megjelölésű e-mailje az Ügyészség elektronikus levelező rendszerébe 2021.12.31. 22:23:48-kor megérkezett.

Nagy Lajos Lászlóné, Fővárosi Főügyészség

1 Melléklet

Tisztelt Fővárosi Főügyészség!

Válaszuk a pontosan meghatározott adatigénylésem egyetlen tételére sem ad választ, ezért az nem elfogadható.

A konkrétan megjelölt Közigazgatási Jogi Osztályuk esetében a nem vezető beosztású munkatársakra vonatkozóan nem egyénre lebontott, hanem rájuk vonatkozóan összesített statisztikai adatokat kértem (végösszeg, létszám...). Ezek az egyénre vonatkozó adatokkal szemben már közérdekű adatoknak minősülnek, mivel nem bírnak az egyes egyénekre visszavezethető információtartalommal.

A teljes Főügyészség vezető beosztású munkatársai esetén pedig már az egyén szintű adatok is közérdekű adatoknak minősülnek, így kérésem ezen tétele is teljesítendő.

A válaszukban utalt www.ugyeszseg.hu közzétételi listáin, adatai között sem találtam olyat, amely jelen adatigénylés bármely tételére választ adna. Ha ezek között mégis lenne olyan, amely akár részben valamelyik tételt közvetlenül, vagy esetleg több ilyenből egyszerű következtetéssel azt megválaszolja, kérem jelölje meg ezek pontos linkjét, hogy azt megtaláljam.

Végezetül a kimagasló tevékenység, vagy életpálya elismeréseként adományozott elismeréseit közzétevő hivatalos lap, az Ügyészségi Közlöny elérhetősége nekem nincs meg. De ha ez a rendelkezésemre állna, akkor sem lehetne a jelen adatigénylés vonatkozó tételének teljesítéseként értékelni, mivel egyrészt nyilvánvalóan nem áll módomban ennek teljes évfolyamát végignézni, másrészt a tételnek csak részleges teljesítését eredményezné.

Kérem, szíveskedjen az adatigénylést haladéktalanul, az abban leírt szempontok figyelembe vételével maradéktalanul teljesíteni.

Ennek hiányában kénytelen leszek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni, a teljesítésre kötelezés céljából.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

A full history of my FOI request and all correspondence is available on the Internet at this address: http://kimittud.hu/request/munkaberen_fe...

Kelt: 2022. december 30.

Üdvözlettel:
Imre András

Fővárosi Főügyészség

A Fővárosi Főügyészség tájékoztatja, hogy a(z) [FOI #19446 email] címről küldött "Internal review of Közérdekűadat igénylés - Munkabéren felüli juttatások 2021-ben" tárgy megjelölésű e-mailje az Ügyészség elektronikus levelező rendszerébe 2022.12.30. 22:10:12-kor megérkezett.

Adatvédelmi és Biztonsági Osztály, Fővárosi Főügyészség

1 Melléklet

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Imre András, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.