Kincstári költségvetési jelentések

Az igénylés sikeres volt.

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Magyar Államkincstár!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2013. január 1-je és december 31-e között, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 156. § (1) és (2) bekezdése alapján szerint elkészített kincstári költségvetési jelentéseket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. január 20.

Üdvözlettel:
atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Beérkezett levél, Magyar Államkincstár

Tisztelt Levélíró!

 

Köszönettel megkaptuk a levelét. A válaszadásig türelmét kérjük!

 

Üdvözlettel:

Magyar Államkincstár

--------------------------------------------------------------------------

Kérjük erre az e-mail üzenetre ne válaszoljon, mert a Magyar Államkincstár
ezen a címen leveleket nem fogad.

--------------------------------------------------------------------------

„Az állampapír biztos üzlet. A kedvező kamatozású forint és euró alapú
állampapírokat keresse a Magyar Államkincstár Állampénztári Irodáiban és
járási kirendeltségein, ahol ingyenes számlanyitással és számlavezetéssel
várjuk.” www.allamkincstar.gov.hu

Sajtó, Magyar Államkincstár

1 Attachment

Tisztelt [1]atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.!

 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Államkincstár (Kincstár) részére 2014. január
20-án eljuttatott adatszolgáltatás iránti kérésük nem teljesíthető.

 

Annak ellenére, hogy a Kincstár a kincstári költségvetési jelentést
valóban közzéteszi a honlapján, az abban szereplő adatok nem nyilvánosak.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011
(XII.31.) Kormányrendelet 156. § (3) bekezdése konkrétan meghatározza,
hogy mely szervezetek azok, akik a honlapra feltöltött adatokat
megtekinthetik, letölthetik:

 

„(3) A kincstári költségvetési jelentést a Kincstár a tárgyhónapot követő
hónap 10. napjáig – a nemzetbiztonsági szolgálatok kivételével – a
honlapján közzéteszi, ahol

a) az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, a
központi kezelésű előirányzat, fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített
állami pénzalap, társadalombiztosítás pénzügyi alapja kezelő szerve a
saját vagy kezelt előirányzatai,

b) a fejezetet irányító szerv az irányítása alá tartozó fejezetbe sorolt
valamennyi költségvetési szerv, központi kezelésű előirányzat, fejezeti
kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap, társadalombiztosítás
pénzügyi alapja, és

c) az államháztartásért felelős miniszter valamennyi az államháztartás
központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, központi kezelésű
előirányzat, fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap,
társadalombiztosítás pénzügyi alapja

adatait megtekintheti, letöltheti.”

 

A hivatkozott részben felsorolt szervezetek tehát csak jogosultság
alapján, kizárólag a saját és az általuk kezelt/irányított intézmények
költségvetési jelentéseit érhetik el. A költségvetési jelentések kizárólag
a Magyar Államkincstár honlapjára való feltöltéssel kerülnek átadásra,
azokat más formában (pl. nyomtatva, postai úton) a költségvetési szervek
nem kapják meg.

 

Tájékoztatjuk, hogy az adatigénylő a közérdekű adat megismerésére
vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló (illetve a
meghosszabbított) határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a
költségtérítést nem fizette meg – a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a Fővárosi
Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16 - 1055 Budapest, Markó utca 27.)
keresettel élhet.

 

Az adatigénylő a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/C.) is fordulhat.

 

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt az igénylő a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés
érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy
lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak
közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló
értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

 

Kérem tájékoztatásunk elfogadását.

 

 

 

Üdvözlettel,

 

 

[2]Leírás: Leírás: Kozma Zsuzsanna
C:\Users\totht\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary
Internet Sajtókapcsolatokért felelős referens
Files\Content.Outlook\86QXYSRW\E-mail_aláírás_kép
(2).jpg Magyar Államkincstár

Elnöki Titkárság

Külső Kapcsolatok Osztálya

1054 Budapest, Hold utca 4.

Telefon: +36-1-327-5303

Fax: +36-1-327-5300

Email:[3][email address].hu  

 

idézett részek megjelenítése

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. hozzászólt ()

Az adatigénylés megtagadása miatt bírósághoz fordultunk, azonban az első tárgyalás előtt az Államkincstár jelezte, hogy kész kiadni a kért adatokat, amit a tárgyaláson meg is tett.

Az Államkincstár bírósági beadványa elérhető itt: http://atlatszo.hu/wp-content/uploads/20...

A bírósági tárgyalás jegyzőkönyve elérhető itt: http://atlatszo.hu/wp-content/uploads/20...

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. hozzászólt ()

A Kincstár által kiadott adatok (a 2013. évi kincstári jelentések) itt elérhetőek: http://atlatszo.hu/wp-content/uploads/20...