Az Oktatási Hivatal "Krétájából" hiányzó adatok, melyek mindenkire tartoznak

A(z) Oktatási Hivatal által végrehajtandó, az igénylés kezelésével kapcsolatos belső felülvizsgálatra várakozik.

Tisztelt Oktatási Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a nevelést, oktatást folytató, hivatalos nyilvántartásban bejegyzett intézményeknek a 2011. évi CXII. törvényben meghatározott, minden
- közérdekből nyilvános adatának megnevezését és azok jogszabályokban részletesen meghatározott elérhetőségének pontos helyét,
- azt az információt, hogy a nevezett adatgazdák / adatfelelősök / közzétételre kötelezettek mely, a 2011. évi CXII. törvényben meghatározott, közérdekből nyilvános adatai nem hozzáférhetőek adatonként, adatgazdánként / adatfelelősönként és
- azokat az információkat, hogy ezek a közérdekből nyilvános adatok hozzáférhetőek voltak-e a tisztelt Adatközlő / Adatfeldolgozó / Központi Államigazgatási Szerv / Intézményeket és Adataikat Nyilvántartó Hivatal tudomása szerint bármikor, adatonként, adatgazdánként / adatfelelősönként, valamint,
- ha a nevezett közérdekből nyilvános adatok, melyek jelenleg nem hozzáférhetőek, hozzáférhetőek voltak a múltban, akkor a hozzáférhetőség idejének pontos adatait, adatonként, adatgazdánként / adatfelelősönként,
- a közzétételre kötelezett adatfelelősök és az adatközlőknek a közérdekből nyilvános adatokkal kapcsolatos jogi kötelezettségei jogalapját, az összes, arról rendelkező, közérdekből nyilvános jogszabályhely pontos megnevezésével,
- a nevezett minden adatfelelős tekintetében a közzétételre meghatározott központi weboldal megnevezését, elérhetőségét, és azt a dátumot, amióta azon az oldalon kellett hozzáférhetővé tenni az intézmények minden, a 2011. évi CXII. törvényben meghatározott közérdekből nyilvános adatát.

Megjegyzés: Az igazgatási szünet letelt, az igényelt adatok közérdekből nyilvános adatok, melyek törvényes közzététele a Tisztelt Címzett törvényi kötelessége hosszú ideje, ezért a határidő esetleges meghosszabbítása is értelmezhetetlen intézkedés, és vélelmezetten a számonkérés és felelősségvállalás elkerülése érdekében történhet.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. január 8.

Üdvözlettel:

Kiss László

Adatvédelem, Oktatási Hivatal

Tárgy: Tájékoztatás

Tisztelt Kiss László!

Az Oktatási Hivatalhoz érkezett megkeresésére hivatkozva a következőkről tájékoztatom.

Tájékoztatom, hogy az Oktatási Hivatal az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 3. § c) és d) pontja alapján a köznevelés információs rendszerének (a továbbiakban: KIR) adatkezelői feladatai ellátására kijelölt, valamint a felsőoktatási információs rendszer (FIR) működéséért felelős szervként a köznevelési és felsőoktatási intézményekkel kapcsolatos nyilvántartási feladatokat lát el. A nevelést, oktatást folytató nem köznevelési, felsőoktatási intézményekkel kapcsolatos nyilvántartás vezetését, mint pl. a bölcsődék vagy a szakképző intézmények, felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetését nem az Oktatási Hivatal látja el.

Tájékoztatom, hogy a KIR hatósági és szakmai tevékenységeket kiszolgáló, az Oktatási Hivatal által működtetett elektronikus alkalmazások, adatállományok, dokumentációk adatbázisa, valamint országos statisztikai és jogosultság alapú adatszolgáltatási rendszer. A KIR szakmai rendszerekből, azokat kiszolgáló, támogató segédprogramokból és alrendszerekből, továbbá a köznevelésért felelős miniszter által használt alkalmazásokból épül fel. Az Oktatási Hivatal által a KIR részeként működtetett rendszereket a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) sorolja fel, a személyes adatokat is tartalmazó, az oktatási nyilvántartás alrendszereként működtetett KIR rendszerekről az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Onytv.) rendelkezik.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info. tv.) 3. § 5. pontja értelmében közérdekű adat: „az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat”; az Info. tv. 3. § 6. pontja értelmében közérdekből nyilvános adat: „a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli”.

A Vhr. 1. § (2) bekezdés 1. pontja értelmében az Oktatási Hivatal a KIR részeként rendszerként működteti a köznevelési intézmény, továbbá azok fenntartóinak közérdekű adatait és közérdekből nyilvános adatait tartalmazó intézménytörzsi nyilvántartást. A köznevelési intézmény által a KIR intézménytörzsi nyilvántartásba megadandó közérdekű és közérdekből nyilvános adatok köréről, valamint intézményi dokumentumokról a Vhr. 4. § (1) bekezdése rendelkezik.

A köznevelési intézményeknek a Vhr. 23. §-ban meghatározott további közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatait, így különösen a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót, beiratkozásra meghatározott időt, a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, valamint a feltöltendő intézményi dokumentumokat (szervezeti és működési szabályzat, házirend, pedagógiai program) a Vhr. 23-24. §-aiban foglaltak alapján az intézményi KIR közzétételi listában lehet elérhetővé tenni. Amennyiben a köznevelési intézmény a közzétételi lista elemeit a saját honlapján közzétette, abban az esetben a köznevelési intézményeknek elegendő az Oktatási Hivatal honlapján a saját honlapján lévő közzétételi listára mutató URL-cím megadása.

Tájékoztatom, hogy a köznevelési intézmények KIR-ben rögzített főbb közérdekű és közérdekből nyilvános adatai, így az intézménytörzsi nyilvántartásban szereplő adatok és dokumentumok, valamint a köznevelési intézmény KIR-be feltöltött közzétételi listája és további intézményi dokumentumai (SZMSZ, pedagógiai program, házirend) az Oktatási Hivatal honlapján az alábbi linken található publikus intézménykereső szolgáltatáson keresztül az érintett intézmény kiválasztása után érhetők el: https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/ki...

A Vhr. 25. § (3) bekezdése értelmében a köznevelési intézmény képviselője a köznevelési intézmény október 1-jei állapot szerinti közérdekű adatairól minden év október 15-ig - a KIR-en keresztül és az ott meghatározott formában - statisztikai céllal az OSAP keretében adatokat közöl.

A Vhr. 19. § (1) bekezdése értelmében a fenntartó minden év április 1. és május 31. között a KIR honlapján keresztül köznevelési intézményenként és feladatonként az adatszolgáltatás évét megelőző naptári évről statisztikai célra a 20. § szerinti közérdekű pénzügyi és gazdálkodási adatokat közöl.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 80. § (2) bekezdése értelmében az országos mérés, értékelés összesített és intézményekre vonatkozó eredményét a köznevelésért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzé kell tenni, és a mérés, értékelés során szerzett intézményi szintű adatokat a további feldolgozhatóság céljából hozzáférhetővé kell tenni.

A Vhr. 1. § (4) bekezdése értelmében a KIR adatbázisában tárolt valamennyi adat statisztikai célra feldolgozható, és statisztikai felhasználás céljára személyazonosításra alkalmatlan módon átadható. Az adatkérés módját, a közérdekű adatokat a KIR honlapján közzé kell tenni. A statisztikai céllal készült adatok a KIR honlapján megjeleníthetők.

Tájékoztatom, hogy a köznevelési intézmények által megadott főbb közérdekű statisztikai adatok, továbbá az Oktatási Hivatal által készített, különböző köznevelési programokhoz, feladatokhoz kapcsolódó további statisztikai adatok, így pl. a középfokú iskolák beiskolázási statisztikai adatai, az Országos kompetenciamérés eredményei, az elmúlt tanévek OKTV eredményei és az elmúlt tanévek érettségi vizsgaeredményeinek statisztikája Oktatási Hivatal honlapjának (www.oktatas.hu) KIR hivatali ügyek / Letölthető közérdekű köznevelési adatok, statisztikai kimutatások menüpontjából, valamint a Köznevelés / Közérdekű adatok / Köznevelési intézmények a számok tükrében menüpontjából érhetők el.

Az Oktatási Hivataltól egyedileg igényelhető további közérdekű adatok igénylésének és teljesítésének módjáról az Oktatási Hivatal honlapján az alábbi linken található információ: https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku...

Tisztelettel:

Oktatási Hivatal

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Oktatási Hivatal!

Please pass this on to the person who conducts Freedom of Information reviews.

I am writing to request an internal review of Oktatási Hivatal's handling of my FOI request 'Az Oktatási Hivatal "Krétájából" hiányzó adatok, melyek mindenkire tartoznak'.

Meg mindig az igényelt adatokra várakozok, és a határidő letelt.

A full history of my FOI request and all correspondence is available on the Internet at this address: http://kimittud.hu/request/az_oktatasi_h...

Üdvözlettel:

Kiss László