Tisztelt Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a romániai, temesvári Várbástya Egyesülettel kötött szerződést és esetleges mellékleteit, mellyel az Egyesület 2022 február 24-én megvette a temesvári Magyar Házat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. május 16.

Üdvözlettel:

Keresztes Péter

Info (BGAZRT), Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Tisztelt Keresztes Péter Úr!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján tájékoztatjuk, hogy a közérdekű adatigénylése teljesítésére nyitva álló határidőt tizenöt nappal meghosszabbítjuk.

Tisztelettel,
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

idézett részek megjelenítése

Info (BGAZRT), Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

3 Attachments

Tisztelt Keresztes Péter Úr!

A 2022. május 16. napján, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Társaság) részére, elektronikus úton megküldött közérdekű adatigénylésére tekintettel jelen levelünk mellékleteként megküldjük Önnek a Társaság részéről a Várbástya Egyesület részére, 2021. december 23. napján kiadott támogatói okiratot, valamint az annak mellékletét képező költségtervet és projekttervet.

Tisztelettel,
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

idézett részek megjelenítése