Szabadbattyán-Balatonfüred vonalszakasz villamos üzem kiépítése, állomások részleges akadálymentesítése, felsővezeték építési, vasútépítési és kiegészítő építési munkáinak tervezése és kivitelezése

Segesvári Csaba made this Közérdekűadat request to Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Szabadbattyán-Balatonfüred vonalszakasz villamos üzem kiépítése, állomások részleges akadálymentesítése, felsővezeték építési, vasútépítési és kiegészítő építési munkáinak tervezése és kivitelezése közbeszerzés szerződéseit, azok mellékleteit különös tekintettel az alábbi részekre: 5. Szabadbattyán - Balatonfüred vonalszakasz fenntartási szabályozása 46 vkm hosszon; 6. Kitérőcsere, illetve beépítés, alépítmény megerősítéssel: 11 db;
7. Vágányépítés alépítmény megerősítéssel 5,4 vgkm;
8. Edilonos rendszerű vágány építése: 140 vfm;
9. Polgárdi, Balatonkenese, Balatonfűzfő, Alsóörs állomások átépítése

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. május 15.

Üdvözlettel:

Segesvári Csaba

info, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Segesvári Csaba!

„Az Infotv. 29. § (2) bekezdésében meghatározottakat nem érintve, a (3)
bekezdés szerinti határidő egy alkalommal 45 nappal meghosszabbítható, ha
az igénynek a (3) bekezdés szerinti határidőben való teljesítése az
Infotv. szerinti közfeladatot ellátó szervnek a veszélyhelyzettel
összefüggő közfeladatai ellátását továbbra is veszélyeztetné. Erről az
igénylőt a (3) bekezdésben meghatározott határidő leteltét megelőzően
tájékoztatni kell.”

Erre tekintettel tájékoztatjuk, hogy a közérdekű adatigénylés
teljesítésére nyitva álló határidő további 45 nappal meghosszabbításra
került.

 

Tisztelettel:

 

NIF Zrt.

1134 Budapest, Váci út 45.

[1]www.facebook.com/nifzrt

 

[2]cid:[email protected]

 

 

idézett részek megjelenítése

info, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

2 Attachments

Tisztelt Segesvári Csaba!

 

Az alábbi linken eléri a Szabadbattyán-Balatonfüred vonalszakasszal
kapcsolatos szerződést.

 

[1]https://nif.hu/kozerdeku-adatok/2018/07/...

 

Az Ön által „5. Szabadbattyán - Balatonfüred vonalszakasz fenntartási
szabályozása 46 vkm hosszon; 6. Kitérőcsere, illetve beépítés, alépítmény
megerősítéssel: 11 db; 7. Vágányépítés alépítmény megerősítéssel 5,4 vgkm;
8. Edilonos rendszerű vágány építése: 140 vfm; 9. Polgárdi, Balatonkenese,
Balatonfűzfő, Alsóörs állomások átépítése” tárgyában kért adatokat a
közbeszerzési dokumentáció 3. kötete (Műszaki leírás) tartalmazza,
amelynek idevonatkozó részeit csatoltan megküldjük.

 

Tisztelettel:

 

NIF Zrt.

1134 Budapest, Váci út 45.

[2]www.facebook.com/nifzrt

 

[3]cid:[email protected]

 

 

 

idézett részek megjelenítése