Sajtókérdések a Modern Városok Program keretében megvalósuló hódmezővásárhelyi iskolák felújításával, bővítésével kapcsolatban

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Sajtóhírek szerint a kormány úgy döntött: már nem támogatja a Modern Városok Program programban a Bethlen Gábor- és a Németh László-gimnáziumok tervezett felújításának, bővítésének pályázatát. (https://www.promenad.hu/2021/04/25/vasar...)

Ebben a cikkben azt is írják, hogy a Modern Városok Program
keretében a Németh László Gimnázium, Általános Iskola felújítása és
bővítése beruházásának megvalósítása érdekében Hódmezővásárhely Megyei
Jogú Város Önkormányzata részére történő támogatás biztosításáról szóló 1705/2018. (XII. 17.) Korm. határozat, valamint a Magyarország Kormánya és
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1840/2017. (XI.
10.) Korm. határozat alapján

2017. év végén kiadott támogatói okirat módosítását összesen háromszor kérelmezte a vásárhelyi önkormányzat.

Kérdéseim a következők lennének:

1. Született-e döntés a támogatói okirat visszavonásáról, a támogatás megvonásáról?

2. Amennyiben született ilyen döntés, annak mi volt az oka?

3. Tudomásunk szerint 2021. március 31-én lezárult a Modern Városok Program hódmezővásárhelyi gimnáziumokat érintő tervezési, előkészítési szakasza. Volt-e a lezárással, a határidővel kapcsolatban bármilyen probléma?

4. Információink szerint a cikk április 25-i megjelenésekor az EMMI kapcsolattartója még nem tudott arról, hogy a kormány megvonta volna a projektektől a támogatást.

5. Amennyiben a támogatást a kormány megvonta, akkor ez melyik jogszabályban van benne?

6. Amennyiben a kormány nem vonta meg a támogatást, akkor továbbra is tervben van a két hódmezővásárhelyi iskolának a fejlesztése? Esetleg a fejlesztéseknek valamely paramétere/jellemzője megváltozott?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. július 2.

Üdvözlettel:

Boros Tamás
Hódpress
[email address]

Közadat (EMMI), Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

 

Iktatószám: II/6372-1/2021/ADATVED                   

 

kizárólag elektronikus úton kézbesítve

 

Boros Tamás

részére

[FOI #18489 email]

 

 

Tárgy: Közérdekű adatigénylés

 

 

 

Tisztelt Címzett!

 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján benyújtott közérdekű adatigénylésére hivatkozással az alábbiakról
tájékoztatom.

 

A következő közérdekű adatigényléssel fordult az Emberi Erőforrások
Minisztériumához:

 

„1. Született-e döntés a támogatói okirat visszavonásáról, a támogatás
megvonásáról?

2. Amennyiben született ilyen döntés, annak mi volt az oka?

3. Tudomásunk szerint 2021. március 31-én lezárult a Modern Városok
Program hódmezővásárhelyi gimnáziumokat érintő tervezési, előkészítési
szakasza. Volt-e a lezárással, a határidővel kapcsolatban bármilyen
probléma?

4. Információink szerint a cikk április 25-i megjelenésekor az EMMI
kapcsolattartója még nem tudott arról, hogy a kormány megvonta volna a
projektektől a támogatást.

5. Amennyiben a támogatást a kormány megvonta, akkor ez melyik
jogszabályban van benne?

6. Amennyiben a kormány nem vonta meg a támogatást, akkor továbbra is
tervben van a két hódmezővásárhelyi iskolának a fejlesztése? Esetleg a
fejlesztéseknek valamely paramétere/jellemzője megváltozott?”

 

 

Tájékoztatom az első, második és ötödik kérdésére vonatkozóan, hogy a
Modern Városok Program keretében a Németh László Gimnázium, Általános
Iskola felújítása és bővítése beruházásának megvalósítása érdekében
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő támogatás
biztosításáról szóló 1705/2018. (XII. 17.) Korm. határozat, valamint a
Magyarország Kormánya és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő
feladatokról szóló 1840/2017. (XI.10.) Korm. határozat jelenleg is
hatályos; elérhetőek az alábbi oldalakon:

 

https://njt.hu/jogszabaly/2018-1705-30-22

 

https://njt.hu/jogszabaly/2017-1840-30-22

 

A harmadik, negyedik és hatodik kérdés tekintetében tájékoztatom, hogy az
igényelt adatok nem minősülnek az Infotv. 3. § 5. pontjában meghatározott
közérdekű adatnak.

 

 

Jogorvoslati tájékoztató

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani.

Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért
megállapított költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés
érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy
lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak
közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló
értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

Budapest, 2021. július 19.

 

 

Tisztelettel:

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése