Rokkantsági ellátás kompenzációja

Az igénylés sikeres volt.

dr. Kiss Kornélia

Tisztelt Magyar Államkincstár!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, hogy szíveskedjen a következő kérdésekben foglalt adatokat részemre kiadni:

1. Hány érintett nyilatkozott a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak a február végi határidőig arról, hogy elfogadja azt az egyösszegű, 500 ezer forintos kompenzációt, amelynek igénylésére a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 33/B. §-a alapján lehetősége volt?

2. Hány érintettnek küldött ki tértivevényes levélben tájékoztatást a december végi határidőig a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a kompenzáció elfogadására irányuló nyilatkozat vagy az állapotváltozás visszamenőleges vizsgálatára irányuló kérelem benyújtásának lehetőségéről?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. május 18.

Üdvözlettel:
dr. Kiss Kornélia

Beérkezett levél, Magyar Államkincstár

Tisztelt Levélíró!

 

Köszönettel megkaptuk a levelét. A válaszadásig türelmét kérjük!

 

Üdvözlettel:

Magyar Államkincstár

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

A Magyar Államkincstár elkötelezett a környezetvédelem mellett. Kérjük,
csak szükséges esetben nyomtassa ki ezt a levelet!

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga az üzleti titok körébe
tartozik, vagy egyéb jogi védelem alatt áll, nyilvánosan nem közölhető. Az
üzenetet kizárólag a címzett, illetve az arra jogosult személyek
ismerhetik meg és használhatják fel. Amennyiben Ön nem az üzenet
címzettje, vagy nem tartozik a jogosultak körébe, úgy kérjük, hogy
telefonon vagy e-mailben értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az
üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét, továbbá tilos az
üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az
üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie.

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

The Hungarian State Treasury is committed to environmental protection.
Please print this e-mail only if necessary.

This message and the attachments are considered a business secret or
legally privileged and protected from public disclosure. They are intended
solely for the use of the intended recipient or an authorized person to
receive it. If you are not the intended recipient or an authorized person
to receive it, please telephone or e-mail the sender and delete this
message and any attachments from your system. If you are not the intended
recipient of this e-mail or have not been specifically authorized to
receive it; any saving, distribution, copying of this message or the
attachments or use of or reliance upon the information contained or share
or abuse the content of the message with anyone are unauthorized and
strictly prohibited.

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Kérjük erre az e-mail üzenetre ne válaszoljon, mert a Magyar Államkincstár
ezen a címen leveleket nem fogad.

Adatvédelem, Magyar Államkincstár

ADATV/295-2/2022
 
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
Tájékoztatom, hogy a veszélyhelyzet idején az egyes adatvédelmi és
adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.)
Korm. rendelet alapján adatigénylésének határideje 45 napra módosul, mivel
a határidőben való teljesítés a Magyar Államkincstár veszélyhelyzeti
kormányrendeletekben foglalt feladatai határidőben történő ellátását
veszélyeztetné.
 
A válaszadásig szíves türelmét kérem.
 
Tisztelettel:
 
Magyar Államkincstár
 
 
 

idézett részek megjelenítése

Adatvédelem, Magyar Államkincstár

ADATV/295-3/2022

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

A Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár) 2022. május 18.
napján érkezett közérdekű adatigénylésével kapcsolatosan az alábbiakról
tájékoztatom.

 

A Kincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága 2021. december 31-ig 7997 személy
részére küldött ki tértivevényes levélben tájékoztatást és
nyilatkozatnyomtatványt, amely személyek potenciális jogosultként a
nyilatkozat kitöltésével és annak 2022. február 28-ig történő
visszaküldésével – vagylagosan  –  az egyösszegű, 500.000 forint
kompenzációt, vagy az állapotváltozás visszamenőleges vizsgálatát
kérhették.

 

A nyilatkozatokat az érintetteknek a megyei (fővárosi) kormányhivatalok
rehabilitációs feladatokat ellátó szervezeti egységeihez kellett az
említett 2022. február 28-i határidőig megküldeni, így a Kincstár nem
kezel arra vonatkozó adatokat, hogy a kormányhivatalokhoz mennyien küldték
vissza a nyilatkozatot, illetve jelentkeztek náluk jogosultként.

 

A megyei (fővárosi) kormányhivataloktól a Kincstár Nyugdíjfolyósító
Igazgatóságához 2022. március 31-ig 6.894 db egyösszegű, 500.000 forint
kompenzációt megállapító határozat érkezett meg abból a célból, hogy az
érintett összegeket a Kincstár folyósítsa.

 

Jogorvoslati tájékoztató

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az adatigény elutasítása vagy a határidő
eredménytelen letelte esetén, továbbá ha költségtérítés került
megállapításra, és annak összegét vitatja, az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) 31. § (1) bekezdése értelmében bírósághoz
fordulhat. A pert jelen elektronikus levelünk kézbesítésétől számított 30
napon belül a Magyar Államkincstár ellen lehet megindítani a Fővárosi
Törvényszéken. Amennyiben álláspontja szerint Önt az adatigénylése kapcsán
jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn, az Infotv. 52. §
(1) bekezdése alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (a továbbiakban: NAIH) vizsgálatot kezdeményezhet.
Megjegyzendő, hogy ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy az
adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összege miatt a
NAIH vizsgálatának kezdeményezése érdekében a NAIH-nál bejelentést tesz, a
fent hivatkozott pert a NAIH-nál tett bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, az eljárás jogsérelem
megállapítása nélküli lezárásáról szóló, vagy a NAIH által megtett - és
esetleges további - intézkedésekről szóló értesítés kézhezvételét követő
30 napon belül lehet megindítani. 

 

Tisztelettel:

 

Magyar Államkincstár

 

_____________________________________________
From: Adatvédelem
Sent: Thursday, June 2, 2022 5:12 PM
To: '[FOI #20134 email]'
<[FOI #20134 email]>
Cc: Adatvédelem <[email address]>
Subject: FW: Közérdekűadat igénylés - Rokkantsági ellátás kompenzációja

 

 

ADATV/295-2/2022

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Tájékoztatom, hogy a veszélyhelyzet idején az egyes adatvédelmi és
adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.)
Korm. rendelet alapján adatigénylésének határideje 45 napra módosul, mivel
a határidőben való teljesítés a Magyar Államkincstár veszélyhelyzeti
kormányrendeletekben foglalt feladatai határidőben történő ellátását
veszélyeztetné.

 

A válaszadásig szíves türelmét kérem.

 

Tisztelettel:

 

Magyar Államkincstár

 

 

 

idézett részek megjelenítése