rádióengedélyek, frevenciagazdálkodás Budapesten

Az igénylést elutasította a(z) Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság.

dr. Oláh Péter Balázs

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a nem műsorszóró budapesti rádióengedélyes állomások frekvenciatáblázatát (kiosztását) kérem részemre megküldeni, így minden frekvenciahasználati engedéllyel rendelkezők névsorát, hogy mely frekvenciákra, milyen céllal kaptak engedélyt. Pl földi, légi mozgó szolgálat, állandó állomások, átjátszók (pl. taxitársaság). Nem az engedélyes személyes adataira csak az engedélyes nevére és az általa használt frekvenciákra kérem az adatszolgáltatást.

Kérelmem jogi alapjaként megjelölöm a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 4. § (1) bekezdés k) pontját, amely szerint a rádióspektrum állami vagyon, így az azzal történő gazdálkodás közfeladat, és mint ilyen átlátható kell, hogy legyen.
Az adatvédelmi biztos korábbi határozatában meg is állapította, hogy ezen adatok közérdekű adatoknak minősülnek. Ennek megfelelően a hatóság jogelődje ezen adatokat az interneten közzé is tette.

Ezen igény jogosságát támasztja alá a bíróság gyakorlata is. A közérdekű adatok megismerése kiemelt fontosságú alapjog. A közérdekű adatok megismerésének fontossága olvasható ki az Alaptörvényből és az Alkotmánybíróság 34/1994. (VI. 24.) AB határozatából, amikor az információszabadság korlátozását akkor tartja elfogadhatónak, ha azt más alapjog érvényesülése kényszerítően indokolja.

Az Info tv. 3. § 5. pontja határozza meg a közérdekű adat fogalmát. Ennek megfelelően közérdekű adat a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, közfeladat ellátásával összefüggésben keletkezett – személyes adat fogalma alá nem eső – bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret – függetlenül a kezelés módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől vonatkozó adat.

Az NMHH a törvény alapján közfeladatot ellátó szerv, ezért a kezelésében levő adat közérdekű adat. Az Info tv. 26. § (1) bekezdésének megfelelően lehetővé kell tennie, hogy erre irányuló igény alapján azt bárki megismerhesse. Az állami vagyon hasznosítása, az azzal kapcsolatos bármilyen jog megszerzése körében az ellenérték megismerhetősége kiemelt közérdek. Ugyanilyen közérdek azoknak a feltételeknek, az engedély kiadásának indokoltsága, annak megismerhetősége, amelyek kétségtelenül az ellenértéktől (az állami vagyon hasznosításából befolyó összeg) függ. Ezen kért adatok mind olyan adatoknak minősülnek, amelyeknek a nyilvánosságra kerülésével a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján számolni kell.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. július 9.

Üdvözlettel:

dr. Oláh Péter Balázs
adatigényló

KOZERDEKUADATKERESES, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

2 Attachments

Tisztelt Oláh Péter Balázs!

Közérdekű adatkérésével kapcsolatban a csatolt melléklet szerint
tájékoztatom.

Üdvözlettel:
 
Karácsony Kamilla
főosztályvezető
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Általános Jogi Főosztály
1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.
Tel: +36 1 457-7930, Mobil:
E-mail: [1][email address]
Web: [2]www.nmhh.hu

(See attached file: 33692_2014_2.pdf)

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.nmhh.hu/

dr. Oláh Péter Balázs

Tisztelt dr. Karácsony Kammila Főosztályvezető Asszony!

Fenti ügyszámú válaszát köszönettel megkaptam.

Három kérdésben nem látom alátámasztottnak az érvelését, így azt
jelenleg nem tudom elfogadni.

1. Az idézett BH-val kapcsolatban, amely ellentmond az Ön által
leírtaknak, arra érdemben nem tér ki válasza, pedig ez a jogeset a
törvénykezés gyakorlatát mutatja, amely ellentétes az Ön
jogértelmezésével.

2. Az Info. tv. 27. § (2) bekezdés g) pontja az adatfajták
meghatározásával teszi lehetővé a korlátozást. Azonban Ön nem idézett
egy olyan jogszabály helyet sem, amely a jogot expressis verbis
korlátozná. Adatfajtákat pedig végképp nem sorol fel. Ön csak azt a
nyilvánvaló tényt igazolta, hogy a nyilvántartás közigazgatási
hatósági eljárás keretében történik.

3. Az Info tv. 27. § (8) bekezdése pont, hogy kizárná az ön által
hivatkozott 27. § (1) bekezdés g) pontját is. Azonban a közigazgatási
hatósági eljárás keretében keletkezett adatok csak akkor lesznek
közhitelesek, ha azt a törvény kifejezetten kimondja. Egy
közigazgatási hatósági nyilvántartás önmagában nem közhiteles, ld. az
Ön által említett gépjármű-nyilvántartás sem, mert a tulajdonjogot nem
a bejegyzéssel keletkezik, szemben az ingatlan-nyilvántartással
(konstitutív, dekeratív hatály).
Mindazonáltal frekvencia gazdálkodás állami vagyon kezelésével
kapcsolatos, így nem összehasonlítható a gépjármű-nyilvántartással,
csak közokirati erővel bír, azonban nem minden közokiratos
nyilvántartás közhitelű.
A bírói gyakorlat egyértelmű abban, hogy mikor közhiteles egy
nyilvántartás (közokiratban foglaltak megdöntésnek nincs helye, csak
pernek, szemben a közokirattal), és abban is egyöntetű a Kúria, hogy
jogot elvonni csak kifejezett kimondással lehet (pl. jogvesztő a
határidő, ha azt a törvény kifejezetten kimondja.) A közhiteles
nyilvántartásra azért nem alkalmazható az Info tv, mert azok elve
nyilvános nyilvántartások a forgalom biztonsága miatt.

Mindezekre tekintetettel érthetetlen, hogy korábban miért voltak ezek
az adatok eleve nyilvánosak.

Az idézett törvényhelyek, csak hatóság feladatát, adatkezelés módját
határozzák meg, alkotmányos alapjogot azonban nem korlátoznak. Alapjog
korlátozása azonban csak egyértelmű, kifejezett szándék, jelen esetben
az adatfajták meghatározásával lehetséges, az AB egyértelmű gyakorlata
szerint, amelyet tükröz az idézett BH, amelyben Önöket kötelezték
adatok kiadására.
Személyes adatok nem kértem kiadni. Cégnév esetében eleve nem
beszélhetünk személyes adatról, azonban azt is kimondta mind a bíró
gyakorlat, az adatvédelmi biztos, hogy a személyes adat, az igénylő,
pályázó, engedélyes vállalja nevének kiadását, tekintettel arra, hogy
közvagyont használ, így üzletit tok sem merülhet fel.

Az Info. tv. mint legi generalis szabályait az idézett törvényhelyek
nem ronják le, mert nem tartalmaznak eltérő, korlátozó rendelkezést,
amelyet az adatvédelmi biztos korábban számtalan érvében kifejtett,
mintahogyan már ezen adatok körében is hozott állásfoglalást.

A fentebb kifejteteket erősíti meg az Info tv. 27. § (3) bekezdése is,
mert a teljes hasznosítás nem nyilvános, csak a hazai felosztás, de
az nem hogy épp ki hasznosítja a frekvenciát. Ennek azért van
jelentősége, mert csak gy ellenőrizhető, hogy a hatóság az állami
vagyonnal hatékonyan, célszerűen gazdálkodik-e.

Üdvözlettel:

dr. Oláh Péter Balázs