Tisztelt Jobbik Magyarországért Mozgalom!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- Van-e valamilyen part belso szabalyzata arra nezve, hogy a parlamenti kepviselonek hogyan kell szavaznia
- Van-e olyan szabaly, ha a fentit megszegi, milyen buntetesre szamithat a kepviselo

es merre erheto el publikusan a part szabalyzata amely feltehetoleg a fenti szabalyokat rogziti?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. december 18.

Üdvözlettel:

SZ. Daniel

Szabó Gábor, Jobbik Magyarországért Mozgalom

Tisztelt SZ. Daniel!

 

Alulírott Szabó Gábor, mint a Jobbik Magyarországért Mozgalom
pártigazgatója, a 2014. december 18-án kelt közérdekűadat-igénylési
kérelmével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.

 

Elektronikus levelében az alábbi kérdéseket teszi fel:

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- Van-e valamilyen part belso szabalyzata arra nezve, hogy a parlamenti
kepviselonek hogyan kell szavaznia

- Van-e olyan szabaly, ha a fentit megszegi, milyen buntetesre szamithat a
kepviselo
es merre erheto el publikusan a part szabalyzata amely feltehetoleg a
fenti szabalyokat rogziti?”

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról ^ szóló
CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3.§ 5. pontja alapján közérdekű
adat az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében
lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával
összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső,
bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret,
függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így
különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai
tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a
birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a
gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.

 

Ugyanezen szakasz 6. pontja szerint közérdekből nyilvános adat a közérdekű
adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra
hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény
közérdekből elrendeli.

 

Az Infotv. 26. § (1) bekezdése alapján az állami vagy helyi önkormányzati
feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó
szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó
szerv) lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és
közérdekből nyilvános adatot - az e törvényben meghatározott kivételekkel
- erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.

 

Tájékoztatom, hogy a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi
XXXIII. tv. (Párttv.) szerint a pártok rendeltetése, hogy a népakarat
kialakításához és kinyilvánításához, valamint a politikai életben való
állampolgári részvételhez szervezeti kereteket nyújtsanak.

 

Ennek ellenére sem a pártok, sem pedig a Jobbik Magyarországért Mozgalom
nem lát el egyéb jogszabályban meghatározott közfeladatot, így a
kezelésében lévő adatok nem tekinthetők az Infotv. 3.§ 5. pontjában
meghatározott közérdekű adatoknak.

A pártok azon okból kifolyólag, hogy a Párttörvény alapján költségvetési
támogatásban részesülhetnek, mely támogatásban a Jobbik részesül is, nem
minősülnek egyéb közfeladatot ellátó szervnek.

 

Közérdekből nyilvános adatnak sem lehet tekinteni a kiadni kért adatokat,
mert nincs olyan törvény, amely azok nyilvánosságra hozatalát,
megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét közérdekből elrendeli.

 

Megjegyezni kívánom, hogy a Párttv. szerint a pártok minden évben
kötelesek a gazdálkodásukról szóló beszámolót közzétenni, a gazdálkodásuk
jogszerűségét pedig az Állami Számvevőszék ellenőrzi.

 

A fentiekre tekintettel a kért adatok kiadását megtagadom.

 

 

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét.

 

Budapest, 2014. december 19.

 

Üdvözlettel,

 

Szabó Gábor

pártigazgató

Jobbik Magyarországért Mozgalom