Óvodák és bölcsödék fejlesztési programjának támogatása

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 124/2016.(XII.21.) sz. bizottsági határozat kedvezményezettjei (Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség, Romániai Evangélikus Lutheránus Egyház, Kolozsvári Szent Mihály Római Katolikus Plébánia, Királyhágómelléki Református Egyházkerület, Erdélyi Református Egyházkerület, Magyar Unitárius Egyház, Szlovákiai Református Keresztény Egyház, Kárpátaljai Református Egyházkerület, Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye, Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye Beregszászi Esperesi Kerület) által

1. az óvodák és bölcsödék fejlesztési programjára benyújtott pályázati dokumentációt;

2. az óvodák és bölcsödék fejlesztési programjának a közpolitikai megalapozására szolgáló tanulmányokat és kutatásokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. május 9.

Üdvözlettel:

Fekete Mónika dr., Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

10 Attachments

Tisztelt Sipos Zoltán!

 

A megküldött adatigénylését köszönettel megkaptuk, azzal összefüggésben a
következő tájékoztatást adjuk.

1. Ezúton tájékoztatjuk, hogy az adatigényléssel érintett támogatásokat a
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. nem nyilvános pályázat útján, hanem – a
Kárpát-medencei óvoda fejlesztési program első üteméről szóló  1779/2016
(XII.15.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 3. pontjában
foglalt kormányzati döntéssel összhangban – a kedvezményezettek Bethlen
Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 10. § (1) bekezdése
szerinti egyedi kérelme alapján nyújtotta. 

Figyelemmel tehát arra, hogy az óvodafejlesztési program esetében a
"pályázati dokumentáció" nem értelmezhető, így megkeresését – az igénylés
vélt szándékával összhangban – az egyedi kérelem, illetve a kérelmező
által benyújtott – összegző – költségterv megküldésével tudjuk
teljesíteni. A kérelem kötelező tartozéka a támogatásra irányuló kérelem,
az alapszabály, az adatlap, valamint a szükséges jognyilatkozatok. Az
egyedi kérelmeket, illetve az összegző költségtervet, munkáját segítendő,
mellékeljük. ( a dokumentumok mérete miatt 2 részletben tudjuk küldeni)

A költségterv összegző sorainak részletezése a kedvezményezettek pénzügyi
érdekeinek külső befolyástól való mentességét – a beszerzések jelenlegi
státuszát is figyelembe véve – veszélyezteti, így annak megküldésére nincs
lehetőség (a kedvezményezettek ugyanis a különböző beszállítóktól,
vállalkozóktól esetleg kedvezőtlenebb ajánlatot kaphatnának, ha azok
határidő előtt megismerik a részletezéseket).

2. Figyelemmel arra, hogy a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programról a
Kormány az idézett Korm. határozatban foglaltak szerint döntött, a program
közpolitikai megalapozására szolgáló tanulmányok és kutatások tekintetében
a Korm. határozat előterjesztője az adatok kezelője.

 

Üdvözlettel,

dr. Fekete Mónika

jogtanácsos

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

 

idézett részek megjelenítése

Fekete Mónika dr., Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

10 Attachments

Tisztelt Sipos Zoltán!

 

A megküldött adatigénylését köszönettel megkaptuk, azzal összefüggésben a
következő tájékoztatást adjuk.

1. Ezúton tájékoztatjuk, hogy az adatigényléssel érintett támogatásokat a
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. nem nyilvános pályázat útján, hanem – a
Kárpát-medencei óvoda fejlesztési program első üteméről szóló  1779/2016
(XII.15.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 3. pontjában
foglalt kormányzati döntéssel összhangban – a kedvezményezettek Bethlen
Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 10. § (1) bekezdése
szerinti egyedi kérelme alapján nyújtotta. 

Figyelemmel tehát arra, hogy az óvodafejlesztési program esetében a
"pályázati dokumentáció" nem értelmezhető, így megkeresését – az igénylés
vélt szándékával összhangban – az egyedi kérelem, illetve a kérelmező
által benyújtott – összegző – költségterv megküldésével tudjuk
teljesíteni. A kérelem kötelező tartozéka a támogatásra irányuló kérelem,
az alapszabály, az adatlap, valamint a szükséges jognyilatkozatok. Az
egyedi kérelmeket, illetve az összegző költségtervet, munkáját segítendő,
mellékeljük. ( a dokumentumok mérete miatt 2 részletben tudjuk küldeni).

A költségterv összegző sorainak részletezése a kedvezményezettek pénzügyi
érdekeinek külső befolyástól való mentességét – a beszerzések jelenlegi
státuszát is figyelembe véve – veszélyezteti, így annak megküldésére nincs
lehetőség (a kedvezményezettek ugyanis a különböző beszállítóktól,
vállalkozóktól esetleg kedvezőtlenebb ajánlatot kaphatnának, ha azok
határidő előtt megismerik a részletezéseket).

2. Figyelemmel arra, hogy a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programról a
Kormány az idézett Korm. határozatban foglaltak szerint döntött, a program
közpolitikai megalapozására szolgáló tanulmányok és kutatások tekintetében
a Korm. határozat előterjesztője az adatok kezelője.

 

Üdvözlettel,

dr. Fekete Mónika

jogtanácsos

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

 

idézett részek megjelenítése