Tisztelt Oktatási Hivatal!

Az információszabadságról szóló törvény˙ alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a Kormány akarata˙ szerint a meghatározott adatok átadásának módját meghatározó, az adatkezelő és az Oktatási Hivatal között létrejött írásbeli szerződés(eke)t személyes adatok nélkül.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az Oktatási Hivatal az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1)˙ bekezdése alapján a felismerhetetlenné tett meg nem ismerhető adatot tartalmazó másolatot az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Kérem, ha az Oktatási Hivatal mérlegelése eredményeként úgy dönt, hogy nem köteles teljesíteni az adatigénylést, és azt teljes egészében elutasítja, megtagadja, szíveskedjen megjelölni döntése alapját: az Infotv. pontos jogszabályhelyét.

Teljes vagy részbeni elutasítás esetén kérem, szíveskedjen mérlegelni azt, hogy legalább az Oktatási Hivatallal szerződő fél, felek nevét, megnevezését megismerheti-e az adatigénylő, és ha igen, kérem az adatkezelő fél, felek nevét, megnevezését.

Teljes vagy részbeni elutasítás esetén kérem legalább a személyes adatok automatizált módon a KIR-be történő, jogszabályban, szabályzatban, szerződésben, vagy más jogi aktusban meghatározott adatszolgáltatással, továbbítással, illetve közhiteles nyilvántartásba bejegyzéssel˙ eredményezett automatizált döntéshozatal(ok)˙ tényének és a kapcsolatos ügyfajtá(k)nak a szíves közlését.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. január 21.

Üdvözlettel:
Kiss László

˙229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
1. § (3) A KIR-t úgy kell felépíteni és fejleszteni, hogy ...

c) alkalmas legyen a miniszter által engedélyezett, a köznevelési intézmények és fenntartóik által használt vagy a közigazgatási szerv által vezetett elektronikus információs nyilvántartásokkal való együttműködésre,

d) a begyűjtött és tárolt adatokból különböző lekérdezésekkel összehasonlító elemzéseket lehessen készíteni,

e) a begyűjtött és tárolt adatokból az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában meghatározott statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségek teljesíthetők legyenek.

(4) A KIR adatbázisában tárolt valamennyi adat statisztikai célra feldolgozható, és statisztikai felhasználás céljára személyazonosításra alkalmatlan módon átadható. Az adatkérés módját, a közérdekű adatokat a KIR honlapján közzé kell tenni. A statisztikai céllal készült adatok a KIR honlapján megjeleníthetők.

(5) A (3) bekezdés c) pontjában meghatározottak megvalósítása érdekében statisztikai adatok, valamint – a kizárólag törvényi felhatalmazás alapján – átadható személyes adatok átadásának módját az adatkezelő és a Hivatal között létrejött írásbeli szerződés határozza meg.

˙Infotv. 30. § (1) Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni.

˙GDPR
13. cikk (2) Az (1) bekezdésben említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja: f) a 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
14. cikk (2) Az (1) bekezdésben említett információk mellett az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja az érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges következő kiegészítő információkat:
g) a 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
22. cikk Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
(1) Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen - ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

(3) A (2) bekezdés a) és c) pontjában említett esetekben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

(4) A (2) bekezdésben említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a 9. cikk (1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének a) vagy g) pontja alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

˙Ákr. 52. Hatósági nyilvántartás
97. § [A hatósági nyilvántartásra vonatkozó szabályok]

(1) A hatóság a jogszabályban meghatározott adatokról hatósági nyilvántartást vezet, ha

a) a nyilvántartásba történő bejegyzés, annak módosítása és a nyilvántartásból való törlés az ügyfél jogait és kötelezettségeit keletkezteti, módosítja vagy szünteti meg, vagy

b) a nyilvántartás vezetésének célja a benne foglalt adatok közhitelű igazolására, bizonyítására szolgál

(közhiteles hatósági nyilvántartás).

(2) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a hatósági nyilvántartás közhitelessége alapján az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell annak jóhiszeműségét, aki a hatósági nyilvántartásban szereplő adatokban bízva szerez jogot. Az ellenkező bizonyításáig a hatósági nyilvántartásba bejegyzett adatról vélelmezni kell, hogy az fennáll, és a hatósági nyilvántartásból törölt adatról vélelmezni kell, hogy nem áll fenn.

(3) A hatósági nyilvántartásba történő hivatalbóli, mérlegelés nélküli bejegyzésre a határozatra vonatkozó, a 80–82. §-ban és a 86. §-ban foglaltakat nem kell alkalmazni, és a döntés a nyilvántartásba való bejegyzés napján véglegessé válik.

(4) Az ügyfél jogorvoslati kérelmének benyújtására nyitva álló határidő akkor kezdődik, amikor a bejegyzés tényét vagy az annak megtagadásáról szóló határozatot az ügyféllel közölték.

Adatvédelem, Oktatási Hivatal

Tisztelt Adatigénylő!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel felhívjuk, hogy szíveskedjen adatigénylését pontosítani.

Üdvözlettel:

Oktatási Hivatal

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Pontosítást Kérő!

A "Kormány akarata˙" pontosítása:
˙229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
1. § (3) A KIR-t úgy kell felépíteni és fejleszteni, hogy ...
c) alkalmas legyen a miniszter által engedélyezett, a köznevelési intézmények és fenntartóik által használt vagy a közigazgatási szerv által vezetett elektronikus információs nyilvántartásokkal való együttműködésre,
A (3) bekezdés c) pontjában meghatározottak megvalósítása érdekében statisztikai adatok, valamint – a kizárólag törvényi felhatalmazás alapján – átadható személyes adatok átadásának módját az adatkezelő és a Hivatal között létrejött írásbeli szerződés határozza meg.

Az igényelt adat tehát: "az adatkezelő és a Hivatal között létrejött írásbeli szerződés" (229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 1. § (5))

A "személyes adatok nélkül" pontosítása:
Kérem, hogy abban az esetben, ha az Oktatási Hivatal az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1)˙ bekezdése alapján a felismerhetetlenné tett meg nem ismerhető adatot tartalmazó másolatot az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Az igényelt adat tehát: a fenti Kormányrendeletben meghatározott tartalmú, az adatkezelő és a Hivatal között létrejött írásbeli szerződés(ek) elektronikus másolata(i), mely(ek)ben az OH által meg nem ismerhetőnek tekintett adatot az OH felismerhetetlenné tette.

A "teljes vagy részbeni elutasítás esetén" pontosítása:

- Teljes vagy részbeni elutasítás esetén kérem, szíveskedjen mérlegelni azt, hogy legalább az Oktatási Hivatallal szerződő fél, felek nevét, megnevezését megismerheti-e az adatigénylő, és ha igen, kérem az adatkezelő fél, felek nevét, megnevezését.

Az igényelt adat tehát: legalább az Oktatási Hivatallal szerződő fél, felek neve, megnevezése.

- Teljes vagy részbeni elutasítás esetén kérem, legalább a személyes adatok automatizált módon a KIR-be történő, jogszabályban, szabályzatban, szerződésben, vagy más jogi aktusban meghatározott adatszolgáltatással, továbbítással, illetve közhiteles nyilvántartásba bejegyzéssel˙ eredményezett automatizált döntéshozatal(ok)˙ tényének és a kapcsolatos ügyfajtá(k)nak a szíves közlését.
Onytv.:
Az oktatási nyilvántartás a nemzeti köznevelésről szóló törvényben, a szakképzésről szóló törvényben, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben és a felnőttképzésről szóló törvényben meghatározott személyes adatot tartalmazó ágazati nyilvántartás.
1. § (1) A közneveléssel, a szakképzéssel, a felsőoktatással, a felnőttképzéssel, az azokkal összefüggő pályakövetéssel és diplomás pályakövetéssel, továbbá a nyelvvizsgáztatással kapcsolatos közfeladatok ellátásához, az érintettek jogai gyakorlásának és kötelezettségei teljesítésének támogatásához, a nemzetgazdasági szintű tervezés megalapozásához, illetve az adatbiztonság biztosításához szükséges adatokat központi nyilvántartásban (a továbbiakban: oktatási nyilvántartás) kell kezelni.
(2) Az oktatási nyilvántartás elektronikus formában létrehozott közhiteles nyilvántartás, amelynek célja
a) a természetes személy oktatási nyilvántartásban kezelt 2. § szerinti személyes adatainak azonosítás, ellenőrzés, az adat pontosítása, időszerűségének biztosítása céljából való megfeleltetése az adatokat nyilvántartó szerv adataival;
b) a szakrendszeri nyilvántartások ágazati működtetése, ennek keretében a szakrendszeri nyilvántartásokban kezelt – törvény eltérő rendelkezése hiányában – az oktatási azonosító szám útján megszemélyesített
ba) adatok elektronikus ügyintézés szerinti egységes adatszolgáltatásának, információátadásának megteremtése,
bb) adatoknak – személyes azonosításra alkalmatlan módon – megvalósuló összekötése, rendszerezése;
bc) adatok statisztikai célú, tudományos kutatás céljára történő felhasználása.
2. § Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv az oktatási nyilvántartásban az 1. § (1) bekezdése szerinti célból a természetes személy alábbi adatait kezeli:
a) családi és utónév,
b) születési családi és utónév,
c) anyja születési családi és utóneve,
d) születési hely,
e) születési idő,
f) állampolgárság(ok),
g) nem,
h) lakóhely és a tartózkodási hely címe,
i) külföldi állampolgár esetén a szálláshely adatai,
j) külföldi állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme,
k) a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból kikerülés időpontja és oka,
l) oktatási azonosító szám,
m) az azonosításhoz szükséges kapcsolati kódok,
n) a 4. § (1) bekezdése szerinti szakrendszerek 1–6. mellékletben meghatározott adatai,
o) nyilvántartás jogcímének adata.
2/A. § Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása céljából a természetes személy társadalombiztosítási azonosító jelét is kezeli az oktatási nyilvántartásban.
3. § (1) Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv az oktatási nyilvántartásban az 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti azonosítás céljából a természetes személy alábbi adatait kezeli:
a) adóazonosító jel vagy
b) társadalombiztosítási azonosító jel vagy
c) személyazonosító okmány száma.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatok a sikeres azonosításig kezelhetők.
(3) Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a nyilvántartott személyek 2. § a)–h), k) és o) pontja szerinti adatairól – azonosítás, ellenőrzés és pontosítás céljából – térítésmentesen, elektronikus úton adatot igényel a személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szervtől.
(3a) A személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv minden év január 15-éig adatot szolgáltat az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv számára az adott évben a harmadik életévüket betöltő gyermekek, továbbá folyamatosan a Magyarország területére érkező óvodába járni köteles vagy tanköteles gyermekek 2. § a)–h) pontja szerinti adatai vonatkozásában.
(3b) Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a nyilvántartott külföldi állampolgárságú személyek 2. § i) és j) pontja szerinti adatairól – az e személy azonosítása, adatainak ellenőrzése és azok esetleges pontosítása céljából – térítésmentesen, elektronikus úton adatot igényelhet az idegenrendészeti nyilvántartást kezelő szervtől.
(4) Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a 2. § a)–e) pontjában és 3. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott adatokról – adategyeztetés, valamint a törvényben meghatározott feladatai ellátásához szükséges, rendelkezésére nem álló adatok beszerzése céljából – az összerendelési nyilvántartás jogszabályban kijelölt szolgáltatójától adatot igényel.
2. Az oktatási nyilvántartás szakrendszerei
3/C. § Az oktatási személyi nyilvántartás az oktatási nyilvántartás 2. § a)–m) pontjában meghatározott adatokat tartalmazó szakrendszer, amely biztosítja a 4. § (1) bekezdése szerinti szakrendszerek részére ezen adatok átadását, illetve ezen adatokkal való egyezőség ellenőrzését.
4. § (1) Az oktatási nyilvántartás szakrendszeri nyilvántartásai:
a) a köznevelés információs rendszere, (KIR)
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti szakrendszer személyes adatokat tartalmazó alrendszerei:
a) gyermek-, illetve tanulói nyilvántartás (a továbbiakban együtt: tanulói nyilvántartás);
b) pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak, pedagógiai előadó vagy pedagógiai szakértő munkakörben foglalkoztatottak és óraadóként foglalkoztatottak nyilvántartása (a továbbiakban együtt: alkalmazotti nyilvántartás);
c) a középfokú felvételi eljárás megszervezéséhez szükséges adatok nyilvántartása;
d) a kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszere;
e) az érettségi bizonyítványokról, tanúsítványokról és törzslapkivonatokról vezetett központi érettségi nyilvántartás;
f) a tanulói teljesítménymérések megszervezéséhez szükséges adatok, valamint az országos mérési eredmények nyilvántartása;
g) az országos köznevelési szakértői névjegyzék;
h) az országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzék;
i) a köznevelési szaktanácsadói névjegyzék;
j) a pedagógus-továbbképzési nyilvántartás;
k) az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési nyilvántartás;
l) a pedagógusminősítési nyilvántartás;
m) az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv feladatkörébe tartozó tanulmányi és művészeti versenyek nyilvántartása;
n) az óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermekek nyilvántartása;
o) a tanköteles gyermekek nyilvántartása;
p) a hit- és erkölcstanoktatásban, a fakultatív hitoktatásban közreműködő, továbbá az egyházi jogi személy vagy annak belső egyházi jogi személye által fenntartott iskolában nem a saját felekezetnek megfelelő hittant oktató személyek nyilvántartása.
(5) Az oktatási nyilvántartás egyes szakrendszerei, valamint annak egyes alrendszerei célhoz kötötten, álnevesített formában, szakpolitikai stratégiai döntés-előkészítés, elemzés, tervezés céljából összekapcsolhatók, továbbá az azokban kezelt adatok célhoz kötötten egymás között átadhatók.
(5a) A köznevelés információs rendszerének a (2) bekezdés c)–f) pontja szerinti alrendszereiből, valamint az (1) bekezdés c), g), i) és j) pontja szerinti szakrendszerekből az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv által létrehozott, egyéni szinten és álnevesített formában, meghatározott adatokat tartalmazó kutatói adatbázisok létrehozhatók. Az így létrehozott kutatói adatbázisok – a megfelelő adatvédelmi garanciákat tartalmazó együttműködési megállapodásban szabályozva – tudományos kutatási és statisztikai célból, célhoz kötötten átadhatók tudományos kutatási tevékenységet végző költségvetési szervnek és az Nftv. 1. melléklete szerinti felsőoktatási intézménynek.
(5b) Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv az (1) bekezdés c) pontja szerinti szakrendszerből statisztikai adatgyűjtés keretében álnevesített formában statisztikai adatbázist hozhat létre, és adhat át a Központi Statisztikai Hivatalnak szakmai feladatellátásához, valamint az oktatásért felelős miniszternek a felsőoktatási intézmények állami finanszírozásával és ágazati irányítással összefüggő feladatai ellátásához.
(6) Az oktatási nyilvántartásban kezelt személyes adatok körét
a) a köznevelés információs rendszere tekintetében az 1. melléklet határozza meg.
3. Az oktatási nyilvántartásba történő adatszolgáltatás
5. § (1) Az e törvényben vagy más jogszabályban meghatározott adatkezelő az e törvényben vagy más jogszabályban meghatározott adatot szolgáltat az oktatási nyilvántartásba. Az adatkezelő és az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv megállapodása alapján az adatszolgáltatás elektronikus adatkapcsolaton keresztül történő adatátadással is történhet.
(2) Az adatkezelő az érintett azonosításához szükséges – a 2. § a)–j) és l) pontjában, valamint a 3. § (1) bekezdésében foglalt – adatokat az érintett sikeres azonosításáig kezeli és az azonosítás céljából továbbítja az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv részére.
(3) Az adatkezelő felel az általa szolgáltatott adatok pontosságáért.
6. § (1) A köznevelési intézmény, a szakképző intézmény és a felsőoktatási intézmény, a felnőttképző, a jelentkező, a jegyző, a közneveléssel, a szakképzéssel és a felsőoktatással összefüggő igazgatási, ellenőrzési tevékenységet végző közigazgatási szerv és az e törvényben meghatározott feladatok végrehajtásában közreműködő intézményfenntartók, intézmények, államilag elismert nyelvvizsgaközpontok a jogszabályokban meghatározottak szerint adatokat szolgáltatnak az oktatási nyilvántartásba. Az adatszolgáltatás helyességéért az adatszolgáltató felelős.
(2) A 4. § (2) bekezdés j) pontja szerinti pedagógus-továbbképzési nyilvántartás alrendszer részére továbbá
a) a pedagógus-továbbképzés szervezője szolgáltatja az 1. melléklet X. rész 2. pont b), d), valamint f)–h) alpontjában felsorolt adatokat, amely adatokat az adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítése érdekében nyilvántartja;
b) a köznevelési intézmény vezetője szolgáltatja az 1. melléklet X. rész 2. pont e) és l) alpontja szerinti adatokat.
(8) Természetes személy a Kormány által kötelezően biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatás útján történő azonosítását követően elektronikusan megtekintheti az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv által nyilvántartott személyes adatait.
(9) A korlátozottan cselekvőképes személy önállóan kezdeményezheti a (8) bekezdés szerinti adatmegtekintést, önállóan jelezhet adathiányt vagy hibás adatot, valamint önállóan kérelmezheti a megtekintett adatokról szóló igazolásokat.
6/A. § (1) Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv az oktatási nyilvántartás 4. § (1) bekezdés a)–d) és h) pontja szerinti szakrendszerében szereplő adatok közül elektronikus adatkapcsolaton keresztül – az érintett oktatási azonosító számának összevetése útján – veszi át az érintett 2. § a)–h) pontjában meghatározott adatait, továbbá az érintett
a) érettségi vizsgájára vonatkozóan az 1. melléklet IV. rész 2. pontjában meghatározott adatait.
(4) Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv az érintettek között egységes módszertannal és kérdőívvel végrehajtott önkéntes és személyazonosításra alkalmatlan módon online kérdőíves felmérést is folytathat.
3/A. Az oktatási nyilvántartáshoz kapcsolódó egyéb adatkezelés
6/C. § (1) A központi költségvetésből vagy európai uniós forrásból a köznevelési intézmény tanulója és a szakképző intézmény tanulója részére megszervezett külföldi tanulmányút finanszírozásának biztosítása és a felhasználás ellenőrzése céljából a Tempus Közalapítvány informatikai alapú nyilvántartást vezet (a továbbiakban: tanulmányutak nyilvántartása).
(2) A tanulmányutak nyilvántartása az alábbi adatokat tartalmazza:
1. a tanuló családi és utónevét, valamint születési családi és utónevét,
2. a tanuló oktatási azonosító számát,
3. a tanuló anyja születési nevét,
4. a tanuló születési helyét és idejét,
5. a tanuló állampolgárságát,
6. a tanuló nemét,
7. a tanuló köznevelési intézményének vagy szakképző intézményének nevét, OM azonosítóját,
8. a tanuló tanulói jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot vagy szakképzési alapfeladatot,
9. azt a feladatellátási helyet, ahol a tanuló nevelés-oktatása vagy szakképzésben való részvétele megvalósul,
10. a tanuló évfolyamát,
11. azt, hogy a tanuló hányadik évfolyamon, mely országban vett részt külföldi tanulmányúton,
12. kiskorú tanuló esetén a külföldi tanulmányúthoz történő szülői hozzájárulási nyilatkozatot,
13. a tanuló nyelvi szintjét igazoló iskolai ajánlást,
14. a választott külföldi fogadó intézmény, gazdálkodó szervezet nevét,
15. az utasbiztosítás szerződésszámát,
16. a támogatói okirat számát,
17. egyéni pályázat esetén a tanuló fizetési számlaszámát,
18. a tanuló sajátos nevelési igényére vonatkozó adatokat.
(3) A (2) bekezdés 1–6. pontjában meghatározott adatokat a központi költségvetésből vagy európai uniós forrásból megszervezett külföldi tanulmányút finanszírozásának biztosítása és a felhasználás ellenőrzése céljából a Tempus Közalapítvány a köznevelés információs rendszerébe és a szakképzés információs rendszerébe továbbítja.
(4) A külföldi tanulmányútra irányuló egyéni pályázat esetén a (2) bekezdés 1–15., 17. és 18. pontja szerinti adatokat a tanuló, kiskorú tanuló esetén a törvényes képviselő, csoportos pályázat esetén a (2) bekezdés 1–15. és 18. pontja szerinti adatokat a köznevelési intézmény, illetve a szakképző intézmény továbbítja a Tempus Közalapítvány számára.
(5) A tanulói nyilvántartásból, illetve a tanulók és a képzésben részt vevő személyek nyilvántartásából a 2. § a)–d), g) és l) pontjában, valamint az 1. melléklet I. rész e)–g), i) és l) alpontjában és az 1/A. melléklet II. rész 1. pont g) és k) alpontjában meghatározott adatokat – a központi költségvetésből vagy európai uniós forrásból megszervezett külföldi tanulmányutak megszervezése, továbbá az igénybevétel jogszerűségének ellenőrzése céljából – a Tempus Közalapítvány részére az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szervvel kötött megállapodásban foglaltak szerint kell továbbítani.
(6) A tanulmányutak nyilvántartásában rögzített adatokat a Tempus Közalapítvány az adatfelvételtől a tanulói jogviszony megszűnéséig kezeli.
4. Az oktatási nyilvántartáshoz való hozzáférés, adattovábbítás
7. § (1) A tanulói nyilvántartásból, illetve a tanulók és a képzésben részt vevő személyek nyilvántartásából személyes adat – az érintetten kívül –
a) a tanulói jogviszonyhoz, illetve a felnőttképzési jogviszonyhoz kapcsolódó juttatás jogszerű igénybevételének megállapítása céljából továbbítható a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésére jogosult személy részére,
b) a tanuló nevelési-oktatási intézményének megállapítása, a tanítási napon a tanítási órától vagy az iskola által szervezett kötelező foglalkozástól való távolmaradás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a nevelési-oktatási intézménnyel és a tanuló szülőjével, törvényes képviselőjével való kapcsolatfelvétel céljából a 2. § a)–g) pontjában meghatározott adatok, valamint az 1. melléklet I. rész c)–f) és h) pontjában és az 1/A. melléklet I. rész c)–f) és h) pontjában meghatározott adatok a rendőrség részére
továbbítható.
(2) Az oktatási nyilvántartás működtetéséért felelős szerv a szociális ellátások ügyvitelét támogató rendszer útján megkeresésre adatot szolgáltat a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok részére a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermektartásdíj megelőlegezésének a jogosultság fennállásának elbírálása, az ellátás biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából. Az adatszolgáltatás a középfokú nappali oktatás munkarendje szerint vagy felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermek nevére, az oktatási intézmény nevére és címére, valamint a tanulmányok kezdetének, illetve a tanulmányok befejezésének várható időpontjára terjed ki.
(3) A tanulói nyilvántartás, illetve a tanulók és a képzésben részt vevő személyek nyilvántartása adataihoz az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a köznevelési feladatokat ellátó hatóság, illetve a szakképzési államigazgatási szerv részére a feladatellátásához szükséges adatok tekintetében közvetlen hozzáférést biztosít.
(4) A tanulói nyilvántartásban, illetve a tanulók és a képzésben részt vevő személyek nyilvántartásában nyilvántartott adatok – adategyeztetés céljából – továbbíthatók a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszert használó olyan köznevelési intézménynek, szakképző intézménynek, illetve felnőttképzőnek, amellyel a gyermek, a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy jogviszonyban áll.
(5) A társadalombiztosítási azonosító jel hitelességét a társadalombiztosítási azonosító jellel rendelkező személyek azonosító adatainak nyilvántartásával való összevetéssel elektronikus úton kell ellenőrizni.
(6) Az alkalmazotti nyilvántartásból személyes adat – az érintetten kívül – a jogszabály alapján jogosult erre irányuló megkeresése alapján, az abban foglaltak teljesítéséhez szükséges mértékben
a) az egyes, a foglalkoztatáshoz kapcsolódó juttatások jogszerű igénybevételének megállapítása céljából, a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésére jogosult részére,
b) a pedagógus, illetve az oktató oktatási intézménnyel fennálló jogviszonyából fakadó továbbképzési kötelezettségének teljesítésével összefüggésben a továbbképzés szervezésére jogszabályban kijelölt szerv vagy szervezet részére továbbítható.
(7) Az alkalmazotti nyilvántartás adataihoz az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a köznevelési feladatokat ellátó hatóság, illetve a szakképzési államigazgatási szerv részére a feladatellátásához szükséges adatok tekintetében közvetlen hozzáférést biztosít.
(8) Az alkalmazotti nyilvántartásban nyilvántartott adatok – adategyeztetés céljából – továbbíthatók a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszert használó olyan köznevelési intézménynek, szakképző intézménynek, illetve felnőttképzőnek, amellyel az alkalmazott, az óraadó jogviszonyban áll.
(9) Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a középfokú felvételi eljárás megszervezéséhez szükséges adatok nyilvántartásából a középfokú felvételi eljárásban részt vevő középfokú iskoláknak, a központi írásbeli felvételi vizsgákat szervező középiskoláknak továbbítja az érintett tanulók nyilvántartott adatait.
(9a) Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a feladatkörébe tartozó tanulmányi és művészeti versenyek nyilvántartásából történeti, tudományos célból, valamint a tehetséggondozó versenyek népszerűsítése céljából jogosult nyilvánosságra hozni az egyes versenyeken helyezést elért versenyzők nevét, évfolyamát és osztályát, a versenyen elért eredményét, a versenyzőt nevező iskola, illetve feladatellátási helyének nevét, OM azonosítóját és a felkészítő tanárok nevét.
(10) A személyazonosításra alkalmas adatokat az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a középfokú felvételi eljárás lezárását követően legkésőbb az adott év szeptember 15-éig törli a középfokú felvételi eljárás megszervezéséhez szükséges adatok nyilvántartásából, illetve a felvételi eljárás lezárását követően legkésőbb szeptember 15-éig a személyes adatokat tartalmazó papíralapú adathordozókat megsemmisíti.
(11) Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv A kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszerében kezelt adatokat a vizsgaidőszakot követő tanév végéig kezeli.
(12) A Pedagógus-továbbképzési nyilvántartásból – az érintetten kívül – személyes adat a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó részére továbbítható.
(13) Az Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési nyilvántartásból személyes adat – az érintetten kívül – az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzések lefolytatása céljából, az alkalmazott intézményvezetőjének, munkáltatójának, az érintettet foglalkoztató köznevelési intézmény fenntartójának, valamint az ellenőrzést végző szakértők számára továbbítható.
(14) Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a pedagógusminősítési nyilvántartásból személyes adatot szolgáltat – a minősítővizsgán, a minősítési eljárásban érintett pedagóguson kívül – a minősítővizsga, minősítési eljárás lefolytatása, a minősítővizsgán, minősítési eljáráson elért eredményről való tájékoztatás céljából, az alkalmazott intézményvezetőjének, munkáltatójának, az érintettet foglalkoztató köznevelési intézmény fenntartójának, a köznevelési intézmény finanszírozását ellenőrző szervnek, valamint a minősítővizsgán, minősítési eljárásban érintett szakértőknek.
(15) A személyes adatokat A pedagógiai szakszolgálatok által alkalmazott integrált nyomon követő rendszerből (a továbbiakban: INYR) az adatkezelő a pedagógiai szakszolgálati intézmény ellátásának utolsó igénybevételétől számított húsz év elteltével törli a nyilvántartásból.
(15a) A képzési hitelhez kapcsolódóan
a) tanulók és a képzésben részt vevő személyek nyilvántartásából
aa) a (20) bekezdés a) pontja szerinti célból az igénylőre vonatkozóan az 1/A. melléklet II. rész 1. pont a) alpontjában meghatározott adatokból az oktatási azonosító száma és adóazonosító jele, az 1/A. melléklet II. rész 1. pont d)–g), i) és u) alpontjában meghatározott adata és a 2. § a)–j) pontja szerinti adata,
ab) a (20) bekezdés b) pontja szerinti célból az igénylőre vonatkozóan az 1/A. melléklet II. rész 1. pont b) alpontjában meghatározott adatok,
ac) a (20) bekezdés c) pontja szerinti célból az igénylőre vonatkozóan az 1/A. melléklet II. rész 1. pont l), o) és t) alpontjában meghatározott adatok,
b) a képzési és személyi törzsből
ba) a (20) bekezdés a) pontja szerinti célból az igénylőre vonatkozóan a 3/A. melléklet II. rész 1. pont a), b) és f) alpontjában és 2. pont b)–d) alpontjában meghatározott adatok,
bb) a (20) bekezdés b) pontja szerinti célból az igénylőre vonatkozóan a 3/A. melléklet II. rész 1. pont b) alpontjában meghatározott adatok,
e) a tanulói nyilvántartásból a képzési hitelre való jogosultság vizsgálata céljából az igénylőre vonatkozóan a 1. melléklet I. rész d) pontjában meghatározott adatokból a hiteligénylés időpontját megelőző két év alatt folytatott jogviszonyok keletkezésének és megszűnésének ideje továbbíthatóak a Diákhitel Központnak.
(26) Az óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermekek nyilvántartásából adat továbbítható a kötelező felvételt biztosító óvoda fenntartója és a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyző részére az óvodai felvétel biztosítása céljából, a felmentést engedélyező szerv részére a hatósági eljárás lefolytatása céljából, valamint a szabálysértési hatóság részére a szabálysértési eljárás lefolytatása céljából.
(27) A tanköteles gyermekek nyilvántartásából adat továbbítható a kötelező felvételt biztosító általános iskola fenntartója részére az iskolai felvétel biztosítása céljából, a felmentést engedélyező szerv részére a hatósági eljárás lefolytatása céljából, valamint a szabálysértési hatóság részére a szabálysértési eljárás lefolytatása céljából.
(33) Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv megkeresése esetén a kérelmező vonatkozásában – 2018. január 1-jét követően kiállított valamennyi nyelvvizsga egyenértékűségi záradékkal ellátott emelt szintű, idegen nyelvi érettségi vizsgára kiterjedően – a megkeresés kézhezvételétől számított nyolc napon belül közli a kiadott érettségi bizonyítványokról, tanúsítványokról vezetett nyilvántartásban szereplő következő adatokat:
a) a vizsgázó természetes személyazonosító adatai,
b) a bizonyítvány, tanúsítvány száma,
c) a bizonyítványt, tanúsítványt kiállító intézmény neve,
d) a bizonyítvány, tanúsítvány kiállításának napja,
e) a vizsgatárgy neve és szintje,
f) a vizsga eredménye és
g) a nyelvvizsga-egyenértékűségi záradék.
(34) Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv megkeresése esetén a kérelmező vonatkozásában – 2018. január 1-jét követően kiállított valamennyi honosítási határozatra kiterjedően – a megkeresés kézhezvételétől számított nyolc napon belül közli a következő adatokat:
a) a vizsgázó természetes személyazonosító adatai,
b) a vizsga neve, szintje és típusa,
c) a honosítási határozat kiállításának napja és
d) a honosítási határozat sorszáma.
(35) A (30)–(34) bekezdés szerinti adatok átadásának rendjét az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv együttműködési megállapodásban határozza meg.
(36) Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv az alkalmazotti nyilvántartásból személyes adatot szolgáltat a Nemzeti Pedagógus Karban folytatott választás érvényességének biztosítása céljából a szavazás időpontjában fennálló pedagógus-jogviszony tényéről a Nemzeti Pedagógus Kar számára.
(37) A Kormány vagy az egyes miniszterek által megkötött megállapodások keretében elérhető kedvezmény igénybevételére történő jogosultság érvényességének megerősítése céljából az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a 2. § e) pontja szerinti, a születési időre vonatkozó, valamint az 2. § l) pontja szerinti, oktatási azonosító számára vonatkozó megerősítő adatokat továbbítja jogosultság ellenőrzését végző program és az igénylőfelület működtetését végző szervnek.
(38) Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv az oktatási nyilvántartás 3/C. §, 4. § (2) bekezdés a–b) pontja, 4. § (3) bekezdés b) és d) pontja szerinti szakrendszerből személyes adatot továbbít a Nemzeti Köznevelési Portál és a Tankönyvkatalógus működtetéséért felelős szerv részére a tanulók, hallgatók, pedagógusok és oktatók köznevelési és felsőoktatási intézménnyel fennálló aktív jogviszonyának tényére vonatkozóan az ezen portálok szerzői jog által védett tartalmainak jogszerű igénybevétele céljából.
(39) Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a felsőoktatási alkalmazotti személyi törzsben szereplő elektronikus levélcím használatával teljesítheti a miniszter által elrendelt kutatást.
7/A. § Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a családtámogatási ellátásra való jogosultság megállapítása és ellenőrzése, továbbá a gyermekvédelmi ellátás szükségességének megállapítása céljából az egészségügyi államigazgatási szerv által működtetett ágazatközi központi kiszolgáló rendszeren keresztül továbbítja az INYR-ből a központi családtámogatási szerv részére a gyermek, tanuló sajátos nevelési igényének megállapításáról szóló végleges szakértői bizottsági szakértői vélemény adatait.
7/B. § Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a Magyar Diáksport Szövetség által, a részére az Nkt. 44/B. § (5) bekezdése alapján átadott, a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt adatait a tanulók célzott egészségfejlesztése, a fiatalkori egészségügyi állapot és a későbbi betegségek közötti kapcsolatok elemzése, az iskolaorvosi és védőnői szolgáltatások igénybevételének optimalizálása, továbbá a betegségek minél korábban történő felismerésének céljából az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér működtetője részére – az adatok Nkt. szerinti rendelkezésére állását követő 30 napon belül – TAJ számhoz rendelt módon átadja. Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv – kizárólag az adatátadás céljából és idejére – a tanuló mérési azonosítóját és TAJ számát egymásnak megfelelteti, majd az átadását követően az adatokat haladéktalanul törli a nyilvántartásából.
9/C. § Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a 7/B. § szerinti adatokat a 2024-et megelőző évekre vonatkozóan 2024. január 31-ig adja át az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér működtetője részére.
1. melléklet a 2018. évi LXXXIX. törvényhez
A köznevelés információs rendszere személyes adatokat kezelő alrendszerei
1. * Az I. és II. részben felsorolt adatok statisztikai célra felhasználhatók és azokat statisztikai felhasználás céljára a hivatalos statisztikai szolgálat – a Központi Statisztikai Hivatal – számára a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Stt.) 28. §-ával összhangban a statisztikai cél előzetes igazolása alapján, az ahhoz szükséges mértékben – az I. rész b) és j) pontjában felsorolt adatok kivételével – egyedi azonosításra alkalmas módon, térítésmentesen át kell adni.
2. A Központi Statisztikai Hivatal részére történő adatátadás esetén az átvett adatok körét és az adatátvétel részletszabályait az Stt. 28. §-ában meghatározott együttműködési megállapodásban kell rögzíteni.
I. Tanulói nyilvántartás
A tanulói nyilvántartás a gyermek, tanuló alábbi személyes adatait tartalmazza:
a) oktatási azonosító számát, társadalombiztosítási azonosító jelét,
b) sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége tényét, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének tényét és hatályát,
c) jogviszonyával kapcsolatban azt, hogy egyéni munkarenddel rendelkezik-e, tanköteles-e, jogviszonya szünetelésének kezdetét és befejezésének idejét,
d) jogviszonya keletkezésének, megszűnésének jogcímét és idejét, valamint megszűnés esetén annak tényét, hogy az érintett az adott köznevelési intézményben szerzett-e iskolai végzettséget, szakképesítést,
e) nevelési-oktatási intézményének nevét, címét, OM azonosítóját,
f) jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot,
g) nevelésének, nevelés-oktatásának helyét,
h) felnőttoktatás esetében az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatokat,
i) évfolyamát,
j) melyik évfolyamon, mely országban vett részt az Nkt.-ban szabályozott határon túli kiránduláson,
k)
l) melyik évfolyamon, mely országban vett részt külföldi tanulmányúton,
m) annak tényét és idejét, hogy az egyéni munkarendben tanuló neki felróható okból két alkalommal nem jelent meg az osztályozó vizsgán, vagy két alkalommal nem teljesítette a tanulmányi követelményeket.
II. Alkalmazotti nyilvántartás
Az alkalmazotti nyilvántartás az alkalmazott alábbi személyes adatait tartalmazza:
a) oktatási azonosító számát,
b) végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat: felsőoktatási intézmény nevét, az oklevél számát, a végzettséget, szakképzettséget, a végzettség, szakképzettség, a pedagógus-szakvizsga, tudományos fokozat megszerzésének idejét,
c) munkaköre megnevezését és időtartamát,
d) munkáltatója nevét, címét, valamint OM azonosítóját,
e) munkavégzésének helyét,
f) jogviszonya kezdetének idejét, megszűnésének jogcímét és idejét,
g) vezetői beosztását,
h) besorolását,
i) jogviszonya, munkaviszonya időtartamát,
j) munkaidejének mértékét,
k) tartós távollétének időtartamát,
l) elektronikus levelezési címét,
m) előmenetelével, pedagógiai-szakmai ellenőrzésével, pedagógus-továbbképzési kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos adatok közül
ma) a szakmai gyakorlat idejét,
mb) akadémiai tagságát,
mc) munkaidő-kedvezményének tényét,
md) minősítő vizsgájának kinevezési okmányban, munkaszerződésben rögzített határidejét,
me) minősítő vizsgájának, minősítő eljárásra történő jelentkezésének időpontját, a minősítő vizsga és a minősítési eljárás időpontját és eredményét,
mf) az alkalmazottat érintő pedagógiai-szakmai ellenőrzés időpontját, megállapításait.
III. A középfokú felvételi eljárás megszervezéséhez szükséges adatok nyilvántartása
1. Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a középfokú felvételi eljárás megszervezése céljából működteti a középfokú felvételi eljárást meghirdető középfokú iskolák, a középfokú felvételi eljárásban érintett tanulók és általános iskolák, a központi írásbeli felvételi vizsgákat szervező középiskolák számára a középfokú intézmények felvételi informatikai rendszerét.
2. A középfokú felvételi eljárás megszervezéséhez szükséges adatok nyilvántartása az alábbi személyes adatokat tartalmazza:
a) a tanuló általános iskolájának OM azonosítója, neve, székhelyének címe;
b) a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény (feladatellátási hely) neve, címe;
c) a tanuló oktatási azonosító száma;
d) a tanuló, törvényes képviselő telefonszáma;
e) az értesítési címzett neve, értesítési címe, értesítési e-mail-címe, értesítési telefonszáma,
f) a tanuló sajátos nevelési igényére, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségére vonatkozó adat;
g) a tanuló évfolyama;
h) a tanuló jelentkezései,
i) a tanuló tanulmányi eredményei a jelentkezés típusától függően (1–8. évfolyam);
j) a központi írásbeli vizsga típusa, tárgya, eredménye;
k) a központi írásbeli vizsgával kapcsolatban fellebbezést benyújtó neve;
l) a középfokú felvételi eljárásban részt vevő nevelési-oktatási intézményének neve, székhelyének és feladatellátási helyének címe, OM azonosítója, képviselőjének (vezetőjének) neve, e-mail-címe, faxszáma és az intézmény e-mail címe, ügyintézőjének neve, elérhetősége.
IV. A kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszere
1. Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv működteti a kétszintű érettségi vizsga megszervezése céljából a kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszerét.
2. A kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszere az alábbi személyes adatokat tartalmazza:
2.1. a vizsgázóra vonatkozóan:
a) oktatási azonosító száma;
b) értesítési adata;
c) sajátos nevelési igényére, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségére vonatkozó adat;
d) nevelési-oktatási intézmények neve, címe, OM azonosítója;
e) nevelés-oktatásának helye;
f) nevelés-oktatásának képzési típusa;
g) nevelés-oktatásának egyéb speciális jellemzői;
h) nevelés-oktatásának munkarendje;
i) évfolyama, osztálya;
j) érettségi bizonyítványának sorszáma;
k) az érettségi bizonyítványt kiállító intézmény OM azonosítója;
l) a középiskolai tanulmányok befejezésének helye, ideje, az intézmény OM azonosítója;
m) a jelentkezés adatai: a vizsgatárgy neve, a vizsga szintje, a vizsga fajtája, a vizsgához kapcsolódó mentesség, a vizsgatárgyhoz kapcsolódóan a vizsgadíjfizetési kötelezettség ténye;
n) a vizsgadíjköteles vizsgák esetén a vizsgadíj befizetésére vonatkozóan a befizetés összege, a befizetés dátuma, a befizetést igazoló készpénzátutalási megbízás sorszáma;
2.2. a korábbi érettségi vizsgaidőszakokban megszerzett vizsgaeredményekre vonatkozóan:
a) a vizsgatárgy;
b) a vizsga szintje;
c) a vizsga fajtája,
d) a vizsgához kapcsolódó mentességek;
e) a vizsga nyelve;
f) a vizsga érdemjegye;
g) a vizsgán elért százalékos eredmény;
h) az érettségi dokumentum típusa;
i) az érettségi dokumentumot kiállító intézmény OM azonosítója;
j) az érettségi dokumentum kiállításának vizsgaidőszaka;
k) vizsgabeosztásának adatai;
l) az érettségi vizsga helye, időpontja;
m) a vizsgán elért részletes vizsgapontszámok és a vizsgakörülmények;
n) a szóbeli vizsga tekintetében a kihúzott tétel és póttétel sorszáma;
o) záradékok;
p) vizsgadokumentum adatai;
q) a vizsgadokumentum típusa;
r) a vizsgadokumentum száma;
2.3. a vizsgáztatóra, vizsgaelnökre vonatkozóan:
a) a vizsgáztató oktatási azonosító száma;
b) a vizsgáztató értesítési adata;
c) a vizsgáztató munkahelye;
d) az érettségi vizsgaelnöki igazolás száma, érvényességi ideje;
e) a vizsgáztató, vizsgaelnök nemzetiségi oktatásban szerzett gyakorlatára vonatkozó információ;
f) a vizsgaelnöki feladatok ellátására vonatkozóan az általa megadott adat (hány vizsgabizottságban vállal adott vizsgaidőszakban vizsgabizottsági elnöki feladatot);
g) részt vett-e felügyelő tanári továbbképzésen;
h) a vizsgáztató adott vizsgaidőszakban vállalt vizsgáztatási időpontjai;
i) a vizsgáztató vizsgatárgyai;
j) az emelt szintű vizsgáztatásra való továbbképzésben szerzett tanúsítvány száma;
k) a vizsgáztató mely idegen nyelveken vállal vizsgáztatást;
l) a vizsgáztató hol látott el elnöki feladatot a korábbi vizsgaidőszakokban;
m) az összeférhetetlenségre vonatkozó adatok;
n) a vizsgáztató mely vármegyében vállal vizsgáztatói feladatot;
o) a vizsgáztató által az adott vizsgaidőszakban ellátott vizsgáztatói feladatok részletes adatai: vizsgahelyszín, vizsga időpontja, ellátott vizsgáztatói feladat típusa;
p) a megbízásához egyéb jogszabály szerint szükséges adatok;
2.4. A vizsgaszervező intézményre vonatkozóan:
a) a vizsgaszervező intézmény neve;
b) a vizsgaszervezéssel kapcsolatos feladatvégzés helye;
c) a vizsgaszervező személyek értesítési adata.
V. Érettségi bizonyítványokról, tanúsítványokról és törzslapkivonatokról vezetett központi érettségi nyilvántartás
Az érettségi bizonyítványokról, tanúsítványokról és törzslapkivonatokról vezetett központi érettségi nyilvántartás az alábbi személyes adatokat tartalmazza:
a) a vizsgázó oktatási azonosító száma;
b) a vizsgabizottságot működtető intézmény neve, címe, OM azonosítója, járása;
c) a vizsgázó vizsgadokumentumon szereplő családi és utóneve;
d) a vizsgázó vizsgadokumentumon szereplő születési helye és ideje;
e) a vizsgázó vizsgadokumentumon szereplő anyja neve;
f) vizsgatárgyanként a vizsga szintje, a vizsga fajtája, a vizsga nyelve, az elért százalékos eredmény és osztályzat, záradékok, a vizsgamentességek;
g) a törzslap száma;
h) a kiállított érettségi dokumentum típusa és száma, a kiállítás helye és dátuma;
i) a vizsgaeredmények kihirdetésének dátuma;
j) a vizsga vizsgaidőszaka;
k) a vizsgabizottság elnökének családi és utóneve és vizsgaelnöki igazolásának száma.
VI. A tanulói teljesítménymérések megszervezéséhez szükséges adatok, valamint az országos mérési eredmények nyilvántartása
Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv az országos pedagógiai mérések sikeres lebonyolítása céljából működteti az országos mérések adatbegyűjtő és -kezelő informatikai rendszerét. A tanulói teljesítménymérések megszervezéséhez szükséges adatok, valamint az országos mérési eredmények nyilvántartása – személyazonosításra alkalmatlan módon – az alábbi személyes adatokat tartalmazza:
a) mérési azonosító;
b) születési év és hónap;
c) sajátos nevelési igényre, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségre vonatkozó adat;
d) halmozottan hátrányos helyzet;
e) előző tanévi matematika osztályzat;
f) évfolyam, osztály;
h) jogviszonnyal kapcsolatos adatok;
i) az országos mérés típusa és eredménye.
VII. Országos köznevelési szakértői névjegyzék
Az országos köznevelési szakértői névjegyzék a szakértő alábbi személyes adatait tartalmazza:
a) oktatási azonosító száma;
b) értesítési címe és elektronikus levelezési címe;
c) munkahelyének neve, címe, OM azonosítója;
d) végzettsége és szakképzettsége;
e) jogszabályban meghatározott szakterület, szakirány;
f) nyilvántartásba-vételi száma;
g) szakértői igazolásának száma.
VIII. Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzék
Az országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzék az érettségi vizsgaelnök alábbi személyes adatait tartalmazza:
a) oktatási azonosító száma;
b) elérhetősége;
c) munkahelyének neve, címe, OM azonosítója;
d) végzettsége és szakképzettsége;
e) jogszabályban meghatározott vizsgaterülete;
f) nyilvántartásba-vételi száma;
g) vizsgaelnöki igazolásának száma és hatálya.
IX. Köznevelési szaktanácsadói névjegyzék
A köznevelési szaktanácsadói névjegyzék a szaktanácsadó alábbi személyes adatait tartalmazza:
a) oktatási azonosító száma;
b) értesítési címe és elektronikus levelezési címe;
c) munkahelyének neve, címe, OM azonosítója;
d) végzettsége és szakképzettsége;
e) a szakterületének jogszabályban meghatározott megnevezése;
f) nyilvántartásba-vételi száma.
X. Pedagógus-továbbképzési nyilvántartás
1. Az Nkt. 62. § (2) bekezdésében foglalt pedagógus-továbbképzési kötelezettség teljesítésének nyomon követése céljából az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv nyilvántartást vezet.
2. A pedagógus-továbbképzési nyilvántartás a pedagógus-továbbképzési programban részt vevő pedagógus alábbi személyes adatait tartalmazza:
a) oktatási azonosító száma,
b) pedagógus-továbbképzési programjának megnevezése, kezdő időpontja, óraszáma;
c) korábbi tanulmányai alapján beszámított pedagógus-továbbképzés óraszáma;
d) kiadott tanúsítványának sorszáma és kelte;
e) a továbbképzés teljesítésébe beszámítás alapja és mértéke;
f) a továbbképzés megnevezése;
g) a teljesítés formája;
h) a teljesítési helyszíne és időpontja;
i) a szaktanácsadói, szakértői megállapítás adata;
j) a továbbképzések hasznosulásával kapcsolatos információ;
k) a pedagógus-továbbképzési kötelezettségbe beszámító további szakképzettség megszerzéséről kiállított oklevél száma, kelte;
l) a pedagógus-továbbképzési kötelezettségének – a munkaköre tekintetében releváns – nem akkreditált program általi teljesítése.
XI. Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési nyilvántartás
1. Az Nkt. 87. §-a szerinti országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés megszervezése és végrehajtása érdekében az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési nyilvántartást vezet.
2. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési nyilvántartás az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, valamint ellenőrzésben érintett pedagógus vagy intézményvezető, a köznevelési intézmény és annak tagintézménye vezetője, valamint a többcélú intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló, köznevelési intézmény feladatát ellátó intézményegységének vezetője alábbi személyes adatait tartalmazza:
2.1. oktatási azonosító száma;
2.2. a II. részben meghatározott adatok;
2.3. az ellenőrzésének időpontja, értékelése, adatai, a pedagógusi, vezetői és intézményi területek fejlesztésére vonatkozó javaslatok, javasolt fejlesztési módok;
2.4. az ellenőrzés keretében lefolytatott látogatás jegyzőkönyve adatai;
2.5. önértékelésének adatai:
2.5.1. időpontja, értékelése,
2.5.2. az adatgyűjtés jegyzőkönyve,
2.5.3. önfejlesztési terve,
2.5.4. a kérdőívezés adatai;
2.6. fejlesztési terve;
2.7. ellenőrzésével kapcsolatban beadott kérelem adatai;
2.8. az általa ellátott nemzetiségi feladat adatai;
2.9. jogszabályban előírt vezetői pályázata, annak hiányában vezetési programja, továbbá a továbbképzési program és beiskolázási terv;
2.10. a köznevelési intézmény hivatalos neve, székhelye és a köznevelési feladatot ellátó telephelye, a tagintézménye hivatalos neve, a köznevelési intézmény székhelyén az intézményvezető, telephelyen működő tagintézmény esetén a tagintézmény vezetőjének neve, elérhetőségei;
2.11. feladatellátási helyenként – az oktatás munkarendje szerinti bontásban – a köznevelési és egyéb alapfeladatok;
2.12. az alapfokú művészetoktatás esetén a művészeti ág, a tanszak neve,
2.13.
2.14. egyházi fenntartású köznevelési intézmény esetén a fenntartó felekezet;
2.15. alternatív tanterv szerint működő köznevelési intézmény esetén az alternatív tanterv megnevezése;
2.16. gyakorló köznevelési intézmény esetén annak ténye.
3. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési nyilvántartás az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben közreműködő köznevelési szakértő alábbi személyes adatait tartalmazza:
a) szakértői igazolványának száma,
b) elérhetőségi adata,
c) a megbízásához egyéb jogszabály szerint szükséges adatok,
d) kiindulási települése,
e) szakértői feladatvégzésének napja,
f) pedagógusként szerzett szakmai és vezetői tapasztalatához kapcsolódó adata,
g) összeférhetetlenségére vonatkozó adata,
h) az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv által szervezett felkészítésen történt részvétel ténye,
i) annak ténye, hogy a szakértő az egyház által fenntartott köznevelési intézményben is végezheti tevékenységét,
j) auditori megbízásra vonatkozó adata,
k) minőségbiztosítás keretében a szakértői tevékenységére vonatkozó értékelés, és a szükséges intézkedések,
l) szakértői státusza,
m) az adott évben ellátott szakértői tevékenység időtartama,
o) országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési továbbképzésen képzőként való alkalmazhatósága.
XII. Pedagógusminősítési nyilvántartás
1. Az Nkt. 64. § (6) bekezdése alapján a pedagógusminősítő vizsgák és pedagógusminősítési eljárások megszervezése és végrehajtása érdekében az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv országos pedagógusminősítési nyilvántartást vezet.
2. A pedagógusminősítési nyilvántartás az alkalmazott alábbi személyes adatait tartalmazza:
a) oktatási azonosító száma;
b) a II. részben meghatározott adatok;
c) jelentkezésére vonatkozó adatok:
ca) a jelentkezés informatikai rendszerben történő rögzítésének időpontja,
cb) a jelentkezést rögzítő intézmény adatai,
cc) a minősítő vizsga, minősítési eljárás megnevezése,
cd) az elérni kívánt fokozat,
ce) a munkakör, amelyben az alkalmazott minősítésére sor kerül,
cf) a tantárgy, amelyben az alkalmazott minősítésére sor kerül,
cg) az intézménytípus,
ch) a minősítés nyelve,
ci) Mesterpedagógus fokozatra történő jelentkezés esetén a tevékenység típusa,
cj) a minősítési tervbe történő felvétel adatai;
d) minősítő vizsga, minősítési eljárás adatai:
da) az elektronikus portfólió vagy pályázat jogszabályban meghatározott adatai és dokumentumai,
db) megismételt minősítő vizsgájának vagy minősítési eljárásnak a ténye,
dc) díjköteles minősítő vizsgájának, minősítési eljárásának díjfizetéssel kapcsolatos adatai,
dd) minősítő vizsga, minősítési eljárás látogatásának helye, időpontja,
de) minősítési bizottság tagjainak neve, elérhetősége,
e) a minősítő vizsga, minősítési eljárás eredményének adatai, pedagóguskompetenciák alapján történő értékelése, a pedagóguskompetenciák fejlesztésére vonatkozó javaslatok, javasolt fejlesztési módok;
f) a kiállított tanúsítvány adatai;
g) minősítésével kapcsolatban beadott kérelmek, valamint panaszkezelés adatai.
h) az Oktatási Hivatal által szervezett, pedagógusminősítés és országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés szakértői feladatainak ellátására felkészítő képzés adatai.
3. A pedagógusminősítési nyilvántartás a minősítő vizsga, minősítési eljárásban közreműködő köznevelési szakértő alábbi személyes adatait tartalmazza:
3.1. szakértői igazolványának száma,
3.2. elérhetőségi adatai,
3.3. a megbízásához egyéb jogszabály szerint szükséges adatok,
3.4. kiindulási települése,
3.5. szakértői feladatvégzésének napja,
3.6. pedagógusként szerzett szakmai és vezetői tapasztalatához kapcsolódó adata,
3.7. összeférhetetlenségére vonatkozó adata,
3.8. az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv által szervezett felkészítésen történt részvétel ténye,
3.9. annak ténye, hogy a szakértő az egyház által fenntartott köznevelési intézményben is végezheti tevékenységét,
3.10. auditori megbízásra vonatkozó adata,
3.11. minőségbiztosítás keretében a szakértői tevékenységére vonatkozó értékelés, és a szükséges intézkedések,
3.12. szakértői státusza,
3.13. az adott évben ellátott szakértői tevékenység időtartama,
3.14. Mesterpedagógus, Kutatótanár minősítésekben szakértői tevékenység folytatására való jogosultság ténye,
3.15. pedagógusminősítési továbbképzésen képzőként való alkalmazhatósága.
3.16. munkáltatója neve, címe, valamint OM azonosítója.
XIII. Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv feladatkörébe tartozó tanulmányi és művészeti versenyek nyilvántartása
1. Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv feladatkörébe tartozó tanulmányi és művészeti versenyek nyilvántartása 2001. szeptember 1-jétől kezdődően az alábbi személyes adatokat tartalmazza:
a) a versenyző oktatási azonosító száma;
b) a versenyző évfolyama és osztálya;
c) a versenyző értesítési adatai;
d) a versenyző versenyen elért eredménye;
e) a versenyzőt nevező iskola neve, OM azonosítója, feladatellátási hely sorszáma;
f) a közreműködők értesítési adatai;
g) a felkészítő tanárok, kísérő tanárok
ga) oktatási azonosító száma,
gb) elérhetősége (telefonszám, e-mail-cím).
XIV. Óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermekek nyilvántartása
Az óvodába járni köteles gyermekek nyilvántartása a gyermek alábbi személyes adatait tartalmazza:
a) oktatási azonosító számát,
b) az óvodás korúvá váló gyermek kötelező felvételt biztosító óvodájának,
ba) OM azonosító számát,
bb) nevét,
bc) címét,
bd) fenntartóját,
c) a gyermek óvodás korúvá válásának időpontját,
d) a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a felmentés tényét és hatályát.
e) ha a gyermek az óvodáztatási kötelezettségét külföldön teljesíti, a külföldi tartózkodás kezdő és várható befejező időpontját, valamint azt az országot, ahol a gyermek az óvodáztatási kötelezettségét teljesíti.
XV. Tanköteles gyermekek nyilvántartása
A tanköteles gyermekek nyilvántartása a gyermek alábbi személyes adatait tartalmazza:
a) oktatási azonosító számát,
b) tanköteles korúvá váló tanuló kötelező felvételt biztosító iskolájának
ba) OM azonosító számát,
bb) nevét,
bc) címét,
bd) fenntartóját,
c) a tankötelessé válásának időpontját,
d) a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a felmentés tényét és hatályát.
e) ha a gyermek, tanuló tankötelezettségét külföldön teljesíti, a tanulmányok külföldön történő folytatásának kezdő és várható befejező időpontját. valamint azt az országot, ahol a tanuló a tankötelezettségét teljesíti.
XVI. A hit- és erkölcstanoktatásban, a fakultatív hitoktatásban közreműködő, továbbá az egyházi jogi személy vagy annak belső egyházi jogi személye által fenntartott iskolában nem a saját felekezetnek megfelelő hittant oktató nyilvántartása
A nyilvántartás a tevékenység ellenőrzése finanszírozásának ellenőrzése céljából tartalmazza a személy:
a) oktatási azonosító számát,
b) végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat,
c) munkavégzésének helyét,
d) munkaidejének mértéket,
e) foglalkoztatójának megnevezését,
f) elektronikus levelezési címét.
A nyilvántartásból a munkajogi jogviszony megszűnését követő 30 napon belül az adatokat törölni kell.
10. § Ez a törvény a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
1. § (3) A KIR-t úgy kell felépíteni és fejleszteni, hogy ...
c) alkalmas legyen a miniszter által engedélyezett, a köznevelési intézmények és fenntartóik által használt vagy a közigazgatási szerv által vezetett elektronikus információs nyilvántartásokkal való együttműködésre,
d) a begyűjtött és tárolt adatokból különböző lekérdezésekkel összehasonlító elemzéseket lehessen készíteni,
e) a begyűjtött és tárolt adatokból az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában meghatározott statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségek teljesíthetők legyenek.
(4) A KIR adatbázisában tárolt valamennyi adat statisztikai célra feldolgozható, és statisztikai felhasználás céljára személyazonosításra alkalmatlan módon átadható. Az adatkérés módját, a közérdekű adatokat a KIR honlapján közzé kell tenni. A statisztikai céllal készült adatok a KIR honlapján megjeleníthetők.
(5) A (3) bekezdés c) pontjában meghatározottak megvalósítása érdekében statisztikai adatok, valamint – a kizárólag törvényi felhatalmazás alapján – átadható személyes adatok átadásának módját az adatkezelő és a Hivatal között létrejött írásbeli szerződés határozza meg.

GDPR
13. cikk (2) Az (1) bekezdésben említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja: f) a 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
14. cikk (2) Az (1) bekezdésben említett információk mellett az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja az érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges következő kiegészítő információkat:
g) a 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
22. cikk Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
(1) Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen - ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
(3) A (2) bekezdés a) és c) pontjában említett esetekben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
(4) A (2) bekezdésben említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a 9. cikk (1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének a) vagy g) pontja alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

Ákr. 52. Hatósági nyilvántartás
97. § [A hatósági nyilvántartásra vonatkozó szabályok]
(1) A hatóság a jogszabályban meghatározott adatokról hatósági nyilvántartást vezet, ha
a) a nyilvántartásba történő bejegyzés, annak módosítása és a nyilvántartásból való törlés az ügyfél jogait és kötelezettségeit keletkezteti, módosítja vagy szünteti meg, vagy
b) a nyilvántartás vezetésének célja a benne foglalt adatok közhitelű igazolására, bizonyítására szolgál
(közhiteles hatósági nyilvántartás).
(2) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a hatósági nyilvántartás közhitelessége alapján az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell annak jóhiszeműségét, aki a hatósági nyilvántartásban szereplő adatokban bízva szerez jogot. Az ellenkező bizonyításáig a hatósági nyilvántartásba bejegyzett adatról vélelmezni kell, hogy az fennáll, és a hatósági nyilvántartásból törölt adatról vélelmezni kell, hogy nem áll fenn.
(3) A hatósági nyilvántartásba történő hivatalbóli, mérlegelés nélküli bejegyzésre a határozatra vonatkozó, a 80–82. §-ban és a 86. §-ban foglaltakat nem kell alkalmazni, és a döntés a nyilvántartásba való bejegyzés napján véglegessé válik.
(4) Az ügyfél jogorvoslati kérelmének benyújtására nyitva álló határidő akkor kezdődik, amikor a bejegyzés tényét vagy az annak megtagadásáról szóló határozatot az ügyféllel közölték.

Az igényelt adat tehát:
ha van, a KIR-adatkezelési műveletek, az OH hatósági nyilvántartásban kötelezően végzett tevékenységei közül az automatizált döntéshozatal ténye.
Bővebben:
A fenti pontosításban foglalt bármely, a KIR rendszerbe másik rendszerből automatikusan továbbított / más rendszerből automatikusan átadott személyes információnak a KIR hatósági nyilvántartásba bejegyzésével a fenti jogszabályban foglalt automatizált döntéshozatalt eredményező, a fenti jogszabályban, vagy az igényelt szerződés(ek)ben meghatározott, bármely automatikus adatkezelési műveletnek, személyes adattal végzett automatizált tevékenységnek vagy ennek hiányának a tényét és a kapcsolatos ügyfajtá(k) megnevezését igényeltem. Az ügyfajta tekintetében célszerűen azt, hogy pl. kivel kapcsolatos végleges, ellenkező bizonyításig fennállónak vélelmezett adat kerül bejegyzésre a hatósági nyilvántartásba. (Példa: szeretném megtudni például, hogy alkalmazott jogviszonya megszűnésének adata más rendszerből automatikusan a KIR-be átadásakor, a KIR-ben történő, személyes beavatkozás, hatósági mérlegelés nélküli automatikus bejegyzéssel (Ákr. 97. §) a jogszabályban meghatározott végleges döntés-e, vagy önmagában a bejegyzés nem bizonyítja, nem igazolja hitelesen az alkalmazotti jogviszony megszűnését.)

Pontosítás vége

Adatigénylés:

Kérem, szíveskedjen a meg nem ismerhető részek kitakarásával elkészített elektronikus másolatban megküldeni részemre a pontosításra vonatkozó kérés teljesítése során a fentiekbe bemásolt, a fenti jogszabályban meghatározott,
- a Központi Statisztikai Hivatal részére történő adatátadás esetén az átvett adatok körét és az adatátvétel részletszabályait az Stt. 28. §-ában meghatározottak szerint tartalmazó együttműködési megállapodást is.

Üdvözlettel:

Kiss László

Adatvédelem, Oktatási Hivatal

Tisztelt Adatigénylő!

Az Ön által elektronikus úton előterjesztett, az Oktatási Hivatalhoz 2024. január 21-én érkezett és az Ön által 2024. január 24-én pontosított közérdekű adatigénylése tekintetében tájékoztatjuk, hogy az Oktatási Hivatal az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 29. § (2) bekezdése alapján az Infotv. 29. § (1) bekezdésében foglalt határidőt 15 nappal meghosszabbítja.

Üdvözlettel:

Oktatási Hivatal

idézett részek megjelenítése

Adatvédelem, Oktatási Hivatal

1 Melléklet

Tisztelt Kiss László!

Közérdekű adatigénylése kapcsán, a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése alapján, mellékelten küldöm Önnek a Magyar Államkincstár és az Oktatási Hivatal között létrejött írásbeli szerződés másolati példányát.

Tájékoztatom, hogy a szerződésben az átadás módjára vonatkozó információkat, valamint a technológiai leírásokat letakartuk.

Tisztelettel:

OKTATÁSI HIVATAL
 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt OH!

A küldött melléklet sajnos nem megnyitható, a hibaüzenet szerint nem lehet dekódolni. Kérem, széles körben használt formátumban szíveskedjen megküldeni azt.

Kérem tovább azt az információt is, hogy ezzel az egyetlen szerződéssel rendelkezik-e az Oktatási Hivatal.

Üdvözlettel:

Kiss László

Tisztelt Küldő!

Tisztelettel emlékeztetem, hogy a

https://kimittud.hu/request/24012/respon...

választ elolvasni nem lehet,
kértem annak olvasható formátumú megküldését.

Üdvözlettel:
Kiss László