Miként alakult a Nyugdíjbiztosítási Alap bevétele 2016-ban, tekintettel a járulék és adó fizetésekre?

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Nemzeti Adó- és Vámhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1.) Mennyi nyugdíjjárulékot fizettek be 2016-ban a jogszabály által járulékfizetésre kötelezettek?
2.) Hány jogalanyra vonatkozólag fizettek be 2016-ban a nyugdíjjárulékot?
3.) Mennyi szociális hozzájárulási adót fizettek be 2016-ban a jogszabály által adófizetésre kötelezettek?
4.) Hány jogalany teljesítette 2016-ban a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettségét?
5.) A NAV-hoz 2016-ban beérkezett szociális hozzájárulási adóból hány százalékot utaltak át a Nyugdíjbiztosítási Alap számlájára?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. szeptember 21.

Üdvözlettel:

Karácsony Mihály

NAV Közérdekű bejelentések, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Adatigénylő!
A rendelkezésre álló adatok alapján tájékoztatom, hogy a járulékfizetésre kötelezettek nyugdíjjárulék befizetése a Nyugdíjbiztosítási Alapba 2016. évben összesen 1 051,5 milli-árd Ft. A szociális hozzájárulási adó (258. adónem) számlára 2016. évben 2 589,1 milliárd Ft befizetés történt. Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben foglaltak alapján 2016. január 1-jétől a befizetett szociális hozzájárulási adóból 79,43%, 2016. július 1-jétől 74,30% illeti meg a Nyugdíjbiztosítási Alapot.
Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását.
Üdvözlettel:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal