Mekkora összeg folyt be a Nyugdíjbiztosítási Alap számlájára 2016-ban a befizetett közterhekből?

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Nemzeti Adó- és Vámhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1.) Hány jogalany fizetett közterhet 2016-ban:
- egyszerűsített foglalkoztatás után? (mezőgazdasági idénymunka-, turisztikai idénymunka-, alkalmi munka-, filmipari statiszta alkalmi munka esetén)
- mezőgazdasági őstermelők esetén?
- kis adózó vállalkozások tételes adója esetén?
- kisvállalati adózó esetén?
2.) Az 1.)-es pontban felsoroltaktól mennyi összeg folyt be közteher kötelezettség teljesítése címén a NAV-hoz 2016-ban?
3.) Mekkora összeget utalt át a NAV a Nyugdíjbiztosítási Alap számlájára 2016-ban a befizetett közterhekből?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. szeptember 22.

Üdvözlettel:

Karácsony Mihály

NAV Közérdekű bejelentések, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Adatigénylő!
Adatigénylésére a rendelkezésemre álló információk alapján elkészítettem a választ.
1.) Hány jogalany fizetett közterhet 2016-ban:
- egyszerűsített foglalkoztatás után? (mezőgazdasági idénymunka-, turisztikai idény-munka-, alkalmi munka-, filmipari statiszta alkalmi munka esetén)
- mezőgazdasági őstermelők esetén?
- kis adózó vállalkozások tételes adója esetén?
- kisvállalati adózó esetén?

2016-ban 815.373 fő egyszerűsített foglalkoztatással érintett munkavállalót jelentettek be a foglalkoztatók. 2016. év végén a NAV közel 340 ezer működő őstermelőt, 175,2 ezer KATA és 6,5 ezer KIVA adóalanyt tartott nyilván.

2.) A 1.) pontban felsoroltaktól mennyi összeg folyt be közteher kötelezettség teljesítése címén a NAV-hoz 2016-ban?

Egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódóan 14,4 milliárd forint, KATA adónemben 69,9 milliárd forint, KIVA adónemben 13,6 milliárd forint folyt be 2016. évben. Mező-gazdasági őstermelők által teljesített befizetés befizetésre vonatkozóan elkülönített statisz-tikai adat nem áll rendelkezésre.

3.) Mekkora összeget utalt át a NAV a Nyugdíjbiztosítási Alap számlájára 2016-ban a befizetett közterhekből?

A NAV, a számláira befolyt közterhekből, beleértve a szociális hozzájárulási adót és kése-delmi pótlékot - a törvényben meghatározott megosztási arányok figyelembe vételével – 2016. évben összesen 3 078,7 milliárd forintot utalt a Nyugdíjbiztosítási Alap javára.

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását.

Üdvözlettel:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal