Mekkora közteher kiesést jelentett 2022-ben a SZOCHO általános fizetési kötelezettséghez képesti mentességek, kivételek és a felső határ érvényesülése?

Az igénylést elutasította a(z) Pénzügyminisztérium.

Tisztelt Pénzügyminisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1.) Milyen nagyságú közteher kiesést jelentetettek 2022-évben a szociális hozzájárulási adó megfizetésé alóli mentességek és kedvezmények?
2.) Hány személyt érintett és mekkora közteher befizetés maradt el a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség felső határának (2022-ben 4.800.000 Ft) érvényesítése miatt?

(megjegyzés: A NAV Információs füzetben részletezi a szociális hozzájárulási adóval kapcsolatos jogcímeket és a mértékeket)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. július 31.

Üdvözlettel:

Karácsony Mihály

Ügyfélszolgálat (PM), Pénzügyminisztérium

1 Melléklet

 

PM_ERK/16303/2023

 

 

Karácsony Mihály úr részére

[1][FOI #22901 email]

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

A 2023. július 31-én a Pénzügyminisztériumhoz (a továbbiakban: PM)
érkezett közérdekű adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az
abban foglaltak tekintetében a PM nem minősül adatkezelőnek.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

Üdvözlettel:

   
[2]Leírás:  
Penzugyminiszterium_logo_email
Pénzügyminisztérium

Közigazgatási Koordinációs és
Ügyfélkapcsolati Osztály

[3][Pénzügyminisztérium request email]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

idézett részek megjelenítése