Mekkora az öregségi nyugdíjasok számára folyósított ellátás medián értéke?

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Magyar Államkincstár!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1.) Milyen nagyságú volt 2016-ban az öregségi nyugdíjas sokaság középső tagjának (medián) a Nyugdíjbiztosítási Alapból folyósított nyugdíjja?
2.) Milyen nagyságú volt 2017-ban az öregségi nyugdíjas sokaság középső tagjának (medián) a Nyugdíjbiztosítási Alapból folyósított nyugdíjja?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. szeptember 16.

Üdvözlettel:

Karácsony Mihály

Beérkezett levél, Magyar Államkincstár

Tisztelt Levélíró!

 

Köszönettel megkaptuk a levelét. A válaszadásig türelmét kérjük!

 

Üdvözlettel:

Magyar Államkincstár

--------------------------------------------------------------------------

Kérjük erre az e-mail üzenetre ne válaszoljon, mert a Magyar Államkincstár
ezen a címen leveleket nem fogad.

Külső Kapcsolatok, Magyar Államkincstár

Tisztelt Karácsony Mihály!

 

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Magyar Államkincstárhoz 2018. szeptember
16-án beérkezett közérdekű adatigénylésének teljesítése további 15 nappal
meghosszabbításra kerül az alábbiak – az információszabadságról szóló
(2011. évi CXII.) törvény – szerint:

 

„29. § (1) A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot
kezelő közfeladatot ellátó szerv az igény tudomására jutását követő
legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget.

(2) Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra
vonatkozik, az (1) bekezdésben meghatározott határidő egy alkalommal 15
nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény kézhezvételét követő
15 napon belül tájékoztatni kell.”

 

Szíves türelmét kérjük a válaszadásig.

 

Üdvözlettel:

Magyar Államkincstár

 

 

idézett részek megjelenítése

Külső Kapcsolatok, Magyar Államkincstár

KSF/68-1/2018

Tisztelt Karácsony Mihály!

 

A feltett kérdéseivel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk:

 

1.) 2016.januárjában az öregségi nyugdíjas sokaság középső tagjának
(medián) 96 180 Ft volt a Nyugdíjbiztosítási Alapból főellátásként
folyósított havi öregségi nyugdíja, az öregségi nyugdíjasok teljes
ellátásának mediánértéke pedig havi 109 870 Ft volt;

2.) 2017.januárjában az öregségi nyugdíjas sokaság középső tagjának
(medián) 98 335 Ft volt a Nyugdíjbiztosítási Alapból főellátásként
folyósított havi öregségi nyugdíja, az öregségi nyugdíjasok teljes
ellátásának mediánértéke pedig havi 112 135 Ft volt.

 

Üdvözlettel:

Magyar Államkincstár

 

idézett részek megjelenítése