Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen az alábbi kérdéseimre választ adni:

Az önkormányzati lakások piaci alapú bérbeadásának versenytárgyalására kiírt pályázatok elbírálására első ízben megtartott SZEFOB bizottsági ülésre előterjesztett határozatok megfeleltek-e a kiírásnak?

Hogyan fordulhatott elő, hogy az eljáró aljegyző asszony törvényességi szempontból elfogadhatónak tartotta azokat, figyelembe véve, hogy már az előterjesztésben is szerepelt, hogy egyes pályázatok érvénytelenek, de azt formai hibának tartja az előterjesztő....? Más esetekben ez nem így történt?

Van-e lehetőség a kiírás szerint ugyanezen pályázatokkal új bírálatra és előterjesztésre? Ha igen kérem jelölje meg azt a pályázati kiírásban?

Ki a felelős az elkövetett hibákért (előterjesztő, azt jóváhagyó, bizottsági elnök, egyéb személy? Lesz-e ennek bármilyen következménye?

A megismételt bizottsági határozatok aggálytalanok és megfelelők a szerződéskötésre?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. augusztus 2.

Üdvözlettel:

Erdősi Éva

dr. Vincze Anikó,

Tisztelt Erdősi Éva!

Adatigényléséra az alábbi válaszokat adjuk.

Az önkormányzati tulajdonú lakások piaci elven történő bérbeadására a versenytárgyalást a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben eljáró Szociális Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság (a továbbiakban Bizottság) írja ki, a versenytárgyalási felhívás, valamint a szükséges nyomtatványok tartalmát a kezelő javaslata alapján a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság határozza meg. A piaci alapú lakáspályázat benyújtását követően a Bizottság által kijelölt két bizottsági tag és a kezelő Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. munkatársai bontják fel a zárt borítékokat.

Ekkor megtörténik a pályázatok formai szempontú ellenőrzése, az érvénytelen pályázatok kiválogatása, majd az érvényes pályázatok sorrendbe állítása, és javaslattétel a nyertes személyére. Ez minden esetben csak egy javaslat, a vonatkozó jogszabályokat és a pályázati kiírást figyelembe véve minden esetben a Bizottság döntésével válik nyertessé egy pályázó.

Több pályázat esetén felmerült, hogy a pályázó benyújtotta az összes szükséges igazolást (mellékleteket), a benyújtott mellékleteket (dokumentum másolatok) aláírásával azonban már nem hitelesítette, vagyis nem igazolta azok eredeti dokumentummal való egyezőségét.
Ezen pályázatok a kiírás alapján érvénytelennek minősülhetnek, mely okán a meghirdetett 2. és 3. lakás tekintetében nem került volna beadásra érvényes pályázat. Tekintettel arra, hogy mind az eljáró bizottsági tagok mind a Városgazda Zrt. munkatársai, akik készítették az előterjesztést azon az állásponton voltak, hogy minél több lakás esetén lehessen nyertest kihirdetni, így - a Bizottságot ezen körülményről az előterjesztésben kifejezetten tájékoztatva - arra tettek javaslatot, hogy a kiíró és hatáskörrel bíró Bizottság fogadja el érvényesnek a mindössze ezen formai hibában szenvedő pályázatokat.
Az előminősítést végzők tehát a Bizottság döntését kérték. A Bizottság 56/2022. (VII. 25.) SZEFOB határozatával úgy döntött, hogy ezen pályázatokat nem fogadja el érvényes pályázatnak.

A nyertes személyek a vonatkozó rendelet és a Bizottság döntései alapján kerültek kiválasztásra, a Bizottság ennek megfelelően hozott döntést 2022. augusztus 1. napján megtartott ülésén. Új bírálatra és előterjesztésre nincs mód.

Tisztelettel:

dr. Vincze Anikó
jegyző

idézett részek megjelenítése