Külpiacra lépést segítő hitelkeretekre vonatkozó összesítés kiadása

Az igénylés sikeres volt.

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Eximbank Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az Eximbank Zrt. és jogelődei által 2014. január 1-je óta magyar vállalkozások külpiacra lépésének támogatása érdekében megnyitott hitelkeretek listáját országonkénti bontásban a hitelkeret összege, a hitelkeret megnyitásának és esetleges lezárásának pontos időpontja, illetve a hitelkeret felhasználásának az adatigénylés beérkezésének időpontja szerinti állása (a teljes lehívott hitelösszeg) megjelölésével.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. április 9.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Szerkesztőség!

Társaságunkhoz az Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft-től 2019. április 9-én
érkezett közérdekű adatigénylés tárgyú levelével kapcsolatban az alábbi
tájékoztatást adjuk.

A kért adatok hosszabb időszakot felölelő, emiatt nagy számára való
tekintettel, az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése
alapján az adatigénylésre adandó válaszunk határidejét 15 nappal, 2019.
május 9-ig meghosszabbítjuk.

A jogorvoslati lehetőségekkel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk:

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

Tisztelettel:

Magyar Export-Import Bank Zrt.

Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.

 

 

idézett részek megjelenítése

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Eximbank Zrt.!

A 2019. április 9-én beadott adatigénylésünk Önök által 2019. április 24-én további 15 nappal, 2019. május 9-ig meghosszabbított határideje tegnap lejárt.

Kérjük szíveskedjenek eleget tenni törvényi kötelezettségeiknek, és a kért adatokat megküldeni részünkre.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Exim Sajtó,

1 Attachment

Tisztelt Szerkesztőség!

 

 

Társaságunkhoz az Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft-től 2019. április 9-én
érkezett közérdekű adatigénylés tárgyú levelével kapcsolatban az alábbi
tájékoztatást adjuk.

 

Az Eximbank országlimitet állapít meg, mely azt mutatja meg, hogy egy
adott ország kockázati minősítése, gazdasági mérete és az Eximbank
szavatoló tőkéje alapján mekkora maximális összegben vállalhat kockázatot
(hitel, garancia, biztosítás, stb.), a kis- és közepes vállalkozások
exportcélú finanszírozásának minél hatékonyabb és szélesebb körben történő
támogatása érdekében.

Az Eximbank országkockázati besorolása megtalálható a [1]www.exim.hu
oldalon.

Az országlimitet a Bank a belső koncentrációs kockázatok elkerülésére
használja, ez határozza meg a Bank adott relációra vonatkozó, elméleti
kockázatvállalási maximumát, tehát az országba irányuló ügyletekhez
folyósított hitelek lehetséges kumulált összegét.

 

Mellékelve küldjük az országlimiteket, valamint az országkockázatokat
tartalmazó táblázatot. Továbbá tájékoztatjuk, hogy az Eximbank
finanszírozási mozgásterét a mindenkor aktuális költségvetési törvény
limitálja. Jelenleg az élő hitelszerződéseink – folyósított és nem
folyósított részekkel együttes - összege197 milliárd forint.

Az intézmény üzleti tevékenységével kapcsolatos minden pénzügyi adatot az
éves számviteli beszámoló tartalmaz, amely a weboldalunkon megtalálható.

 

A jogorvoslati lehetőségekkel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk:

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

 

Tisztelettel:

 

Magyar Export-Import Bank Zrt.

 

 

idézett részek megjelenítése