Közérdekű adatok és ötmillió forint feletti szerződések közzététele, EFOP-2.4.1-16-2017-00082 projekt szabálytalansági eljárás dokumentumai és döntés

Az igénylés megválaszolása késik. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Fadd Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal adatgazdának normális esetben által (részletek)

Tisztelt Fadd Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

Ezúton adom hozzájárulásomat ahhoz, hogy az Önkormányzat képviseletében eljáró adatkezelésre jogosult Bordács József polgármester részére továbbítsák az előző kérelmemben megfogalmazott adatigénylést, mely a következő:

Az információs önrendelkezésről szóló törvényre hivatkozással tisztelettel kérem, hogy az EFOP-2.4.1-16-2017-00082 azonosító számú “Élethelyzetek javítása komplex programmal Faddon” című projekttel kapcsolatban a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Emberi Erőforrás Fejlesztési Programok Végrehajtásáért felelős helyettes államtitkársága által indított szabálytalansági eljárás dokumentumait, az eljárás kimenetelének határozatát/értesítését/döntését is legyen szíves megküldeni a részemre.

Önök arról tájékoztattak, hogy Fadd Nagyközség Önkormányzata jelenleg nem rendelkezik a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 1. melléklet III. táblázat 4. pontja szerinti közzététel kötelezettség alá eső szerződéssel. Kérelmem nem arra irányult, hogy jelenleg létezik-e ilyen szerződés az önkormányzatnál, hanem arra, hogy legyenek szívesek elküldeni a linket, ahol törvényi kötelezettségüknek megfelelően rendszeresen és aktuálisan közzéteszik ezeket a szerződéseket. Az önök által hivatkozott táblázatban szerepel az is, hogy a döntés meghozatalát követő 60 napon belül frissíteni kell a közzétételt és a közzétételt követően 5 évig meg kell őrizni. Erre tekintettel kérem a Tisztelt Polgármesteri Hivatalt, hogy legyenek szívesek megküldeni azt a linket, ahol a törvény hatálya alá eső szerződések 5 évre visszamenőleg megtalálhatók.

Kérem továbbá, hogy az önök által is hivatkozott táblázat szerinti, a Fadd Nagyközség Önkormányzata, mint közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója közzétételi helyét, internetes linkjét is legyenek szívesek elküldeni, amit a törvény szerint frissítés után azonnal meg kell tegyenek és a közzétételt követő 10 évig megőrizniük.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Mivel adatigénylésemben elektronikus másolatban és elektronikus úton kérem az adatok kiadását, ezért az adatigénylés teljesítéséért az Infotv. 29. § (3)-(5) bekezdései alapján költségtérítés megállapítására nincs mód. Ha az adatok kiadása a kért módon lehetetlen volna, és iratmásolatok adathordozókra másolásához és kézbesítéséhez kapcsolódóan a hivatkozott törvényi rendelkezések alkalmazásával mégis költségtérítést állapítanának meg, úgy kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson erről. Ebben az esetben azt is kérem, hogy a tájékoztatásban tételesen jelölje meg a költségtérítés számítása során figyelembe vett költségtényezőket.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. július 1.

Üdvözlettel:

Török Ágnes