Közérdekű adatkérés: dr. Kelemen Judit anesztezioló­gus szakorvos

Antal Béla újságíró made this Közérdekűadat request to Szegedi Tudományegyetem

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés részben sikeres volt.

Antal Béla újságíró

SzTE ÁOK Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet
Email: [email address]

Tisztelt Cím,

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre dr. Kelemen Judit anesztezioló­gus szakorvos, mint közalkalmazott (adatalany) vonatkozásában:

1. munkaköri leírását,
2. jelenlegi illetményét, bérezését,
3. közalkalmazotti jogviszonyának kezdetét,
4. közalkalmazotti besorolását,
5. egyéb, az SZTE részéről biztosított rendszeres, havi és/vagy éves juttatásait,
6. Az SzTE ÁOK Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet közalkalmazottjaira vonatkozó általános etikai, valamint foglalkozás-etikai szabályzatát, kódexét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységé­nek ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költség­térítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyi­ben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg.

Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumon­ként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetősé­gét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt Budapesten, 2022. szeptember 04. napján

Üdvözlettel:

Antal Béla újságíró

SZTE Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgató, Szegedi Tudományegyetem

1 Attachment

Tisztelt Antal Béla!

 

Hivatkozással a Szegedi Tudományegyetemhez 2022. év szeptember hó 04.
napján érkezett, „Közérdekűadat igénylés - Közérdekű adatkérés: dr.
Kelemen Judit aneszteziológus szakorvos” tárgyú elektronikus megkeresésére
mellékelten megküldöm a Szegedi Tudományegyetem válaszát.

 

 

Tisztelettel:

 

 

Dr. Dömötör Máté

főigazgató

 

Szegedi Tudományegyetem

Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgatóság

 

H-6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Tel: +36-62/544-481

E-mail: [1][email address]

 

idézett részek megjelenítése