Költségvetéssel kapcsolatos kérdések

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Tisztelt Jegyző Asszony!

Az utolsó PEUB ülésen Ön is részt vett és tanúja volt, hogy a költségvetés kapcsán felteendő kérdéseimre összesen 2 percet kaptam.
Így sajnálatos módon ismételten ezt a fórumot kell igénybe vennem, hogy az időhiány miatt ott fel nem tett kérdéseimre választ kapjak.

1. Kérem küldjék meg részemre a 2/a mellékletet (Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2023. évi tartalék kiadási előirányzata) dokumentum kiegészítését, hogy az egyes sorokban feltüntetett összegből mekkora a még előzetesen le nem kötött (kötelezettségggel nem terhelt) vagyis a még szabadon felhasználható összeg.

2. A SZÉP kártyát hányan kapják, mindenki egységesen 200.000,-Ft kap-e és ez összesen hány Ft 2023-as évben.

3.Kérem tételesen sorolják fel, hogy az Önkormányzati igazgatási feladatoknál szereplő 159.108.061,-Ft-ból a polgármester és az alpolgármesterek juttatásán kívül fennmaradó 101.388.061,-Ft hogyan került megállapításra?
Az Önök felsorolása a következő volt:
Külső szakértők - hány fő, összeg
tervtanácstagok - hány fő, összeg
egyéb - ez mit takar, összeg
kitüntetések összege
protokoll költségek
összesen: 101.388.061,-Ft

4.Dologi kiadások: 183.292.312,-Ft
Ezen kiadások tételes megnevezését és a hozzájuk tartozó összegek feltüntetését szeretném kérni.

5. Csepeli Ingatlanhasznosító Nonprofit Kft
193.429.424,-Ft működési támogatás + 200.000.000,-Ft tőkeemelés
Mi indokolja ennek szükségességét? Ha működési költségre forintra pontosan megállapítható a támogatás összege, kérem bemutatni ennek számszaki alátámasztását!

6. Csepeli Városkép Kft
706.599.504,-Ft működési támogatás
Itt is forintra pontosan került meghatározásra a támogatás mértéke, így kérem a 2022-es évhez hasonlóan bemutatni a cég támogatás jogcímenként (személyi, dologi, kulturális, lapkiadás, ... stb) felhasználásának igényét!

Előre is köszönöm együttműködését és ismét szeretném elmondani, hogy amennyiben lehetőségem lett volna a bizottsági ülésen 10 percet kapni, akkor jelen igénylésem sem íródott volna meg.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. február 24.

Üdvözlettel:

Erdősi Éva

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

1 Melléklet

Tisztelt Erdősi Éva!

Hivatkozással a tárgyban jelzett közérdekű adatigénylésre csatoltan megküldöm a válaszlevelet.

Tisztelettel,
dr. Vincze Anikó megbízásából

Babics Enikő

idézett részek megjelenítése