Költségvetéssel kapcsolatos kérdések

Erdősi Éva made this Közérdekűadat request to Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Tisztelt Jegyző Asszony!

Az utolsó PEUB ülésen Ön is részt vett és tanúja volt, hogy a költségvetés kapcsán felteendő kérdéseimre összesen 2 percet kaptam.
Így sajnálatos módon ismételten ezt a fórumot kell igénybe vennem, hogy az időhiány miatt ott fel nem tett kérdéseimre választ kapjak.

1. Kérem küldjék meg részemre a 2/a mellékletet (Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2023. évi tartalék kiadási előirányzata) dokumentum kiegészítését, hogy az egyes sorokban feltüntetett összegből mekkora a még előzetesen le nem kötött (kötelezettségggel nem terhelt) vagyis a még szabadon felhasználható összeg.

2. A SZÉP kártyát hányan kapják, mindenki egységesen 200.000,-Ft kap-e és ez összesen hány Ft 2023-as évben.

3.Kérem tételesen sorolják fel, hogy az Önkormányzati igazgatási feladatoknál szereplő 159.108.061,-Ft-ból a polgármester és az alpolgármesterek juttatásán kívül fennmaradó 101.388.061,-Ft hogyan került megállapításra?
Az Önök felsorolása a következő volt:
Külső szakértők - hány fő, összeg
tervtanácstagok - hány fő, összeg
egyéb - ez mit takar, összeg
kitüntetések összege
protokoll költségek
összesen: 101.388.061,-Ft

4.Dologi kiadások: 183.292.312,-Ft
Ezen kiadások tételes megnevezését és a hozzájuk tartozó összegek feltüntetését szeretném kérni.

5. Csepeli Ingatlanhasznosító Nonprofit Kft
193.429.424,-Ft működési támogatás + 200.000.000,-Ft tőkeemelés
Mi indokolja ennek szükségességét? Ha működési költségre forintra pontosan megállapítható a támogatás összege, kérem bemutatni ennek számszaki alátámasztását!

6. Csepeli Városkép Kft
706.599.504,-Ft működési támogatás
Itt is forintra pontosan került meghatározásra a támogatás mértéke, így kérem a 2022-es évhez hasonlóan bemutatni a cég támogatás jogcímenként (személyi, dologi, kulturális, lapkiadás, ... stb) felhasználásának igényét!

Előre is köszönöm együttműködését és ismét szeretném elmondani, hogy amennyiben lehetőségem lett volna a bizottsági ülésen 10 percet kapni, akkor jelen igénylésem sem íródott volna meg.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. február 24.

Üdvözlettel:

Erdősi Éva

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

1 Attachment

Tisztelt Erdősi Éva!

Hivatkozással a tárgyban jelzett közérdekű adatigénylésre csatoltan megküldöm a válaszlevelet.

Tisztelettel,
dr. Vincze Anikó megbízásából

Babics Enikő

idézett részek megjelenítése