Költségelvű önkormányzati bérlakások

Erdősi Éva made this Közérdekűadat request to Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Budapest XXI. kerület Csepel önkormányzatának 5/2011 (II.25) önkormányzati rendelete:
„49.§ (1 )69 70A költségelven bérbeadott bérlakások lakbérének összege 828,- Ft/m2/hó.
(2) A lakbér értékállandóságának biztosítása érdekében a lakbér összegét minden év februárjában a polgármester előterjesztése alapján a Kt. határozza meg.”

69 Módosította a 23/2015. (VII.1.) ör. 1.§ (5) bekezdése. Hatályos 2015. július 2. napjától.
70 Módosította a 11/2016. (III.02.) ör. 16.§ b) pontja. Hatályos 2016. március 03. napjától.

A 69-es módosításban a lakbér összege legalább 828,-Ft/m2/hó volt, míg a 70-es módosításban a legalább szó kikerült és egységesen 828,-Ft/m2/hó áron került annak összege meghatározásra.

A 2023.02.22. napján tartott PEUB ülésén rákérdeztem Öntől, hogy 2016-tól 2023-ig bezárólag a rendeletben a polgármester részére meghatározott előterjesztési kötelezettség hogyan valósult meg? Erre Ön azt a választ adta, hogy tudomása szerint ezekben az években nem volt ilyen előterjesztés.

1.) Kérem erősítse meg, vagy cáfolja meg, hogy 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022-es években a költségelven bérbeadott önkormányzati lakások lakbérére vonatkozóan, az önkormányzati rendeletben foglalt polgármesteri előterjesztési kötelezettség tekintetében nem készült polgármesteri előterjesztés!

Az 1993. évi LXXVIII. törvény 34.§. (4) bekezdése szerint:
„A költségelven bérbeadott lakás lakbérének mértékét a lakás (2) bekezdésében meghatározott alapvető jellemzői, továbbá a 10.§ és a 13. § (1) bekezdésének rendelkezései alapján úgy kell megállapítani, hogy a bérbeadónak az épülettel, az épület központi berendezéseivel és a lakással, a lakásberendezésekkel kapcsolatos ráfordításai megtérüljenek.”

2.) Kérem küldje meg részemre a 2015-ben készült azon számítást, mely megalapozta a 2015.07.02. napjától érvényes legalább 828,-Ft/m2/hó ár megállapítását, valamint ugyanezen számítást a 2016.03.03. napjától érvényes szabályozásra!

3.) Kérem küldje meg részemre a 2017-es évtől, évente készült, költségelven bérbeadott önkormányzati lakásokra vonatkozó költségkalkulációt, ha ilyen nem volt, akkor a 2023.02.23. napi testületi ülésre előterjesztett módosításhoz készített költségkalkulációt kérem megküldeni!

4.) Kérem tájékoztatását előzők bármelyikének elmaradása esetén (új költség meghatározás, előterjesztés elmaradása) származott-e kára az önkormányzatnak!

5.) Kérem tájékoztatását, hogy előzők bármelyikének elmaradása esetén (új költség meghatározás, előterjesztés elmaradása) milyen jogi következményeket von maga után!

6.) Kérem tájékoztatását, hogy az Ön jogi álláspontja szerint ki volt a felelőse a költségkalkulációk elkészítésének és az előterjesztés elkészítésének!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. február 28.

Üdvözlettel:

Erdősi Éva

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

1 Attachment

Tisztelt Erdősi Éva!

 

Hivatkozással a tárgyban jelzett közérdekű adatigénylésre csatoltan
megküldöm a válaszlevelet.

 

Tisztelettel,

dr. Vincze Anikó megbízásából

 

Babics Enikő

 

 

idézett részek megjelenítése