Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Gyömbér Béla, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

KEHTA működésével kapcsolatos információk

We're waiting for Gyömbér Béla to read a recent response and update the status.

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre.

Kérem adják meg, hogy jelenleg hány URL került blokkolásra a KEHTA rendszerében és az milyen jogcím lapján történik. Kérem küldjék meg a részemre a KEHTA működésére vonatkozó valamennyi megismerhető statisztikai adatot.

Ezúton is jelezni szeretném, hogy a 2003. évi C. törvény 159/B. § (3) bekezdése szerint nem nyilvános adatokra nem vonatkozik az adatkérésem. Nem kérem ennek megfelelően az eljáró bíróság, a külön törvényben meghatározott hatóság megnevezését és a határozat számát, az elektronikus adathoz való hozzáférés megakadályozásáról, illetve a megakadályozás megszüntetéséről szóló rendelkezést és az elektronikus adat azonosítására és elérésére vonatkozó adatokat sem.

Kérem a szíves tájékoztatásukat továbbá arról is, hogy eddig hányan és milyen jogcím alapján tekintettek be a KEHTA adataiba, a 2003. évi C. törvény 159/B. § (3) bekezdése alapján.

Kérem továbbá tájékoztassanak arról is, hogy a KEHTA rendszer működtetése milyen költségvetéssel történik, éves bontásban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. július 24.

Üdvözlettel:

Gyömbér Béla

KOZERDEKUADATKERESES, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1 Melléklet

Tisztelt Gyömbér úr!

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz intézett, 2016. július 24-én
kelt közérdekű adatkérésével kapcsolatban tájékoztatom, hogy a
hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.) 159/B. § (3) bekezdése
szerint a központi elektronikus hozzáférhetetlenné tételi határozatok
adatbázisának (KEHTA) adatai nem nyilvánosak, abba csak a törvényben
meghatározott személyek tekinthetnek be. Mivel kérése olyan  adatokra
vonatkozik, amelyek alapján közvetlenül következtetni lehet a
nyilvántartás védett adattartalmára is, a kért adatokat (hányan, milyen
jogcím alapján tekintettek be, hány URL és milyen jogcím alapján került
blokkolásra) nem áll módunkban kiadni.

Az Infotv. meghatározása alapján a közérdekű adat lényeges fogalmi eleme,
hogy az a közfeladatot ellátó szerv kezelésében van és rögzített ismeret.
Ebből az következik, hogy az Infotv. alapján senki sem kötelezhető olyan
adat előállítására, statisztika készítésére, amely nincs leírt formában a
birtokában. Az NMHH a KEHTA-rendszer működéséről nem vezet statisztikát,
ilyen adatok nem állnak rendelkezésünkre.

Ami a költségekre vonatkozó kérdését illeti, a működtetés az NMHH
(személyi, dologi és pénzügyi) erőforrásaival valósul meg. Mivel a
KEHTA-nak nincs a Hatóság gazdálkodásán belül elkülönült költségvetése,
kérdése pontos számadatokkal nem válaszolható meg.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 30. § (3) bekezdésének előírása szerint
felhívom figyelmét, hogy igénye elutasítása miatt az Infotv. 52. § (1)
bekezdése alapján bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál, valamint 31. § (1) bekezdése alapján
lehetősége van arra, hogy az elutasítás közlésétől számított 30 napon
belül bírósághoz forduljon. A per országos illetékességű közfeladatot
ellátó szerv esetén a törvényszék, jelen esetben a Fővárosi Törvényszék
hatáskörébe tartozik.

Üdvözlettel:

dr. Karácsony Kamilla
főosztályvezető

Általános Jogi Főosztály

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Tel: +36 1 457-7930
E-mail: [1][email address]
Web: [2]www.nmhh.hu

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://nmhh.hu/

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Gyömbér Béla, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.