Isaszegi János plágiumügyi dokumentumok

Az igénylés részben sikeres volt.

Kis György Márk

Tisztelt Debreceni Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az Isaszegi János plágiumügyében:

1. az Agrártudományi Doktori Tanács által készített több, mint százoldalas jelentést, melyet a DE Doktori és Habilitációs Tanácsa elé is beterjesztettek június 22-én;

2. az ad-hoc bizottság jelentését vagy jegyzőkönyvét, mely meghallgatta Isaszegi Jánost, és mely beterjesztette a meghallgatás eredményét a DE Doktori és Habilitációs Tanácsa elé;

3. a DE Doktori és Habilitációs Tanácsa június 22-i üléséről készült jegyzőkönyvet és a jelenlévő 13 személy névsorát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. június 25.

Üdvözlettel:

Kis György Márk

Debreceni Egyetem

2 Attachments

Tisztelt Cím!

Tisztelt Kis György Márk!

A 2016. június 26-án érkezett adatigénylésére tekintettel tisztelettel csatolom az EDHT június 22-ei üléséről készített emlékeztető - Isaszegi János ügyével foglalkozó - kivonatát.
Az emlékeztető tartalmazza a jelenlévő tanácstagok felsorolását is.
Mellékelem továbbá az EDHT Ügyrendjét, mely szabályozza az emlékeztető készítését, annak kötelező tartalmi elemeit.
Szíves tudomására hozom, hogy az Agrártudományi Doktori Tanács által készített jelentés kizárólag munkaanyag, az ad hoc bizottság általi meghallgatásról pedig nem készült írásos anyag.

Tisztelettel: Dr. Csernoch László tudományos rektorhelyettes

idézett részek megjelenítése

Kis György Márk

Tisztelt Debreceni Egyetem! Tisztelt Csernoch László!

Válaszlevelében megtagadta a jelentés megküldését, arra hivatkozva, hogy az "kizárólag munkaanyag". Felhívnám figyelmét, hogy az infotörvény a munkaanyag fogalmát nem ismeri, továbbá nem biztosít védelmet döntéselőkészítő anyagoknak, amennyiben a döntést már meghozták.

Szeretném megkérni, hogy július 15-ig (péntek) küldje meg részemre a jelentést.

Üdvözlettel:

Kis György Márk

Dr. Vizler Vanda Edit, Debreceni Egyetem

1 Attachment

Tisztelt Cím!

Mellékelten tisztelettel megküldöm Dr. Csernoch László rektorhelyettes úr levelét.

Tisztelt Cím!

Tisztelt Kis György Márk!

Mellékelten csatolom az Agrártudományi Doktori Tanács összefoglaló véleményét tartalmazó iratot Isaszegi János ügyével kapcsolatban.

Tájékoztatom, hogy az ADT rendelkezésére bocsátott munkaanyag kizárólag a mindenki számára elérhető, illetve Ön által is hivatkozott publikációkat tartalmazta - a Bizottság számára áttekinthető formába rendezve.

Tisztelettel:

Dr. Csernoch László
tudományos rektorhelyettes