Hány személy részesült 2021. decemberében özvegyi nyugellátásban?

Az igénylés sikeres volt.

Karácsony Mihály

Tisztelt Magyar Államkincstár!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
Hány személy részesült 2021.decemberében özvegyi nyugellátásban?
- Hány kor-betöltött öregségi nyugdíjas részére utaltak özvegyi nyugdíjat?
- Hány "Nők 40" alapján nyugdíjas személy részére utaltak özvegyi nyugdíjat?
- Hány öregségi nyugdíjban nem részesülő személynek utaltak özvegyi nyugdíjat?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. november 3.

Üdvözlettel:

Karácsony Mihály

Beérkezett levél, Magyar Államkincstár

Tisztelt Levélíró!

 

Köszönettel megkaptuk a levelét. A válaszadásig türelmét kérjük!

 

Üdvözlettel:

Magyar Államkincstár

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

A Magyar Államkincstár elkötelezett a környezetvédelem mellett. Kérjük,
csak szükséges esetben nyomtassa ki ezt a levelet!

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga az üzleti titok körébe
tartozik, vagy egyéb jogi védelem alatt áll, nyilvánosan nem közölhető. Az
üzenetet kizárólag a címzett, illetve az arra jogosult személyek
ismerhetik meg és használhatják fel. Amennyiben Ön nem az üzenet
címzettje, vagy nem tartozik a jogosultak körébe, úgy kérjük, hogy
telefonon vagy e-mailben értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az
üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét, továbbá tilos az
üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az
üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie.

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

The Hungarian State Treasury is committed to environmental protection.
Please print this e-mail only if necessary.

This message and the attachments are considered a business secret or
legally privileged and protected from public disclosure. They are intended
solely for the use of the intended recipient or an authorized person to
receive it. If you are not the intended recipient or an authorized person
to receive it, please telephone or e-mail the sender and delete this
message and any attachments from your system. If you are not the intended
recipient of this e-mail or have not been specifically authorized to
receive it; any saving, distribution, copying of this message or the
attachments or use of or reliance upon the information contained or share
or abuse the content of the message with anyone are unauthorized and
strictly prohibited.

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Kérjük erre az e-mail üzenetre ne válaszoljon, mert a Magyar Államkincstár
ezen a címen leveleket nem fogad.

Adatvédelem, Magyar Államkincstár

ADATV/601-2/2022

Tisztelt Adatigénylő!

2022. november 3-án kelt adatigénylésére tájékoztatom az alábbiakról:

2021. decemberében

- 678 531 fő részesült özvegyi nyugellátásban;
- 589 240 fő részesült korbetöltött öregségi nyugdíj mellett özvegyi nyugdíjban;
- 4 522 fő részesült a nőknek 40 év jogosultsági idő alapján öregségi nyugdíj folyósítása mellett özvegyi nyugdíjban is;
- 84 769 fő öregségi nyugdíjban nem részesülő személy kapott özvegyi nyugdíjat.

Jogorvoslati tájékoztató
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az adatigény elutasítása vagy a határidő eredménytelen letelte esetén, továbbá ha költségtérítés került megállapításra, és annak összegét vitatja, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 31. § (1) bekezdése értelmében bírósághoz fordulhat. A pert jelen elektronikus levelünk kézbesítésétől számított 30 napon belül a Magyar Államkincstár ellen lehet megindítani a Fővárosi Törvényszéken. Amennyiben álláspontja szerint Önt az adatigénylése kapcsán jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn, az Infotv. 52. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: NAIH) vizsgálatot kezdeményezhet. Megjegyzendő, hogy ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összege miatt a NAIH vizsgálatának kezdeményezése érdekében a NAIH-nál bejelentést tesz, a fent hivatkozott pert a NAIH-nál tett bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, az eljárás jogsérelem megállapítása nélküli lezárásáról szóló, vagy a NAIH által megtett - és esetleges további - intézkedésekről szóló értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül lehet megindítani.

Tisztelettel:

Magyar Államkincstár

idézett részek megjelenítése