Gyulafirátót katonai bázis engedélyezési dokumentációja

Az igénylést elutasította a(z) Veszprém Megyei Kormányhivatal.

Tisztelt Veszprém Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Gyulafirátót közelében tervezett, az MH Bakony Harckiképző Központ (MH BHK) kezelésében működő katonai bázissal kapcsolatos engedélyezési eljárás teljes dokumentációját:
- a fejlesztés engedélyeit (fakivágási engedély, környezetvédelmi engedély)
- a kapcsolódó környezeti hatástanulmányt, illetve az előzetes vizsgálati dokumentációt

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. február 17.

Üdvözlettel:

Szopkó Zita

dr. Árpásy Tamás, Veszprém Megyei Kormányhivatal

1 Attachment

Tisztelt Szopkó Zita!
Mellékleten küldöm a Veszprém Megyei Kormányhivatal válaszlevelét.
Tisztelettel:

dr. Árpásy Tamás
osztályvezető
Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi
Felügyeleti Osztály
Cím: 8200 Veszprém Megyeház tér 1. | Mobil: 06 [1]70/436-5096 Tel.: [2]06
88 579 326
E-mail: [email address] Web: [3]www.kormanyhivatal.hu

References

Visible links
1. file:///tmp/tel:704365096
2. file:///tmp/tel:0688579326
3. http://www.kormanyhivatal.hu/