Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'Gyulafirátót katonai bázis engedélyezési dokumentációja'.
Ügyiratszám:
VE/53/425-2/2021.
Tárgy:
Tájékoztatás
Ügyintéző:
dr. Árpásy Tamás
Szerv. egység:
Törvényességi Felügyeleti Osztály
Telefon:
88/579-326
Szopkó Zita
[email protected]

Tisztelt Szopkó Zita!
A   Veszprém   Megyei   Kormányhivatalhoz   2021.   február   17-én   érkezett   közérdekű
adatigénylése  (a továbbiakban: Adatigénylés) tekintetében az alábbiakról tájékoztatom.
Az   MH   Bakony   Harckiképző   Központ   kezelésében   működő   katonai   bázissal   kapcsolatos
engedélyezési   eljárás   Ön   által   kért   dokumentumai   a   honvédelemről   és   a   Magyar
Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló   2011.
évi   CXIII.   törvény  38.   §   (7)  bekezdése   alapján  nem   nyilvánosak,   így   azok  kiadása   nem
lehetséges. Emiatt az erre irányuló adatkérést az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (2) bekezdés a) pontja alapján
megtagadom.
Tájékoztatom, hogy az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 31. §-a alapján
a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva ál ó
határidő   eredménytelen   eltelte   esetén   az  il etékes   bíróságnál   keresettel   élhet,   továbbá   a
közérdekű   adatok   megismeréséhez   fűződő   jogok   gyakorlásával   kapcsolatos   jogsértés
esetén   a   Nemzeti   Adatvédelmi   és   Információszabadság   Hatósághoz   (1024   Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) is fordulhat.
Veszprém, időbélyegző szerint
Tisztelettel:
Takács Szabolcs
kormánymegbízott
nevében és megbízásából
  Dr. Káldi Zoltán
  főosztályvezető

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
telefon: 88/620-074, fax: 88/579-304, e-mail: [email protected]