EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 Projekt szerződései es költségvetése

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Az EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 projektben konzorciumi partenrként reszt vevő Fővárosi Sazbó Ervin könyvtár
- projektazintű költségsorokra lebontott költségvetését, külösen részletezve a személyi jellegű kiadási sorokat
- projekt mérföldköveit, azok 2017. november 20-i állapotat
- proejkt kapcsán megkötött szerződéseit
- a megkötött azerződések finanszírozási mödját
- 2017. november 20-szal a szerződések rész- vagy egészében teljesülésének állapotát
-

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. november 21.

Üdvözlettel:
Tóth Péter

Titkárság, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

5 Melléklet

                                                                       
Iktatószám: FSZEK: 9522-/2017.

 

 

 

Farkas Ferenc

szakmai vezető

EFOP Projektiroda

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

+36 30 355 9280, +36 1 411 5000/5356

[1][email address]

VIII. Budapest, Ötpacsirta u. 4.

 

Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek

"Az én könyvtáram"

EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-00001

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]