Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Magyar Fejlesztési Bank Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Civil Összefogás Közhasznú Alapítványnak (CÖKA) 2021-ben nyújtott 25,4 millió forintos kifizetéssel kapcsolatos valamennyi dokumentumot, különös tekintettel az alábbiakra:
- szponzorációs vagy egyéb szerződés(ek) minden mellékletével együtt
- a CÖKA támogatási kérelme
- a támogatás odaítéléséről szóló döntések, bírálati jegyzőkönyvek
- a CÖKA teljesítési igazolásai, illetve beszámolói a a szerződés(ek) szerinti tevékenység elvégzéséről és/vagy az összeg felhasználásáról

https://www.mfb.hu/backend/documents/Egy...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. augusztus 10.

Üdvözlettel:
Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Kommunikáció, Magyar Fejlesztési Bank Zrt.

3 Melléklet

Tisztelt Atlatszo.hu!

 

Az Alaptörvény 39. cikk (2) bekezdése és az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján 2021. augusztus 10. napján
elektronikusan érkezett közérdekű adatigénylés tárgyú megkeresésük
vonatkozásában az alábbi választ adjuk.

 

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a
továbbiakban: Bank) által a Civil Összefogás Közhasznú Alapítványnak (a
továbbiakban: CÖKA) nyújtott támogatás vonatkozásában megkeresésükre jelen
válaszlevelünk mellékleteként csatoljuk a CÖKA támogatás iránti kérelmét,
a támogatási döntést rögzítő jegyzőkönyvet, valamint a felek által aláírt
támogatási szerződést. A támogatási szerződés 4.1-4.3. és 8. pontjaira
tekintettel a támogatási összeg felhasználása kapcsán még nem állnak a
Bank rendelkezésére dokumentumok, ezért ezeket nem tudjuk Önöknek
megküldeni.        

 

Tisztelettel,

 

Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 

 

 

idézett részek megjelenítése