civil szervezetekkel és az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának CM/Rec(2007)14 számú ajánlásával kapcsolatos adatok

Az igénylés részben sikeres volt.

Magyar Helsinki Bizottság

Tisztelt Miniszterelnökség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Az Európa Tanács Nemzetközi Nem-kormányzati Szervezeteinek Konferenciája részét képező Szakértői Tanács a Nem-kormányzati Szervezetek Jogáról (Expert Council on NGO Law) a civil szervezetek jogi státuszát és mozgásterét tanulmányozza az Európa Tanács tagállamaiban. Ennek keretében a Szakértői Tanács azt vizsgálja, hogy a tagállamok hogyan alkalmazzák az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának CM/Rec(2007)14 számú ajánlását (a továbbiakban: Ajánlás). Az Európa Tanács Nemzetközi Nem-kormányzati Szervezeteinek Konferenciája megkeresésének megválaszolása érdekében az Infotv. 28. § (1) bekezdése alapján az alábbi adatigénylést terjesztjük a Miniszterelnökség illetékes helyettes államtitkársága (a továbbiakban: Államtitkárság) elé.

Adatigénylésünk az alábbiakra vonatkozik:

1. Magyar nyelven a nyilvánosság számára elérhető módon közzétette-e az Ajánlás szövegét az Államtitkárság/Miniszterelnökség, vagy valamelyik minisztérium? Ha igen, adja meg kérem az Ajánlás hozzáférési helyét az Ajánlást közzétevő szerv megjelölésével együtt.

2. Milyen módon veszik figyelembe a minisztériumok az Ajánlást jogszabályok előkészítésekor?

3. Hogyan vették figyelembe a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló T/14967. számú törvényjavaslat, a közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet végző civil szervezetek átláthatóságáról és az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/15991. számú törvényjavaslat, valamint a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 379/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet megalkotásakor az Ajánlás előírásait?

4. Mikor és milyen módon osztotta meg az Államtitkárság/Miniszterelnökség vagy bármelyik központi kormányzati igazgatási szerv az Ajánlást a
(a) civil szervezetekkel,
(b) a nyilvánossággal,
(c) országgyűlési képviselőkkel, valamint
(d) a releváns közigazgatási és bírósági szervekkel, továbbá
(e) oktatási intézményekkel?
Amennyiben a felsoroltakon kívül más intézmény/szervezet számára tették közvetlenül elérhetővé az Ajánlást, úgy kérem, annak időpontját és az intézmény/szervezet megnevezését küldjék meg.

5. Képezte-e az Államtitkárság/Miniszterelnökség vagy bármelyik központi kormányzati igazgatási szerv által tartott képzés tárgyát az Ajánlás? Ha igen, mikor és milyen célközönség, hány fő számára került sor a képzésre?

6. Kormánytisztviselők és köztisztviselők képzése során használták-e az Ajánlást? Ha igen, mikor és pontosan milyen célközönség, hány fő számára került sor a képzésre?

7. A COVID-19 járványra tekintettel vezettek be a civil szervezetek munkáját segítő, illetve jogszabályi kötelezettségeiket könnyítő intézkedést, gyakorlatot? Amennyiben igen, kérem, küldje meg bevezetésének pontos idejét és az intézkedés tárgyát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére és a [email address] címre megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. július 20.

Üdvözlettel:

Magyar Helsinki Bizottság

Közérdekű adatigénylés (ME), Miniszterelnökség

1 Attachment

 

Ikt.: JHÁT-PDF/336/2021

Tárgy: közérdekű adatigénylés

 

Magyar Helsinki Bizottság                                              
                 

részére                                                                      
                                  

 

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. §-ának (1) bekezdése
alapján közérdekű adatigénylést nyújtott be a Miniszterelnökségnél.

 

Igénylését a következők szerint fogalmazta meg.

 

„Az Európa Tanács Nemzetközi Nem-kormányzati Szervezeteinek Konferenciája
részét képező Szakértői Tanács a Nem-kormányzati Szervezetek Jogáról
(Expert Council on NGO Law) a civil szervezetek jogi státuszát és
mozgásterét tanulmányozza az Európa Tanács tagállamaiban. Ennek keretében
a Szakértői Tanács azt vizsgálja, hogy a tagállamok hogyan alkalmazzák az
Európa Tanács Miniszteri Bizottságának CM/Rec(2007)14 számú ajánlását (a
továbbiakban: Ajánlás). Az Európa Tanács Nemzetközi Nem-kormányzati
Szervezeteinek Konferenciája megkeresésének megválaszolása érdekében az
Infotv. 28. § (1) bekezdése alapján az alábbi adatigénylést terjesztjük a
Miniszterelnökség illetékes helyettes államtitkársága (a továbbiakban:
Államtitkárság) elé.

 

Adatigénylésünk az alábbiakra vonatkozik:

 

1. Magyar nyelven a nyilvánosság számára elérhető módon közzétette-e az
Ajánlás szövegét az Államtitkárság/Miniszterelnökség, vagy valamelyik
minisztérium? Ha igen, adja meg kérem az Ajánlás hozzáférési helyét az
Ajánlást közzétevő szerv megjelölésével együtt.

 

2. Milyen módon veszik figyelembe a minisztériumok az Ajánlást
jogszabályok előkészítésekor?

 

3. Hogyan vették figyelembe a külföldről támogatott szervezetek
átláthatóságáról szóló T/14967. számú törvényjavaslat, a közélet
befolyásolására alkalmas tevékenységet végző civil szervezetek
átláthatóságáról és az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról
szóló T/15991. számú törvényjavaslat, valamint a civil szervezetek
gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló
350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 379/2021. (VI.
30.) Korm. rendelet megalkotásakor az Ajánlás előírásait?

 

4. Mikor és milyen módon osztotta meg az Államtitkárság/Miniszterelnökség
vagy bármelyik központi kormányzati igazgatási szerv az Ajánlást a

(a) civil szervezetekkel,

(b) a nyilvánossággal,

(c) országgyűlési képviselőkkel, valamint

(d) a releváns közigazgatási és bírósági szervekkel, továbbá

(e) oktatási intézményekkel?

Amennyiben a felsoroltakon kívül más intézmény/szervezet számára tették
közvetlenül elérhetővé az Ajánlást, úgy kérem, annak időpontját és az
intézmény/szervezet megnevezését küldjék meg.

 

5. Képezte-e az Államtitkárság/Miniszterelnökség vagy bármelyik központi
kormányzati igazgatási szerv által tartott képzés tárgyát az Ajánlás? Ha
igen, mikor és milyen célközönség, hány fő számára került sor a képzésre?

 

6. Kormánytisztviselők és köztisztviselők képzése során használták-e az
Ajánlást? Ha igen, mikor és pontosan milyen célközönség, hány fő számára
került sor a képzésre?

 

7. A COVID-19 járványra tekintettel vezettek be a civil szervezetek
munkáját segítő, illetve jogszabályi kötelezettségeiket könnyítő
intézkedést, gyakorlatot? Amennyiben igen, kérem, küldje meg bevezetésének
pontos idejét és az intézkedés tárgyát.”

 

Első és negyedik kérdése vonatkozásában tájékoztatjuk, hogy a hivatkozott
ajánlás magyar nyelvű szövege az Európai Unió hivatalos honlapján nincs
közzétéve; a Miniszterelnökség nyilvánosan elérhető formában, valamint a
negyedik kérdésében megjelölt körben nem tette elérhetővé.

 

Hetedik kérdésére tájékoztatjuk, hogy a veszélyhelyzet során a személy- és
vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések
újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet rendelkezik
a polgári jogi szabályok alapján létrejött jogi személyek és a nem jogi
személy szervezetek működését megkönnyítő speciális szabályokról, amely
jogszabály elérhető a következő oldalon:
[1]https://njt.hu/jogszabaly/2020-502-20-22.

 

A további kérdéseiben megjelölt adatok vonatkozásában a Miniszterelnökség
nem minősül az Infotv. 3. §-ának 9. pontja szerinti adatkezelőnek.

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért
megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a
Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16 - 1055 Budapest, Markó utca
27.) keresettel élhet.

 

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1363 Budapest, Pf.: 9., 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.) is fordulhat.

 

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Jelen választ kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

Tisztelettel:

 

Miniszterelnökség

--------------------------------------------------------------------------

Az üzenet és annak bármely csatolt melléklete kizárólag a címzettnek szól.
Amennyiben az üzenet címzettje nem Ön, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy
e-mailben haladéktalanul értesítse erről az üzenet küldőjét majd törölje
az üzenetet és annak összes mellékletét a postafiókjából, ideértve a
törölt üzenetek mappát is.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az üzenet címzettje nem Ön,
abban az esetben tilos az üzenet és/vagy mellékleteinek
- le)másolása, nyomtatása, sokszorosítása
- továbbküldése, mentése, hivatali vagy magánjellegű eszközön való
tárolása,
- tartalmának harmadik féllel való közlése, megosztása, nyilvánosságra
hozatala, mások előtt való szándékos vagy véletlen felfedése, vagy az
azzal bármely egyéb módon való visszaélés.
Az üzenet és annak csatolmánya(i) vírusellenőrzésen estek át, ugyanakkor
ez nem jelent kizárólagos garanciát a tekintetben, hogy az üzenet nem
tartalmaz kártékony programkódokat. Az ilyen jellegű fertőzésből fakadó
meghibásodásokért, hibás/nem üzemszerű működésért nem vállal felelősséget
az üzenet küldője, a levelezőrendszer üzemeltetője, annak tulajdonosa.
Védje a környezetet! Kérjük, hogy csak abban az esetben nyomtassa ki a
levelet, vagy bármely csatolmányát, amennyiben az feltétlenül szükséges!

References

Visible links
1. https://njt.hu/jogszabaly/2020-502-20-22