Bérlakáspályázat

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Ki végezte el a jelenleg futó versenytárgyalási felhívással érintett lakások felújítási feladatainak felmérését?
Kérem az ezzel kapcsolatos szerződés megküldését!
Történt-e kifizetés a felméréssel kapcsolatban és ha igen akkor mekkora volt ennek az összege?
Ki ellenőrizte? Ki hagyta jóvá?

Ady Endre út 13-15 5.emelet 46. lakással kapcsolatos kérdések:
Milyen jogcímen bérelte az előző bérlő?
Mikor vette vissza az önkormányzat?
Kérem az átadás-átvételi jegyzőkönyv megküldését!
Volt-e bármilyen elmaradása a bérlőnek? Kiegyenlítette-e? Az óvadékkal mikor számoltak el?
Kérem az óvadékelszámolás megküldését!

Ady Endre út 41. 8. emelet 32.
Milyen jogcímen bérelte az előző bérlő? Hány fő lakott a lakásban?
Mikor vette vissza az önkormányzat?
Kérem az átadás-átvételi jegyzőkönyv megküldését!
Mikor volt az önkormányzat részéről az utolsó helyszíni ellenőrzés?
Mikor volt utoljára az utolsó jövedelemellenőrzés? Mennyi volt az egy főre eső jövedelem?
Volt-e bármilyen elmaradása a bérlőnek? Kiegyenlítette-e? Az óvadékkal mikor számoltak el?
Kérem az óvadékelszámolás megküldését!
Jelenleg van-e további tartozása a volt bérlőnek? Mekkora ennek az összege?
Milyen intézkedések történtek ennek behajtására?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. október 9.

Üdvözlettel:

Erdősi Éva

dr. Vincze Anikó,

3 Melléklet

 
Tisztelt Asszonyom!
Kérem, fogadja a mellékelt tájékoztatást.
Tisztelettel:
dr. Vincze Anikó
jegyző

idézett részek megjelenítése