Bánhorváti önkormányzat testületi ülés jegyzőkönyve.

Deák Ferenc made this Közérdekűadat request to Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

A(z) Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal által végrehajtandó, az igénylés kezelésével kapcsolatos belső felülvizsgálatra várakozik.

Tisztelt Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

(__ Kérem, szíveskedjenek tájékoztatni arról, hogy a 2022. december 05.-ét követő képviselő-testületi ülések helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, valamint a a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések (a benyújtást követően azonnal) mely linken érhetők el az Önkormányzat honlapján, illetőleg milyen módon tette azokat közzé a T. Önkormányzat ! ADATOK MEGJELÖLÉSE __)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. március 14.

Üdvözlettel:

Tisztelt Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Egy kis emlékezetező a törvényi előírások 2011. évi CXII. törvény
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza.

A változásokat követően azonnal.

Tudomásom szerint önkormányzatok átlátható, demokratikus működésének elengedhetetlen garanciája a nyilvánosság!

A nyílt ülésről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak, bárki számára megismerhetők, azokat – törvény szerint – legkésőbb az ülést követő 16. napon kell közzé tenni az önkormányzat honlapján. [Info tv. 37. § (1) bek. és 1. sz. melléklet II. 8. pont]
Az Info tv. szerinti „változást követően azonnal” kitétel értelmezésekor az Mötv. 52. § (2) bekezdésére is figyelemmel kell lenni, hiszen a jegyzőkönyv elkészítésére és kormányhivatal részére történő megküldésére 15 nap áll rendelkezésre. Így a nyilvános ülés jegyzőkönyvének honlapon való közzététele lényegében ezen határidő leteltét követően várható el az önkormányzatoktól.
A zárt ülések jegyzőkönyveibe ugyan a választópolgárok nem tekinthetnek bele, azonban a közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét a zárt ülés tartása esetén is biztosítani kell.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. március 30.

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Tisztelt Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

A helyi önkormányzatok átlátható, demokratikus működésének elengedhetetlen garanciája a nyilvánosság!
Polgármester erről nem tud ????

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. április 3.

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Tisztelt Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Please pass this on to the person who conducts Freedom of Information reviews.

I am writing to request an internal review of Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal's handling of my FOI request 'Bánhorváti önkormányzat testületi ülés jegyzőkönyve.'.

[ ITT ÍRJA LE PANASZÁNAK RÉSZLETEIT ]
Nem kaptam meg a kért adatokat

A full history of my FOI request and all correspondence is available on the Internet at this address: http://kimittud.hu/request/banhorvati_on...

Üdvözlettel:

Deák Ferenc