Az EUTAF által végzett ellenőrzések és jelentésekre vonatkozó adatigénylés

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Szigetvári Viktor

Tisztelt Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. Kérem a hatóságot, hogy az EUTAF által eddig elvégzett mintavételes- és rendszerellenőrzésekről készült beszámolókat küldje meg számomra.
2. Kérem a hatóságot, hogy tárja fel, az EUTAF által, Brüsszelnek megküldött éves költségnyilatkozatokban szerepelő összegre számított hibaarány és teljes kivetített hibaarány tekintetében milyen eredményeket detektált a hatóság.
3. Kérem a hatóságot, hogy az uniós pénzfelhasználásokat ellenőrző magyar hatóság, az EUTAF jelezte-e és, ha igen, akkor mikor jelezte a Nemzetgazdasági Minisztérium felé a detektált szabálytalanságokat az uniós pénzek felhasználásával kapcsolatban.
4. Kérem a hatóságot, hogy hozza nyilvánosságra azokat a jelentéseket (ha vannak ilyenek), amelyet az EB által szabálytalannak talált pénzfelhasználásokról születtek az EUTAF-ban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. április 17.

Üdvözlettel:

Szigetvári Viktor

Dencső Balázs Dr., Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság

1 Attachment

Tisztelt Szigetvári Viktor Úr!

2015. április 17-én érkezett közérdekű adatigénylésére válaszul az alábbiakban tájékoztatom.

1. Mellékelten megküldöm a GOP tekintetében 2014-ben benyújtott, és az Európai Bizottság (EB) által 2015. április 10-én elfogadott éves ellenőrzési jelentést, mely tartalmazza az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF) által elvégzett rendszer- és mintavételes (projekt-)ellenőrzésekről készült beszámolót.

2. A költségnyilatkozatra vonatkozó hibaarányt, számítási módját a megküldött jelentés tartalmazza.

3. Az EUTAF a rendszerellenőrzési jelentést (2014. május 30-án), a mintavételes ellenőrzések jelentéseit (folyamatosan, az egyes ellenőrzések lezárása után) és az éves ellenőrzési jelentést (2014. december 29-én) megküldte az NGM számára.

4. Az EB és az EUTAF által tavalyi évben vizsgált projektek között egyetlen átfedés van, mely ügyben sem az EB, sem az EUTAF nem állapított meg szabálytalanságot.

Engedje meg, hogy röviden tájékoztassam az uniós támogatások második szintű ellenőrzésének rendszeréről, az EUTAF és az EB ellenőrzési kereteinek eltéréseiről:

Az EUTAF mint tagállami audit hatóság független ellenőrző szervként utólagosan végzi az európai uniós támogatások második szintű ellenőrzési feladatait. A Főigazgatóság az EB felé "n" évben bejelentett költségek tekintetében mintavételes ellenőrzéseket végez "n+1" évben. Az ellenőrizendő költségek kiválasztása az EB által meghatározott útmutató alapján, véletlenszerű statisztikai mintavételezési módszerekkel történik.

A költségnyilatkozatban elszámolt költségeket az EUTAF komplex módon pénzügyi, jogi, illetve műszaki szempontból ellenőrzi. Az ellenőrzések eredményeiről, így az egyes projektek kapcsán feltárt szabálytalanságok összegéről és jellegéről az audit hatóságok az éves ellenőrzési jelentés keretében számolnak be az EB felé.

A tagállami audit hatóság mellett az EB, illetve az Európai Számvevőszék közvetlenül is lefolytathat ellenőrzéseket a tagállamokban, amelyek – többek között kockázatelemzés alapján kiválasztott – egyedi projektekre, illetve az irányítási és kontrollrendszer adott prioritásokat, konstrukciókat érintő működésére is vonatkozhatnak. A Bizottság és az EUTAF ellenőrzéseinek eltérő céljából, kiválasztási módszereiből és hatóköréből ered, hogy a jelentések részben azonos jellegű hiányosságokat tárhatnak fel, de egymástól eltérő, vagy a másik ellenőr szervnél nem szereplő megállapításokat is tartalmazhatnak.

Az EB ellenőrzései keretében rendszeresen (évente, akár többször) vizsgálja a tagállami audit hatóság működését ún. „re-performance auditok” keretében, melynek célja annak megállapítása, hogy a tagállami audit hatóság megfelelően, az EB által meghatározott elvárások szerint működik-e.

Ezek mellett az EB az éves ellenőrzési jelentések jóváhagyását megelőzően ún. tényfeltáró vizsgálatokat folytathat, melynek keretében szintén egyedi tagállami ellenőrzési jelentéseket vizsgál, továbbá az éves ellenőrzési jelentés összeállításának folyamatát ellenőrzi. A 2014. évi beszámolóra vonatkozóan az EB szokásos tényfeltáró vizsgálatot folytatott az EUTAF-nál 2015 januárjában. A vizsgálat keretében többek között áttekintették a mintavételezésre vonatkozó anyagokat, a hibaarány számításának módját, valamint megvizsgálták az EUTAF által ellenőrzött projektek anyagait. A fenti felülellenőrzést követően az EB az EUTAF ellenőrzéseit megfelelőnek találta és jóváhagyta az EUTAF által benyújtott éves ellenőrzési jelentést.

Üdvözlettel:

dr. Dencső Balázs / dr. Balázs Dencső
főigazgató / Director General
Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság / Directorate General for Audit of European Funds
1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.
T: +36 1 795 2222
F: +36 1 795 0312

idézett részek megjelenítése