A népszámlálásból kihagyott szakképzős tanulók adatai

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Oktatási Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- a 2018. évi CI. törvény 2.§ (1) "iskolába járás" adatkörben a 6.§ (1) e)-ben megjelölt nyilvántartásban az OH adatkezelő honlapján található információk (pl. Mérföldkövek) alapján az OH által nem kezelt, szakképzésben tanulók adatainak nem továbbítására vonatkozó információt.

Pontosítás: Az OH saját adatkezelési és szolgáltatási tájékoztatói szerint a saját személyi nyilvántartásában nem kezeli a szakképzésben tanulói jogviszonnyal, és szakképzésben végzettséget szerzők semmilyen adatát. A népszámlálási törvény alapján iskolába járó tanulók adatait kizárólag az OH-nak kellett a népszámlálás végrehajtásához szolgáltatnia, ezért a szakképzésben tanulók adatai ebből a forrásból kimaradtak a népszámlálásból.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. január 11.

Üdvözlettel:

Kiss László

Adatvédelem, Oktatási Hivatal

Tárgy: Tájékoztatás

Tisztelt Kiss László!

Az Oktatási Hivatalhoz érkezett megkeresésére hivatkozva a következőkről tájékoztatom.

Tájékoztatom, hogy a 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény 6. § (1) bekezdés e) pontja a következőképpen rendelkezik:
„A népszámlálás céljából az adatfeldolgozás lezárásáig a KSH egyedi azonosításra alkalmas módon és térítésmentesen átveheti és kezelheti, valamint a népszámlálás adatainak előkészítésekor és feldolgozásakor - az Stt. rendelkezéseivel összhangban, a hiányzó adatok pótlása érdekében - összekapcsolhatja egymással és a 2. § (2)-(4) bekezdései szerint a népszámlálás során felvett adatokkal a következő adminisztratív nyilvántartások adatait:
[…] a Köznevelési Információs Rendszer vonatkozásában a köznevelési intézményekkel fennálló óvodai, tanulói jogviszonyra, valamint a megszerzett végzettségre”.

Tájékoztatom, hogy az Oktatási Hivatal az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 3. § c) és d) pontja alapján a köznevelés információs rendszerének (a továbbiakban: KIR) adatkezelői feladatai ellátására kijelölt, valamint a felsőoktatási információs rendszer (a továbbiakban: FIR) működéséért felelős szervként a köznevelési és felsőoktatási intézményekkel kapcsolatos nyilvántartási feladatokat lát el. Az Oktatási Hivatal a tanulókkal, gyermekekkel kapcsolatban az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Onytv.) 1. melléklet I. alcímében foglalt adatokat tartja nyilván a KIR gyermek, tanulói nyilvántartásban.

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény szabályozása alapján a szakképző intézmények, továbbá azok tanulóinak és alkalmazottainak nyilvántartása 2020. július 1-jétől a szakképzés információs rendszerében (a továbbiakban: SZIR) történik. A SZIR működtetéséért azonban nem az Oktatási Hivatal a felelős szerv.

Tájékoztatom, hogy az Oktatási Hivatal a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) részére csak a fenti jogszabályok által meghatározott, az Oktatási Hivatal kezelésében lévő adatokat adta át, olyan adatokat, amelyeknek nem adatkezelője, így a szakképző intézmények tanulóinak 2020. július 1-je után keletkezett jogviszony adatai, nem tudta és nem is adhatta át a KSH részére.

Üdvözlettel:
Oktatási Hivatal

idézett részek megjelenítése