A Hatóság által tett büntetőfeljelentések 2010 óta

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Közbeszerzési Hatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Hatóság által 2010. január elsejétől a mai napig (2016.04.11.) tett büntetőfeljelentések listáját a feljelentés időpontja, a feljelentéssel érintett szervezet, illetve magánszemély, és a feljelentésre okot adó körülmény pontos megnevezésével.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. április 11.

Üdvözlettel:

Becker András

Zajáczné Makrai Beáta, Közbeszerzési Hatóság

2 Attachments

Tisztelt Becker András Úr!

 

Csatolt mellékletben megküldöm a Közbeszerzési Hatóság levelét.

 

Zajáczné Makrai Beáta
Közbeszerzési Hatóság

[1]e-mail_logo
H-1026 Budapest, Riadó utca 5.
[email address]

T:   +36 1-882-8509

 

 

References

Visible links

Titkárság, Közbeszerzési Hatóság

2 Attachments

Tisztelt Becker András Úr!

 

Csatolt mellékletben küldöm a Közbeszerzési Hatóság levelét.

Tisztelettel:

 

Titkárság
Közbeszerzési Hatóság

H-1026 Budapest, Riadó utca 5.
[1][email address]

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Tisztelt Titkárság!

Tisztelt Közbeszerzési Hatóság!

A NAIH/3016/3444/3 számú tájékoztatója alapján Önök az általam korábban benyújtott adatigénylésem kapcsán kiadták, hogy a KBH mely évben mennyi feljelentést tett. Azt azonban nem nevezték meg, hogy mely szervezetek voltak érintettek a feljelentésekben, pedig a NAIH állásfoglalása alapján ezek kétségtelenül nyilvános adatok, és az eredeti adatigénylésem erre is vonatkozott. Erre tekintettel új adatigénylést terjesztek elő és kérem, hogy a KBH által 2010. január 1-jétől 2017. január 27-ig megtett feljelentéssekkel kapcsolatban tájékoztatni szíveskedjenek a feljelentésekkel érintett jogi személyek megnevezéséről, az adott ügyben a feljelentésre okot adó konkrét körülmény megnevezésével együtt. Ezeket az adatokat az Önök feljelentései tartalmazzák, tehát azokat kezelik.

Üdvözlettel:

Becker András

Közbeszerzési Hatóság

Tisztelt Ügyfelünk!

A Titkárságra e-mail útján történt dokumentum benyújtását ezúton visszaigazoljuk, a feldolgozást követően válaszunkat azonnal továbbítjuk Önnek, addig szíves türelmét kérjük.

Közbeszerzési Hatóság

Titkárság, Közbeszerzési Hatóság

1 Attachment

Tisztelt Becker András úr részére!

 

Csatolt mellékletben küldöm a Közbeszerzési Hatóság levelét melyet postai
úton is megküldünk.

 

Tisztelettel:

 

Titkárság

Közbeszerzési Hatóság

H-1026 Budapest, Riadó utca 5.

[email address]

 

 

 

Tisztelt Titkárság!
Tisztelt Elnök úr!

Válaszát köszönettel megkaptam, néhány észrevételem lenne:

- a közérdekűadat-igénylés költségének megállapítása tekintetében nem az Illetéktörvény, hanem a 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet az irányadó
- be kell valljam, nem világos számomra válaszlevelének alábbi kitétele: [rendelkezésre bocsájtja] a Hatóságunk közreműködésével tett büntető feljelentések
az érintettekre levonható következtetést nem tartalmazó személyes adatok nélküli másolatát. Tisztelettel kérdezem, hogy a fenti kifejezés azt jelenti, hogy
a/ - az érintett természetes vagy jogi személy nevét is kitakarják (megjegyzem, ez az állítás jogi szempontból értelmezhetetlen a jogi személyiséggel rendelkező alanyok esetében, hiszen ezek esetében nem beszélhetünk személyes adatokról)
b/ - azokat az adatokat takarják ki, amelyek nem tartalmaznak az érintettekre vonatkozó következtetés levonásra alkalmas információt, a többi, következtetés levonására alkalmas adatot viszont nem

A további értelmezési problémákat elkerülendő, valamint az adatvédelmi hatóság (NAIH) határozatában foglaltak teljesítése érdekében arra kérem, a fenti adatigénylést a büntetőfeljelentésben érintett természetes személyek és jogi személyiséggel rendelkező szervezetek nevének megadásával teljesíteni szíveskedjék.

A teljesítés módja tekintetében kérem, hogy az eredeti adatigénylésben foglaltaknak megfelelően arra elektronikus úton, jelen felület használatával kerüljön sor.

Üdvözlettel:

Becker András

Közbeszerzési Hatóság

Tisztelt Ügyfelünk!

A Titkárságra e-mail útján történt dokumentum benyújtását ezúton visszaigazoljuk, a feldolgozást követően válaszunkat azonnal továbbítjuk Önnek, addig szíves türelmét kérjük.

Közbeszerzési Hatóság

Tisztelt Titkárság!
Tisztelt Elnök úr!

Február 11-én kelt levelemre sajnos mindeddig nem kaptam választ. Kérem, szíveskedjenek tájékoztatni, hogy a levélben írottak szerint a Hatóság teljesíti-e az adatigénylésre irányuló kérelmet.

Üdvözlettel:

Becker András

Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Titkárság!

Február 20-án kelt levelemre sajnos mindeddig nem kaptam választ. A Hatóság által korábban megküldött válasz éppen azokat az adatokat nem tartalmazza, amelyekkel kapcsolatban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatalának határozata megállapította, hogy nyilvános adatok, azokat a Közbeszerzési Hatóságnak az adatigénylő rendelkezésére kell bocsájtania. Ennek a határozatnak a Hatóság a mai napig nem tett eleget.
Kérem, szíveskedjenek pótolni a mulasztást.

Üdvözlettel:

Becker András

Titkárság, Közbeszerzési Hatóság

2 Attachments

Tisztelt Becker András úr részére!

 

Csatolt mellékletben küldöm a Közbeszerzési Hatóság levelét a 2017.
február 11-én kelt megkeresésére.

 

Tisztelettel:

 

Titkárság
Közbeszerzési Hatóság

H-1026 Budapest, Riadó utca 5.
[1][email address]

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Tisztelt Titkárság!

A legutóbbi levelükben írottaknak megfelelően a megállapított költségtérítési díjat a megadott számlára átutaltuk, az erről szóló igazolást a titkárság email-címére ([email address]) elküldtem. Kérem, hogy ennek nyugtázása után a kért adatokat ezen a felületen szíveskedjenek részemre eljuttatni.

Üdvözlettel:

Becker András

Közbeszerzési Hatóság

Tisztelt Ügyfelünk!

A Titkárságra e-mail útján történt dokumentum benyújtását ezúton visszaigazoljuk, a feldolgozást követően válaszunkat azonnal továbbítjuk Önnek, addig szíves türelmét kérjük.

Közbeszerzési Hatóság

Titkárság, Közbeszerzési Hatóság

3 Attachments

Tisztelt Becker András Úr!

 

A mellékletek terjedelme miatt két részletben küldöm meg Önnek a kért
adatok dokumentációját.

 

Tisztelettel:

 

Titkárság
Közbeszerzési Hatóság

[1]cid:[email protected]
H-1026 Budapest, Riadó utca 5.
[2][email address]

 

 

 

From: Titkárság [[3]mailto:[email address]]
Sent: Wednesday, March 22, 2017 4:04 PM
To: [4][FOI #6698 email]
Subject: T-05486/10/2016. - Adatszolgáltatás

 

Tisztelt Becker András Úr!

 

Csatolt mellékletben küldöm a Közbeszerzési Hatóság levelét.

 

Tisztelettel:

 

Titkárság
Közbeszerzési Hatóság

[5]cid:[email protected]
H-1026 Budapest, Riadó utca 5.
[6][email address]

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]
3. mailto:[email address]
4. mailto:[FOI #6698 email]
6. mailto:[email address]

Titkárság, Közbeszerzési Hatóság

3 Attachments

Tisztelt Becker András Úr!

 

A melléklet nagy terjedelmére tekintettel két részletben küldöm meg Önnek
a kért adatokat tartalmazó dokumentációt.

 

Tisztelettel:

 

Titkárság
Közbeszerzési Hatóság

[1]cid:[email protected]
H-1026 Budapest, Riadó utca 5.
[2][email address]

 

 

 

From: Titkárság [[3]mailto:[email address]]
Sent: Wednesday, March 22, 2017 4:04 PM
To: [4][FOI #6698 email]
Subject: T-05486/10/2016. - Adatszolgáltatás

 

Tisztelt Becker András Úr!

 

Csatolt mellékletben küldöm a Közbeszerzési Hatóság levelét.

 

Tisztelettel:

 

Titkárság
Közbeszerzési Hatóság

[5]cid:[email protected]
H-1026 Budapest, Riadó utca 5.
[6][email address]

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]
3. mailto:[email address]
4. mailto:[FOI #6698 email]
6. mailto:[email address]

Titkárság, Közbeszerzési Hatóság

1 Attachment

Titkárság, Közbeszerzési Hatóság

1 Attachment

Titkárság, Közbeszerzési Hatóság

3 Attachments

Tisztelt Becker András Úr!

 

Csatolt mellékletben küldöm a Közbeszerzési Hatóság levelét.

 

Tisztelettel:

 

Titkárság
Közbeszerzési Hatóság

H-1026 Budapest, Riadó utca 5.
[1][email address]

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]