Zemplén Kapuja kilátó és kulturális rendezvénytér vállalkozói szerződés

Kovacs Imre made this Közérdekűadat request to Szerencs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Szerencs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Zemplén Kapuja kilátó és kulturális rendezvénytér projekt megvalósítása érdekében megkötött vállalkozói szerződést, szerződéseket,
• kérem, hogy jelölje meg, hol érhető el az önkormányzat honlapján a közbeszerzési kiírás, annak egyéb dokumentumai,
• kérem, küldje meg a TOP 1.2.1-16-BO1-2017-00017 „Zemplén Kapuja kilátó és kulturális rendezvénytér” megnevezésű projekt megvalósítására kiírt közbeszerzést, a nyertes ajánlatot, a nyertessel megkötött vállalkozói szerződést.
• Kérem, hogy adja meg, hol érhető el az elnyert pályázatra vonatkozó adat az önkormányzat honlapján.
• Kérem, hogy tájékoztasson arról, hogy a nyertes számláin található teljesítés igazolás, ellenjegyzés, kötelezettségvállalás dátumai miért nem szerepelnek az aláírások mellett (lásd: a 2021. február 01-én adott válaszuk ezen témában érkezett adatigénylésre)? Megfelel-e ez az önkormányzat, a hivatal belső szabályozásában szereplő előírásoknak?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. február 18.

Üdvözlettel:

Kovacs Imre

Szerencs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

5 Attachments

Tisztelt Kovács Imre!
Hivatkozással közérdekű adatigénylésére tájékoztatom, hogy a
közbeszerzéshez kapcsolódó dokumentumok megtalálhatók Szerencs város
hivatalos honlapján (www.szerencs.hu) Önkormányzat menüpont alatt.
Tájékoztatom továbbá, hogy a teljesítés igazolások aláírására
szabályszerűen került sor, tekintettel arra, hogy a dátumok esetében a
számlákhoz kapcsolódó utalványrendeletek az irányadók.
Kérésének eleget téve mellékelten csatolom az adatigénylés tárgyát
képező közbeszerzéshez kapcsolódó ajánlattételi felhívást, közbeszerzési
kiírást, az ajánlatok összegzését, valamint a vállalkozási szerződést.
Tisztelettel:
dr. Krajnyák Rita
jegyző