VIII. Blaha Lujza tér felújításához kapcsolódó dokumentumok (2. rész, vegyes)

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

4) Tervezési diszpozíció a Blaha Lujza tér rekonstrukciójához szükséges terv- és tenderdokumentációk elkészítéséhez

5) VIII. kerület, Blaha Lujza tér felújítása, Engedélyezési terv, Forgalomtechnika szakág, Tervezett állapot helyszínrajza (legutolsó változat)

6) VIII. kerület, Blaha Lujza tér felújításához kapcsolódó tájépítészeti koncepció

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. március 15.

Üdvözlettel:

Bódis Lajos

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting BKK’s customer services.

We inform you that your email has arrived to which we will reply within
the time-limit provided by Act CXII of 2011 on Informational
Self-determination and Freedom of Information in case of public interest
data requests and not later than 30 days in all other cases.

Thank you for your kind patience in advance.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

BKK, Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0007250/2019 

Bódis Lajos

[1][FOI #12478 email]

 

Tárgy: halasztás

 

 

Tisztelt Bódis Lajos!  

 

Tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt. operatív ügyfélszolgálati feladatait 2017.
május 1-jétől kezdődően a BKK Zrt. nevében és megbízásából,
közreműködőként a BKK Zrt. kizárólagos tulajdonában álló, BKÜ Budapesti
Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(továbbiakban: BKÜ Zrt.) végzi a közöttük létrejött Közszolgáltatási
Keretszerződés alapján.  

 

Tájékoztatjuk, hogy közérdekű adatigénylésre vonatkozó kérésével
kapcsolatban az adatgyűjtés folyamatban van.
 
Válaszunkat legkésőbb 2019. április 14-ig megküldjük Önnek, addig is
kérjük szíves türelmét.

 

Budapest, 2019. március 29.

                                   

                                                   

Tisztelettel a BKK Zrt. megbízásából:

 

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési csoportkoordinátor

BKÜ Zrt.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #12478 email]

Tisztelt BKK!

Köszönöm az adatigénylésem második részére adott válaszukat!

A két részben kérésnek praktikus okot tulajdonítottam, aminek leírásával nem fárasztom önöket, mivel szerintem átadták egyben az összes kért információt. Kérem, ellenőrizzék önök is, és jelezzenek vissza! Ebben az esetben természetesen átállítom az igénylés státuszát teljesítettnek.

Egy tételnél, a 6. sorszámmal kért tájépítészeti koncepciónál merült fel nálam, hogy ez csak az átadott rajzból áll-e, vagy pedig van szöveges része, amit még valóban nem kaptam meg. Ebben az esetben természetesen számítok rá, hogy teljesítik a kérésem a vállalt határidőig.

Köszönettel és üdvözlettel:
Bódis Lajos

BKK, Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0007250/2019 

Bódis Lajos

[1][FOI #12478 email]

 

Tárgy: halasztás

 

 

Tisztelt Bódis Lajos!  

  

Tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt. operatív ügyfélszolgálati feladatait 2017.
május 1-jétől kezdődően a BKK Zrt. nevében és megbízásából,
közreműködőként a BKK Zrt. kizárólagos tulajdonában álló, BKÜ Budapesti
Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(továbbiakban: BKÜ Zrt.) végzi a közöttük létrejött Közszolgáltatási
Keretszerződés alapján.  

 

Tájékoztatjuk, hogy közérdekű adatigénylésre vonatkozó kérésével
kapcsolatban az adatgyűjtés még folyamatban van.
 
Válaszunkat soron kívül megküldjük Önnek, addig is kérjük szíves türelmét.

 

Budapest, 2019. április 12.

                                   

                                                   

Tisztelettel a BKK Zrt. megbízásából:

 

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési csoportkoordinátor

BKÜ Zrt.

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #12478 email]

BKK, Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

5 Attachments

 

Ügyszám: 0038/0007250/2019

Ügyintéző: Farkas Dorina

Bódis Lajos

[1][FOI #12478 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

Tisztelt Bódis Lajos!  

 

Mindenekelőtt szíves elnézését kérjük az elhúzódó válaszadásért.

 

A BKK Zrt.-hez 2019. március 15-én, illetve március 29-én érkezett
adatigényléseire hivatkozva az alábbi választ adjuk.

 

Az Ön által korábban két részletben kért mellékleteket valóban egy
levélben válaszoltuk meg Önnek. Tájépítészeti koncepció tervet a BKK Zrt.
nem dokumentált önálló kötetként, így jelen levelünk mellékleteként az
engedélyezési tervcsomagot küldjük meg Önnek.

 

A megküldöttekkel kapcsolatban ismételten felhívjuk szíves figyelmét arra,
hogy az engedélyezési tervek a kiviteli tervek készítése közben, illetve
az engedélyezési eljárások során kisebb-nagyobb mértékben módosulhatnak,
így „munkaközi” állapotnak tekinthetők, több tekintetben már nem
érvényesek. Véglegesnek tekinthető tervekkel a BKK Zrt. a tervezési
folyamat lezárta után, várhatóan 2019 júniusában fog rendelkezni.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

 

Budapest, 2019. május 17.

                                   

Tisztelettel a BKK Zrt. megbízásából: 

 

Füzesi Krisztina

Levelezési csoportkoordinátor

BKÜ Zrt.

 

 

 

 

Tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt. operatív ügyfélszolgálati feladatait 2017.
május 1-től kezdődően a BKK Zrt. nevében és megbízásából, közreműködőként
a BKK Zrt. kizárólagos tulajdonában álló, BKÜ Budapesti Közlekedési
Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: BKÜ
Zrt.) végzi a közöttük létrejött Közszolgáltatási Keretszerződés alapján.

 

Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet a jogorvoslati lehetőségekről az
alábbiakban tájékoztatjuk az Infotv. alapján:

„31. § (1) Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény
elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által a
29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen
eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

(3) A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt
elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása, nem
teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának
kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a
bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat
megszüntetéséről, az 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról
szóló vagy az 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő
harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló
határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.
A perbe a Hatóság az igénylő pernyertessége érdekében beavatkozhat.

(5) Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A járásbíróság hatáskörébe tartozó
ügyekben a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti
Központi Kerületi Bíróság jár el. A bíróság illetékességét az alperes
közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg.

52. § (1) A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű
adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll.”

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #12478 email]

Bódis Lajos hozzászólt ()

az adathordozón megkapott (igénylés 1. része) és az Átlátszón keresztül megkapott (igénylés 2. része) anyagok együtt itt:

https://drive.google.com/drive/folders/1...