Tisztelt Miniszterelnökség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Miniszterelnökségnél dolgozó vezetők és vezető tisztségviselők neveit, és személyekre lebontva a vezetők, vezető tisztségviselők havi juttatásait: rendszeres juttatásaikat, nem rendszeres juttatásaikat, köztük a munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokat, a sajátos juttatásokat, a költségtérítéseket és hozzájárulásokat, és a szociális jellegű juttatásokat.

A kormany.hu-n megjelent tájékoztatás szerint a Miniszterelnökségnél az átlagbér félmillió forint, amibe viszont a titkárnőktől kezdve mindenki beletartozik. Ezen összeg ejtett gondokodóba, hogy akkor vajon a vezetők személy szerint mennyit kereshetnek, főleg, hogy számuk nincs feltüntetve, csupán annyit lehet tudni, hogy a II. negyedévben 275 főre 411 millió forintot költöttek. Hangsúlyozottan kérném, hogy az egyes vezetőkre vonatkozó bérinformációkat küldjék el, tehát ne az összesítettet. Ideális lenne a következőképpen: adott vezető neve, adott vezető munkaköre, adott vezető rendszeres, nem rendszeres juttatása.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. július 31.

Üdvözlettel:

Oroszi Babett

Tisztelt Miniszterelnökség!

2015. augusztus 15.-éig kellett volna megküldeniük az általam kért adatot az Önöknél dolgozó vezetők és vezető tisztségviselők juttatásairól. Ez nem történt meg, semmilyen reakció nem érkezett az Önök részéről.

Kérem, hogy jogszabályi kötelezettségüknek eleget téve azonnal küldjék meg számomra a kért információkat.

Üdvözlettel:

Oroszi Babett

Mikecz Péter dr., Miniszterelnökség

1 Melléklet

Tisztelt Oroszi Babett Úrhölgy!

 

2012. július 31-én kelt, a Miniszterelnökség vezetőinek és vezető
tisztségviselőinek juttatásaira vonatkozó adatigénylésére az alábbi
tájékoztatást nyújtom.

 

Mindenekelőtt szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy az Ön által is
hivatkozott, az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban
Infotv.) 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 2. pontja szerint a
kötelezettek a közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára
és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatokat, illetve
összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetményét, munkabérét, és
rendszeres juttatásait, valamint költségtérítését, továbbá összesítve az
egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtáját és mértékét kötelesek
közzétenni negyedévente.

 

Mindez nem az adatok negyedévenkénti összesítését, hanem az összesített
adatok negyedévenkénti közzétételét jelenti. A II. negyedévi tájékoztatás
tehát értelemszerűen a 2012. első félévére vonatkozó, kumulált összegeket
tartalmazza. A Miniszterelnökség foglalkoztatottjaira vonatkozó,
kérdésének alapjaként meghatározott átlagbért tehát nem három, hanem hat
hónapra elosztva tudja megkapni. Mindezt a kormany.hu oldalon is
egyértelműsítettük.

 

Tájékoztatom továbbá arról, hogy az Infotv. 3. § 5. pontja közérdekű
adatként a közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó vagy
közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat
fogalma alá nem eső adatokat határozza meg. A 6. pont alapján közérdekből
nyilvános adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy
hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.

 

A közszolgálati tisztviselők esetében az Ön által igényelt információk
közül az Infotv. 26. § (2) bekezdése közérdekből nyilvános adatként a
közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró személy nevét,
feladatkörét, munkakörét, vezetői megbízását, illetve a közfeladat
ellátásával összefüggő egyéb személyes adatát határozza meg. A
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a
továbbiakban Kttv.) 179. §-a többek között közérdekből nyilvános adatként
a kormánytisztviselő nevét, munkakörét és illetményét jelöli meg.

 

A nem rendszeres juttatások közül a sajátos juttatások, a költségtérítések
és hozzájárulások, valamint a szociális jellegű juttatások nem a szerv
tevékenységére vonatkozó vagy a közfeladat ellátásával közvetlenül
összefüggő adatok, ezért az erre vonatkozó adatigénylését a fentiekre
tekintettel nem áll módunkban teljesíteni. Ezen juttatások feltételeiről
és összegéről a Kttv. vonatkozó rendelkezései, a Miniszterelnökség
Közszolgálati Szabályzata (5/2011. (VII. 8.) Miniszterelnökségi utasítás),
a Miniszterelnökség belföldi és ideiglenes külföldi kiküldetéseivel
kapcsolatos kiadások elszámolásáról szóló 10/2011. (VIII. 4.)
Miniszterelnökségi utasítás, valamint a Miniszterelnökség munkatársait
2012. évre megillető cafetéria-juttatás éves összegéről szóló 1/2012. (II.
10.) Miniszterelnökségi utasítás alapján tájékozódhat.

 

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás (szabadságmegváltás, jutalom,
helyettesítési díj, kereset kiegészítés, céljuttatás) állami vezető,
illetve vezető tisztségviselő részére szervezetünknél a tárgyidőszakban
nem került kifizetésre.

 

A vezetők és vezető tisztségviselők illetménye természetesen minden
esetben a jogszabályi rendelkezések szerint került megállapításra. Az
egyes személyek nevét, munkakörét és az illetményére vonatkozó adatokat
tartalmazó táblázatot levelem mellékleteként megküldöm.

 

Fentieken kívül szeretném tájékoztatni, hogy az Ön részére szolgáltatott
adatoknak a [1]www.kormany.hu portálon történő megjelentetése érdekében
jelen levelem megküldésével egyidejűleg intézkedem.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Mikecz Péter

helyettes államtitkár

Miniszterelnökség

Telefon: 06 (1) 795 3581

E-mail: [email address]

 

 

idézett részek megjelenítése