Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

2021.10.22. napján Szerződés vételi- és visszavásárlási jog alapítására elnevezésű irat került aláírásra a Csepeli Önkormányzat és a Gerulus Kft között 7 db ingatlanra vonatkozóan.

Szerződés linkje: https://dokumentumtar.csepel.hu/letoltes...

A szerződésben mind a vételi- mind pedig a visszavásárlási jog gyakorlásának utolsó időpontja 2023.06.30. napja

Közérdekű adatigénylés:
1. Kérem szíves tájékoztatásukat, hogy ezen időpontig (2023.06.30.) az önkormányzatnak van-e szándéka a visszavásárlási jog gyakorlásával élni?
2. Kell-e ehhez testületi hozzájárulás vagy a polgármester saját hatáskörben dönt?
3. Mi lesz a befolyó vételár felhasználásának módja, ha a Gerulus Kft él az opciós jogával és megvásárolja az 7 db ingatlant, vagy abból bármelyiket?
4. A vételár felhasználásának jogköre kit illet?
5. Mi történik, ha 2023.06.30. napjáig a szerződő felek egyike sem él a szerződésben foglalt jogával?
6. A szerződés esetleges módosítása vagy újra kötése polgármesteri vagy testületi hatáskör?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. február 24.

Üdvözlettel:
Vadai Attila

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

1 Attachment

  • Attachment

    Vadai Attila v teli s visszav s rl si jog alap t s val kapcsolatban.pdf

    220K Download View as HTML

Tisztelt Vadai Attila!

 

Hivatkozással a tárgyban jelzett közérdekű adatigénylésre csatoltan
megküldöm a válaszlevelet.

 

Tisztelettel,

dr. Vincze Anikó megbízásából

 

Babics Enikő

 

idézett részek megjelenítése