Veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatok

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

A Magyar Közlöny 260. számában jelent meg a Kormány 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az összes olyan dokumentumot, amely Hivataluk, mint közfeladatot ellátó szerv veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatát nevesíti, ilyet részletez vagy jellemez, vagy ilyenek tételes felsorolását tartalmazza.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. december 15.

Üdvözlettel:
Imre András

Jegyző, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!

 

A Hivatalunkhoz 2020. december 15. napján elektronikus úton benyújtott,
Hivatalunk, mint közfeladatot ellátó szerv veszélyhelyzettel összefüggő
közfeladataira vonatkozó közérdekű adatigénylésére dr. Dallos Andrea
jegyző asszony megbízásából a csatolt választ adjuk.

 

Tisztelettel:

 

 

Bognár Ferencné

 

                                        

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata

Jegyzői Titkárság

 

             [1]Leírás: cid:[email protected]

1041 Budapest, István út 14.

Tel:  231-3101/210

e-mail: [2][email address]

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Tisztelt dr. Dallos Andrea,

Adatigénylésre adott válaszát köszönöm.

Hivataluk SZMSZ-e mindössze egyetlen veszélyhelyzettel kapcsolatos közfeladatra történő hivatkozást tartalmaz, mégpedig a Főépítészi Iroda hatáskörének vonatkozásában.

Az idézett 2011. évi CLXXXIX. törvényben [Magyarország helyi önkormányzatairól] veszélyhelyzetre vonatkozó hivatkozás nem található, így értelemszerűen nem említ ezzel kapcsolatos közfeladatot sem.

A szintén idézett 45/2018. (III. 19.) Korm. rendeletben [az állami és önkormányzati közfeladat-kataszterről] sem található veszélyhelyzetre vonatkozó hivatkozás, így értelemszerűen ezzel kapcsolatos közfeladat sem.

Üdvözlettel:
Imre András