Veszélyhelyzeti Atlétikai Világbajnokság

Miniszterelnöki Kabinetiroda nem kapta meg a kért információt.

Tisztelt Miniszterelnöki Kabinetiroda!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. Kérdés: Van-e a Budapesten megrendezésre kerülő Atlétikai Világbajnokság alatt bármiféle veszélyhelyzet, ill. érvényben van-e ez ez idő alatt:

A Kormány 167/2023. (V. 11.) Korm. rendelete
az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint
ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről
és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 51. cikk (3) bekezdésében meghatározott hatáskörében, a szomszédos országban fennálló
fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról és kezeléséről szóló
2022. évi XLII. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek
magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § Ez a rendelet 2023. november 26-án hatályát veszti.”
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

2. Kérdés: legyenek kedvesek elküldeni azokat a papírokat, amiben a VB nemzetközi tulajdonosát tájékoztatták a háborús veszélyhelyzetről, ill. az ő válaszukat erre.

3. Kérdés: legyenek kedvesek elküldeni azokat a papírokat, hírdetéseket, leafleteket, amiben az ideutazó VB közönség ill. sportolók, országok tájékoztatva vannak a háborús veszélyhelyzetről.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. augusztus 20.

Üdvözlettel:

Szerb Tamás

Adatigénylés (MK), Miniszterelnöki Kabinetiroda

1 Melléklet

[1]cid:[email protected]

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

 

 

 

Iktatószám: MK_JF_közadat/53/2 (2023)

 

Szerb Tamás

[2][FOI #22999 email]

 

 

Tisztelt Uram!

 

2023. augusztus 20-án érkezett levelében az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű
adatigényléssel fordult a Miniszterelnöki Kabinetirodához.

 

Adatigénylését a következők szerint fogalmazta meg:

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

 

1. Kérdés: Van-e a Budapesten megrendezésre kerülő Atlétikai
Világbajnokság alatt bármiféle veszélyhelyzet, ill. érvényben van-e ez ez
idő alatt:

 

A Kormány 167/2023. (V. 11.) Korm. rendelete az Ukrajna területén fennálló
fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel,
valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése
érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti
szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról A
Kormány az Alaptörvény 51. cikk (3) bekezdésében meghatározott
hatáskörében, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus,
illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek
elhárításáról és kezeléséről szóló 2022. évi XLII. törvény 2. § (1)
bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15.
cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. §                 

Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius
katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek
az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 5.
§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § Ez a rendelet 2023. november 26-án hatályát veszti.”

2. §                 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

                        Orbán Viktor s. k.,

                        miniszterelnök

 

2. Kérdés: legyenek kedvesek elküldeni azokat a papírokat, amiben a VB
nemzetközi tulajdonosát tájékoztatták a háborús veszélyhelyzetről, ill. az
ő válaszukat erre.

 

3. Kérdés: legyenek kedvesek elküldeni azokat a papírokat, hírdetéseket,
leafleteket, amiben az ideutazó VB közönség ill. sportolók, országok
tájékoztatva vannak a háborús veszélyhelyzetről.”

 

Tájékoztatjuk, hogy a kért adatok tekintetében a Miniszterelnöki
Kabinetiroda az Infotv. 3. § 9. pontja alapján nem minősül adatkezelőnek.

 

Jelen levelet kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

Jogorvoslati tájékoztató

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

 

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) is fordulhat.

 

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Tisztelettel:

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

idézett részek megjelenítése