Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a veglegestorles.hu létrehozásával és üzemeltetésével kapcsolatos szerződéseket, illetve az oldalon keresztül elérhető adattörlő szoftverrel kapcsolatos licensszerződéseket. Amennyiben a fenti szerződéseket nem az NMHH kötötte, kérem adják meg az illetékes szerződőt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. október 30.

Üdvözlettel:

Gerlei Gábor

INFO, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1 Attachment

Ügyintéző: Borbiró Zita
Azonosító: 08917-2023-11-14-TÜ
Tisztelt Gerlei Gábor!
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) 2023.
október 30-án, a "veglegestorles.hu" létrehozásával és üzemeltetésével
kapcsolatos szerződések tárgyban érkezett megkeresésével kapcsolatban az
alábbiakról tájékoztatjuk.
 
A "veglegestorles.hu" létrehozása és üzemeltetése az adatok végleges
hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosítása tárgyú
beszerzés (továbbiakban: Beszerzés) keretében valósult meg és kerül
jelenleg is üzemeltetésre. A Beszerzést az Országgyűlés Nemzetbiztonsági
Bizottsága - az Alkotmányvédelmi Hivatal előzetes egyetértésével a
Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 9.§
(1) bekezdése b) pontjára és a minősített beszerzések Országgyűlés általi
mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásól,
valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által
érvényesítendő követelményekről szóló 492/2015. (XII.30.) Korm. rendeletre
tekintettel - 51/2021. (XI.16.) számú határozatával mentesítette a
közbeszerzési törvény hatálya alól.
Tájékoztatjuk, hogy a Kbt. 9.§ (11) bekezdése alapján a Beszerzéssel
összefüggésben kezelt közérdekű adatok, valamint közérdekből nyilvános
adatok megismerése a keletkezéstől számított 10 évig korlátozásra került,
ilyen módon az Ön által kért adatokat nem áll módunkban kiadni.
Az adattörlő szoftverrel kapcsolatos licencszerződés az alábbi linken
érhető el:
https://veglegestorles.hu/download/produ...
Tisztelettel:
Demeter József
osztályvezető
Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Osztály
1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Tel: +36 1 468-0673
E-mail:  [1][NMHH request email]
Web:  [2]nmhh.hu
Kiemelt célunk a Hatósághoz fordulók hiteles és pontos tájékoztatása.
Felhívjuk ugyanakkor szíves figyelmét, hogy hatósági eljárás kereteit
nélkülöző tájékoztatásunk – az Alkotmánybíróság 60/1992. (XI. 17.) AB
határozatának indokolása értelmében – sem normatív, sem jogi kötőerővel
nem bír, erre bíróság vagy más hatóság előtt megalapozottan hivatkozni nem
lehet. A hatályos jogi szabályozásra tekintettel e-mailen hatósági
eljárást kezdeményezni nem lehet, ezen az úton kizárólag tájékoztatást
adhatunk.

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Feladó: Gerlei Gábor
Elküldve: 2023.10.30. 20:47
Címzett: TUA
Tárgy: Közérdekűadat igénylés - Végleges törlés szolgáltatással
kapcsolatos szerződések.
 
Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő
adatigénylést terjesztem elő. Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban
megküldeni részemre a veglegestorles.hu létrehozásával és üzemeltetésével
kapcsolatos szerződéseket, illetve az oldalon keresztül elérhető adattörlő
szoftverrel kapcsolatos licensszerződéseket. Amennyiben a fenti
szerződéseket nem az NMHH kötötte, kérem adják meg az illetékes szerződőt.
Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet
e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu
weboldalon töltse fel. Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt
adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1)
bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt
küldje meg számomra. Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem. Segítő együttműködését előre is köszönöm. Kelt: 2023.
október 30. Üdvözlettel: Gerlei Gábor
------------------------------------------------------------------- Ezt az
e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[FOI #23375 email] Is [NMHH request email] the wrong address
for Közérdekűadat requests to Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság? If so,
please contact us using this form:
http://kimittud.hu/change_request/new?bo... Jognyilatkozat: Ezt az
üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az interneten. Az adatvédelemre
és szerzői jogokra vonatkozó politikánk: http://kimittud.hu/help/officers
Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[NMHH request email]
2. https://nmhh.hu/

Tisztelt Borbiró Zita, Demeter József!

Köszönöm válaszukat.

A Kbt. 9.§ (12) bekezdésére hivatkozva kérem, hogy küldjék meg számomra az Önök által hivatkozott Beszerzéssel, azon belül is különösen a veglegestorles.hu létrehozására és üzemeltetésére vonatkozó szerződésekkel, illetve az oldalon keresztül elérhető adattörlő szoftverre vonatkozó licensszerződésekkel kapcsolatos
- beszerzési eljárások nyertes ajánlattevője személyét, valamint
- beszerzésre vonatkozó szerződések megnevezését, tárgyát, értékét, időtartamát és a szerződő felek nevét.
Amennyiben a titkosítás erre nem tejed ki, kérem közöljék azt is, hogy az adattörlő szoftvert eddig hányan töltötték le, havi bontásban.

Üdvözlettel:

Gerlei Gábor

INFO, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1 Attachment

Ügyintéző: dr. Keszthelyi Csilla
Azonosító: 09290-2023-11-28-TÜ
Tisztelt Adatigénylő!
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) 2023.
november 15-én érkezett adatigénylésével kapcsolatban az alábbiak szerint
tájékoztatjuk:
 
A beszerzési eljárások nyertes ajánlattevője, személye :
"ANTENNA HUNGÁRIA" Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
 
A szerződő felek neve:
"ANTENNA HUNGÁRIA" Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
 
A szerződés megnevezése, tárgya:
A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV.
törvény (a továbbiakban: Mttv.) 184. § (2) bekezdés d) pontja szerinti
feladat ellátásával összefüggésben megkötött vállalkozási szerződés tárgya
az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételének biztosítása,
végfelhasználói támogatás nyújtása, az alkalmazás használatához szükséges
adattörlő kódok biztosítása az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét
lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatos eljárási szabályok
meghatározásáról szóló 726/2020. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) előírásainak megfelelően.
 
A szerződés időtartama:
A szerződés aláírásától 2026. november 30-ig, azzal, hogy a Vállalkozó a
felhasználási jogosultság érvényesítését annak keletkezésétől számított 5
(öt) évig biztosítja a fogyasztók számára, ez a szerződés fennállásának
utolsó napján megszerzett jogosultság esetében 2031. november 30. E
kötelező fenntartási időszakban a Vállalkozó folyamatosan köteles az
auditált rendszert üzemeltetni.
 
A szerződés értéke:
A Rendelet 3. §-a előírására tekintettel a vállalkozási szerződés szerint
a Megrendelő a felhasználási jogosultság keletkezésének, fogyasztó általi
jogosulttá válásának, azaz a licenc megszerzésének ellenértékét téríti
meg, ennek díja: 1990 Ft + áfa/felhasználási jogosultság (adattörlő kód).
A szerződés keretszerződés, az éves keretösszeg minden esetben a
Magyarország központi költségvetéséről szóló hatályos törvény alapján
kerül meghatározásra az Mttv. 134. § (18) bekezdésnek megfelelően, melyet
a Megrendelő köteles a vállalkozási jogviszonyban maradéktalanul
érvényesíteni.
 
Az adattörlő szoftvert eddig hányan töltötték le:
A Hatóság kizárólag a Rendelet 7. § szerinti adatokat tartja nyilván,
semmilyen adatot nem gyűjt és nem kezel az adattörlő szolgáltatás igénybe
vevőjéről és a szolgáltatás igénybevételről, így azt sem, hogy eddig
hányan használták fel a licencüket (amire egyébként a fentebb írtak
szerint a jogosultság megszerzését követő 5 évig, azaz még a szerződés
lejárata után, a fenntartási időszakban is lehetőség van).
Tisztelettel:
Demeter József
osztályvezető
Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Osztály
1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Tel: +36 1 468-0673
E-mail:  [1][NMHH request email]
Web:  [2]nmhh.hu
Kiemelt célunk a Hatósághoz fordulók hiteles és pontos tájékoztatása.
Felhívjuk ugyanakkor szíves figyelmét, hogy hatósági eljárás kereteit
nélkülöző tájékoztatásunk – az Alkotmánybíróság 60/1992. (XI. 17.) AB
határozatának indokolása értelmében – sem normatív, sem jogi kötőerővel
nem bír, erre bíróság vagy más hatóság előtt megalapozottan hivatkozni nem
lehet. A hatályos jogi szabályozásra tekintettel e-mailen hatósági
eljárást kezdeményezni nem lehet, ezen az úton kizárólag tájékoztatást
adhatunk.

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Feladó: Gerlei Gábor
Elküldve: 2023.11.15. 17:28
Címzett: TUA
Tárgy: Re: Közérdekűadat igénylés - Végleges törlés szolgáltatással
kapcsolatos szerződések.
 
Tisztelt Borbiró Zita, Demeter József! Köszönöm válaszukat. A Kbt. 9.§
(12) bekezdésére hivatkozva kérem, hogy küldjék meg számomra az Önök által
hivatkozott Beszerzéssel, azon belül is különösen a veglegestorles.hu
létrehozására és üzemeltetésére vonatkozó szerződésekkel, illetve az
oldalon keresztül elérhető adattörlő szoftverre vonatkozó
licensszerződésekkel kapcsolatos - beszerzési eljárások nyertes
ajánlattevője személyét, valamint - beszerzésre vonatkozó szerződések
megnevezését, tárgyát, értékét, időtartamát és a szerződő felek nevét.
Amennyiben a titkosítás erre nem tejed ki, kérem közöljék azt is, hogy az
adattörlő szoftvert eddig hányan töltötték le, havi bontásban.
Üdvözlettel: Gerlei Gábor -----Original Message----- Ügyintéző: Borbiró
Zita Azonosító: 08917-2023-11-14-TÜ Tisztelt Gerlei Gábor! A Nemzeti
Média- és Hírközlési Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) 2023. október
30-án, a "veglegestorles.hu" létrehozásával és üzemeltetésével kapcsolatos
szerződések tárgyban érkezett megkeresésével kapcsolatban az alábbiakról
tájékoztatjuk.   A "veglegestorles.hu" létrehozása és üzemeltetése az
adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás
biztosítása tárgyú beszerzés (továbbiakban: Beszerzés) keretében valósult
meg és kerül jelenleg is üzemeltetésre. A Beszerzést az Országgyűlés
Nemzetbiztonsági Bizottsága - az Alkotmányvédelmi Hivatal előzetes
egyetértésével a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(továbbiakban: Kbt.) 9.§ (1) bekezdése b) pontjára és a minősített
beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó
feltételekről és eljárásól, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor
az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló 492/2015.
(XII.30.) Korm. rendeletre tekintettel - 51/2021. (XI.16.) számú
határozatával mentesítette a közbeszerzési törvény hatálya alól.
Tájékoztatjuk, hogy a Kbt. 9.§ (11) bekezdése alapján a Beszerzéssel
összefüggésben kezelt közérdekű adatok, valamint közérdekből nyilvános
adatok megismerése a keletkezéstől számított 10 évig korlátozásra került,
ilyen módon az Ön által kért adatokat nem áll módunkban kiadni. Az
adattörlő szoftverrel kapcsolatos licencszerződés az alábbi linken érhető
el:
https://veglegestorles.hu/download/produ...
Tisztelettel: Demeter József osztályvezető Ügyfélkapcsolati és
Tájékoztatási Osztály 1133 Budapest, Visegrádi u. 106. Tel: +36 1 468-0673
E-mail:  [1][NMHH request email] Web:  [2]nmhh.hu Kiemelt célunk a
Hatósághoz fordulók hiteles és pontos tájékoztatása. Felhívjuk ugyanakkor
szíves figyelmét, hogy hatósági eljárás kereteit nélkülöző tájékoztatásunk
– az Alkotmánybíróság 60/1992. (XI. 17.) AB határozatának indokolása
értelmében – sem normatív, sem jogi kötőerővel nem bír, erre bíróság vagy
más hatóság előtt megalapozottan hivatkozni nem lehet. A hatályos jogi
szabályozásra tekintettel e-mailen hatósági eljárást kezdeményezni nem
lehet, ezen az úton kizárólag tájékoztatást adhatunk.
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════
Feladó: Gerlei Gábor Elküldve: 2023.10.30. 20:47 Címzett: TUA Tárgy:
Közérdekűadat igénylés - Végleges törlés szolgáltatással kapcsolatos
szerződések.   Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a
következő adatigénylést terjesztem elő. Kérem, szíveskedjen elektronikus
másolatban megküldeni részemre a veglegestorles.hu létrehozásával és
üzemeltetésével kapcsolatos szerződéseket, illetve az oldalon keresztül
elérhető adattörlő szoftverrel kapcsolatos licensszerződéseket. Amennyiben
a fenti szerződéseket nem az NMHH kötötte, kérem adják meg az illetékes
szerződőt. Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a
másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen
részemre a feladó e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt adatokat
bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a
kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel. Kérem, hogy abban az esetben,
ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az
Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni
megtagadásával együtt küldje meg számomra. Felhívom szíves figyelmét, hogy
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V.
számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. §
(1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő
nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem. Segítő együttműködését előre is köszönöm. Kelt: 2023.
október 30. Üdvözlettel: Gerlei Gábor
------------------------------------------------------------------- Ezt az
e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol: [FOI #23375
email] Is [NMHH request email] the wrong address for Közérdekűadat
requests to Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság? If so, please contact us
using this form: http://kimittud.hu/change_request/new?bo...
Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
http://kimittud.hu/help/officers Amennyiben megkeresésekre válaszoló
munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete
webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán.
-------------------------------------------------------------------
References Visible links 1. mailto:[NMHH request email] 2.
https://nmhh.hu/
------------------------------------------------------------------- Ezt az
e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[FOI #23375 email] Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és
az ön válaszát is közzétesszük az interneten. Az adatvédelemre és szerzői
jogokra vonatkozó politikánk: http://kimittud.hu/help/officers Amennyiben
megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[NMHH request email]
2. https://nmhh.hu/